S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

మెయిన్ ఫీచర్

01/14/2019 - 18:39

అన్ని పండుగలలో ‘సంక్రాంతి’ అతి ముఖ్యమైనది. దీనిని ‘పెద్ద పండుగ’, ‘పెద్దల పండుగ’ అని అంటారు. పెద్దలను స్మరించుకొని, వారికి తర్పణములు, పిండ ప్రదానములు జరిపే రోజు సంక్రాంతి. సం, క్రాంతి- అను రెండు సంస్కృత పదముల కలయికతో ఏర్పడేది సంక్రాంతి. ‘సం’ అంటే మంచి, ‘క్రాంతి’ అంటే పరివర్తనము. మనిషిలో మంచి పరివర్తనము కలిగించడమే ‘సంక్రాంతి’ పరమార్థము.

01/13/2019 - 23:22

భోగాలను ఇచ్చే పండుగ భోగి. నిఘంటువుల అఠ్థం చూసినపుడు భోగి శబ్దానికి తొలినాడు, పండుగ అనే అర్థాలు కనబడుతాయ. ఈ భోగి పండుగ పొద్దునే్న అరిష్ట నివారణ కోసం భోగిమంటలు వేస్తారు. వాటిలో పాతవి, పనికిరానివయిన వస్తువులు వేసి, ఆ పీడ విరగడైనట్లు భావిస్తారు.

01/11/2019 - 19:11

స్వేచ్ఛ చిన్న చిన్న ముక్కలుగా రాదు. అలాగే, బానిసత్వం చిన్న చిన్న ముక్కలుగా పోదు. గదిలో ఉన్న చీకటి దీపం వెలిగించిన వెంటనే పోతుంది. అంతేకానీ, కొద్దికొద్దిగా చీకటిపోవడం, కొద్దికొద్దిగా వెలుగు రావడం జరగదు.
స్వేచ్ఛ అంటే మీరు అన్ని బంధనాల నుంచి పూర్తిగా బయటపడినట్లు. అంతేకానీ, అది కాలానికో, నిదానానికో సంబంధించిన విషయం కాదు.

01/10/2019 - 19:38

నన్ను చూడగానే అనుగ్రహ సూచకమైన కంఠ స్వరముతో ‘‘ఓహో! ఠాకూరు! క్షేమమా!’’ అని పలుకరించెను. వాని వాలకమును కనిపట్టి నాతో నున్న హృదయునితో నిట్లంటిని: ‘‘హృదయా! చూడుము, వీనికేదియో సంపద చేజిక్కియుండును. వీని వాలకమున నెట్టి మార్పు గలిగినదో చూచితివా?’’ హృదయుడు పక పకనవ్వసాగెను.
93.్ధనము నీకు బువ్వను మాత్రమే ఈయగలదు. ధన సంపాదనమే నీ పరమావధి యనుకొనుము.

01/09/2019 - 19:08

కామ కాంచన మోహాగ్ని చల్లారిననే కాని భగవద్దర్శనము కానేరదు.

01/08/2019 - 19:45

సరిగా నడుమ, ముల్లుదగ్గర నిలువక త్రాసుదండి ఎప్పుడు ఒరగిపోవును. ఒకవైపున నున్న సిబ్బి రెండవ దానికంట బరువైనప్పుడేకదా? అటులనే కామినీ కాంచనముల భారము తనపై బడినప్పుడు -వానిచే లాగబడినప్పుడు- మనస్సు భగవంతునినుండి తొలగిపోవుచున్నది.
78.అడుగున సూది బెజ్జమంత చిల్లియున్నను కుండలోనున్న నీరంతయు క్రమముగా కారిపోవును. అటులనే సాధకునియందు ఏ మాత్రపు లోలత యున్నను వాని సాధనలన్నియు బూడిదెలో పోసిన పన్నీరగును.

01/07/2019 - 19:42

హంసలచే మోయబడుతోంది.
ఈ శ్లోకంలో ‘సువర్ణ’ శబ్దానికి పదహారు అచ్చులని అర్థం.
అలాగే ‘మహత్’అంటే ఆకాశం. అందువల ఈ శ్లోకం ‘విశుద్ధి’స్థానంలో ఉన్న స్వామిని చూపెడుతున్నది.
అలాగే-
యధా నగాగ్రం బహుధాతు చిత్రం
యధా నభశ్చ గ్రహ చన్ద్ర చిత్రం
దదర్శ యుక్తీకృత మేఘ చిత్రం
విమాన రత్నం బహురత్న చిత్రమ్

01/06/2019 - 22:27

55.శ్రీరాముడు, సీత, లక్ష్మణుడును వనములబడి పోవుచుండిరి. రాముడు ముందును సీత నడుమన లక్ష్మణుడు వెనుకను నడచుచుండిరి. శ్రీరామచంద్రుడు నెల్లప్పుడును చక్కగా నవలోకింపవలయునని లక్ష్మణుని యభిలాష. కాని తనకును శ్రీరామునకును నడుమ సీత యుండుటచే లక్ష్మణుడు అటుల అవలోకింపజాలడయ్యెను. అప్పుడతడు కొంచెం ప్రక్కకు తొలగుమని యామెను ప్రార్థించెను.

01/03/2019 - 19:38

శ్రీచక్రము-మానవశరీరము
ప్రతులకు:
H.No. 7-8-51, Plot No. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, సెంట్రల్ కాలనీ ఫేజ్ -2, హస్తినాపురం, హైదరాబాద్- 500079
=============================================================
సాధకుడిలో అహంభావం (నేను అనే భావం) కొద్దిగా మిగిలే ఉంటుంది. అందువల్ల అనిర్వచనీయమైన దివ్యదర్శనం లభిస్తున్నప్పటికీ, ఆ దివ్యాత్మతో తాదాప్యత పొందలేడు.

01/01/2019 - 19:54

‘ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో గాంధీజీ’ అనే పుస్తకం- తెలుగు అకాడమీ ప్రచురణగా-1978లో వెలువడిన సంగతి మనలో చాలామందికి తెలుసు. తెలుగునాట గాంధీజీ చేసిన అనేక పర్యటనలకు సంబంధించిన విశ్వసనీయ చారిత్రక పత్రంగా దాని విలువ గురించి- నలభయ్యేళ్ళ తర్వాత-ఇపుడు కొత్తగా చెప్పవలసిన పనిలేదు. ఈ చారిత్రక పత్రం పెద్ద పెద్ద గ్రంథాలయాల్లో కూడా దుర్లభంగా మారిపోయిన వాస్తవం సయితం చదువురులందరికీ తెలిసిందే.

Pages