S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

09/03/2019 - 20:00

ఒక యువతి భిక్ష పెట్టుటకై రాగా నామె స్తనయుగ్మమును జూచి ‘‘నీకేమైన ఱొమ్మున వ్రణములు లేచినవా’’యని ప్రశ్నించినాడు.

08/29/2019 - 19:34

రాజుగారి యుద్యోగులు వచ్చి రాజపుత్త్రికను వివాహము చేసికొనుమని యేసాధువును వేడినను నెవడును నొడంబడడయ్యె. తుదకు వారు సాధువేషముననున్న దొంగకడకు వచ్చి తమ యుద్దేశమును దెలిపిరి. ఈ దొంగ సాధువు వౌనము వహించి యూరకుండెను.

08/28/2019 - 19:07

ఆ సాలె తాను నేసిన వస్తమ్రుల నమ్ముకొనుటకై బజారునకు బోయి, కొనవచ్చిన వారితో నిట్లు పలుకువాడు: ‘రామేచ్ఛ వలన లాభము బేడ; రామేచ్ఛవలన ఈ బట్ట ఖరీదిప్పుడు రూపాయి ఆరణాలు.’’ జనులాతడేమి వెల చెప్పినను వెంటనే యిచ్చి కొనునంతటి విశ్వాస మాతనియందు గలిగి యుండిరి. నిజముగా నాతడు గొప్ప భక్తుడు.

08/27/2019 - 19:31

గడ్డిలోను ప్రాణముండుటవలన నాతడు పచ్చిగానుండు గడ్డినైనను దినసహింపక, యెండి నిర్జీవమైయున్న గడ్డిని మాత్రమే తిని ప్రాణముల నిలుపుకొనుచుండెను- ఐనను ఖడ్గ్ధారియై యున్నాడే! ఈ వైపరీత్యముగాంచి, యర్జునుడు వింతపడి, శ్రీకృష్ణునితో నిట్లు పలికెను: ‘‘ఇదేమి వింత!

08/26/2019 - 20:08

శిష్యులు: అటులైనచో జపతపములు మున్నగు సాధనల యవసరము లేదా? ఏలన, ‘అంతయు నీశ్వరేచ్ఛయే! ఏమి జరిగినను వాని సంకల్పమువలననే జరుగుచున్నది!’అని ప్రతి వ్యక్తియు గాళ్లుచాచుకొని కూర్చుడవచ్చును.

08/25/2019 - 22:17

కృష్ణుడొక చిన్న బాలుని రూపుదాల్చి వచ్చి, ‘‘తమ్ముడా! వచ్చితిని. నీకు నేనుండగా భయమెందుకు? నాతో రమ్ము! నేను నిన్ను బడికి దీసికొనిపోయెదను’’ అనెను. అటులాబాలుని బడిదగ్గఱ విడిచి, ‘‘నీవు నన్ను బిలిచినపుడెల్ల నేను వచ్చెదను, భయపడకుము’’అని కృష్ణుడు అభయమొసగెను.
నిజమైన నమ్మిక యొక్కయు భగవత్పరితాపము యొక్కయు మహిమ ఇట్టిది.
భక్తురాలగు గొల్లత: బ్రాహ్మణుడు

08/23/2019 - 19:33

బాలభక్తుని దేవతార్చన

,
08/22/2019 - 19:18

కృష్ణాష్టమి, జన్మాష్టమని గోకులాష్టమి శ్రావణ బహుళ అష్టమి ఇలా ఏ పేరుతో నైనా పిలవండి. నాడు కృష్ణుని పుట్టినరోజు. నందుని ఇంట పుణ్యాల పంట పండిన రోజు. దేవకీ దేవి నోముల ఫలాలు అందిన రోజు. అందుకే ఆ సౌభాగ్యాన్ని ఆ సంపదను మనింట నిండాలని ప్రతి శ్రావణ బహుళాష్టమి నాడు కృష్ణజననోత్సవాన్ని హిందువు లంతా పండుగలా చేసుకొంటారు.

08/21/2019 - 19:00

తుట్టతుదకొక చెట్టుక్రింద బుఱ్ఱెయొకటి పడి యుండుట జూచి దానిని గైకొని భగవత్ప్రార్థన చేయుచు స్వాతివర్షముకోసము నిరీక్షించుకొనియుండెను. ఆకస్మికముగా జల్లు వచ్చి కొన్ని చినుకులు పైకి ద్రిప్పబడియున్న పుఱ్ఱెలో బడెను, అంతనాతడు, ‘‘ఇవిగో, స్వాతి వర్షపుజినుకులు, నరుని పుఱ్ఱెలోనే లభించినవి’’అని సంతసించి మనఃపూర్వకముగా భగవంతునిట్లు ప్రార్థించెను: ‘‘దేవా!

08/20/2019 - 19:26

నారదుడటు లొనర్చి తిరిగి వచ్చినంతనే భగవానుడు, ‘‘నారదా! సరియేకాని, పురము చుట్టు నీవు నడచునప్పుడెన్ని మాఱులు నన్ను దలచుకొంటివి?’’అని ప్రశ్నించెను. ‘‘ఒక్కమాఱైనను దలపలేదు. నూనెతో సంచులవఱకు నిండియున్న రుూ గినె్న తొణకకుండ జూడవలసి వచ్చినప్పుడు మిమ్ము దలచుకొనుటెట్లు స్వామీ?’’యని వాడు నారదుడు.

Pages