S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

06/21/2019 - 19:41

911. సగుణబ్రహ్మసాక్షాత్కారము తఱచు దివ్యరూపమున గలుగును. ఆ దివ్యరూపము వినిర్మల హృదయులకు మాత్రమే గోచరించును. అనగా ఆ రూపములు ఈశ్వరుడు ప్రసాదించు భాగవత తనువునకు సంబంధించిన దివ్యేంద్రియులకు మాత్రమే గోచరించును. కావున ఈ దివ్యరూపములను సిద్ధపురుషుడే చూడగల్గును.

06/20/2019 - 19:18

అందుచే మనస్సు ఆహార నిద్రాదికములగు సామాన్య పశుధర్మములతో సంతుష్టినొందుచుండును. కాని యది హృదయమున కెదురుగా నుండు ననాహతమును జేరినంతనే మానవునకు దివ్యజ్యోతి యొక్క దర్శనము గలుగును. ఐనను ఈ స్థితినుండి సాధకుడు తఱచు పతనము చెంది దిగువ (మూడు) చక్రముల వ్యాపారములలో బడుచుండును. కాని హృదయమున కెదురుగా నుండు విశుద్ధచక్రమును జేరునపుడిక సాధకుడు భగవదన్య విషయములను గూర్చి మాటలాడజాలడు.

06/19/2019 - 18:24

ఇక నా స్వాధీనత తప్పిపోవును. కుండలిని కంఠమును దాటి వెడలునప్పుడు నాకుగలుగు ననుభవమును మీకు దెలుపవలయునని నిశ్చయించుకొందునుగనే చెంగువ మనస్సు (శిరస్సువైపునకు) పైకి పోవును- ఇక నంతటితోసరి!’’ గురదేవుడనేక పర్యాయములు ఈ స్థితిని వర్ణింపబ్రయత్నించెను, కాని యెన్నడును కృతార్థుడు కాలేదు.

06/18/2019 - 18:27

దేవుడే దొంగను పోయి దొంగతనము చేయుమని ప్రేరేపించును; మరియు దొంగనుగూర్చి జాగ్రతపడుమని గృహస్థుని ఆతడే హెచ్చరించును. సర్వమునకు ఆతడే కర్త.
పదునెనిమిదవ ప్రకరణము
బ్రహ్మసాక్షాత్కారము
మనస్తత్త్వము: బ్రహ్మసాక్షాత్కారము

06/17/2019 - 22:37

సర్వవస్తువులును నారాయణుని వివిధ రూపములు, వాని యనంత విభూతులు.
892. భగవానుడిట్లనును: ‘‘కాటువేయు పాము నేనే. విషము తొలగించు మాంత్రికుడను నేనే; శిక్షల విధించు దండనాధికారిని నేనే, ఆ శిక్షలను నెఱపు కింకరుడను నేనే.’’.

06/17/2019 - 22:36

సాకారదైవము ఘనీభవించిన సచ్చిదానంద రసమని చెప్పవచ్చును. జలాంతర్భూతమగు మంచుగడ్డ జలమున నిలిచియుండి పిమ్మట దానిలో కరగిపోవునటుల నిర్గుణ బ్రహ్మాంతర్భూతమగు సాకారదైవము బ్రహ్మమునుండియే వెలువడి, అందు నెలకొని యుండి, మఱల అందే లీనమై, అదృశ్యమైపోవును.

06/13/2019 - 18:34

ఇదియంతయు గనిపట్టుచుండిన యొకడు రంజకుని యొద్దకు వచ్చి యిట్లనెను: ‘‘మిత్రుడా, నాకేరంగునందును ప్రీతి లేదు. నీయభిరుచిని దెలిసికొని నాబట్టకు నీ యిచ్చవచ్చిన రంగు వేయించుకొనుటయే నాయభీష్టము’’. భక్తుని యభీష్టము నుసరించి సాకారుడుగా గాని, నిరాకారుడుగా గాని భగవానుడు వానికి సాక్షాత్కరించును.

06/12/2019 - 19:47

866.బ్రహ్మమునకు జీవజగత్తులకునుగల సంబంధము అనులోమ విచారమునకును విలోమ విచారమునకును గల సంబంధము వంటిది. జీవ జగత్తులను విడిచి పరబ్రస్మము వైపునకు మరలినచో, నీ వ్యక్తిత్వము బ్రహ్మమున లయించును. ఇదియే సమాధి. బ్రహ్మజ్ఞానముతో- ఈ దివ్య వ్యక్తిత్వముతో- నీవు బయలుదేరినచోటికే మరలితివా,

06/11/2019 - 19:05

ఇట్లే సగుణబ్రహ్మము వినా నిర్గుణ బ్రహ్మమును నిర్గుణ బ్రహ్మము వినా సగుణ బ్రహ్మమును చింతింపజాలము.

06/10/2019 - 22:09

ఈ దృష్టాంతమును వివరించునెడల, సమాధి స్థితిలో గోచరించు బ్రహ్మమే ఇందులకు మూలమైన పాలు, సగుణ నిర్గుణ స్వరూపమగు బ్రహ్మమే ఇందలి వెన్న, ఇరువదినాలుగు తత్త్వములతో గూడిన ప్రపంచమే మజ్జిగ.

Pages