S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

,
08/22/2019 - 19:18

కృష్ణాష్టమి, జన్మాష్టమని గోకులాష్టమి శ్రావణ బహుళ అష్టమి ఇలా ఏ పేరుతో నైనా పిలవండి. నాడు కృష్ణుని పుట్టినరోజు. నందుని ఇంట పుణ్యాల పంట పండిన రోజు. దేవకీ దేవి నోముల ఫలాలు అందిన రోజు. అందుకే ఆ సౌభాగ్యాన్ని ఆ సంపదను మనింట నిండాలని ప్రతి శ్రావణ బహుళాష్టమి నాడు కృష్ణజననోత్సవాన్ని హిందువు లంతా పండుగలా చేసుకొంటారు.

08/21/2019 - 19:00

తుట్టతుదకొక చెట్టుక్రింద బుఱ్ఱెయొకటి పడి యుండుట జూచి దానిని గైకొని భగవత్ప్రార్థన చేయుచు స్వాతివర్షముకోసము నిరీక్షించుకొనియుండెను. ఆకస్మికముగా జల్లు వచ్చి కొన్ని చినుకులు పైకి ద్రిప్పబడియున్న పుఱ్ఱెలో బడెను, అంతనాతడు, ‘‘ఇవిగో, స్వాతి వర్షపుజినుకులు, నరుని పుఱ్ఱెలోనే లభించినవి’’అని సంతసించి మనఃపూర్వకముగా భగవంతునిట్లు ప్రార్థించెను: ‘‘దేవా!

08/20/2019 - 19:26

నారదుడటు లొనర్చి తిరిగి వచ్చినంతనే భగవానుడు, ‘‘నారదా! సరియేకాని, పురము చుట్టు నీవు నడచునప్పుడెన్ని మాఱులు నన్ను దలచుకొంటివి?’’అని ప్రశ్నించెను. ‘‘ఒక్కమాఱైనను దలపలేదు. నూనెతో సంచులవఱకు నిండియున్న రుూ గినె్న తొణకకుండ జూడవలసి వచ్చినప్పుడు మిమ్ము దలచుకొనుటెట్లు స్వామీ?’’యని వాడు నారదుడు.

08/19/2019 - 19:18

సాధకుడు: పురీషము

08/18/2019 - 22:17

కొండమీది గుడిసె: గాలివాన
1085. శ్రీగురుదేవుడు (ప్రతాపచంద్ర మజుందారునితో): నీవు విద్యావంతుడవు, బుద్ధిశాలివి, జిజ్ఞాసాపరుడవు కూడను. కేశవుడును నీవును గౌరనితాయిల (గౌరాంగ నిత్యానందుల)వలె (సోదరులవలె) నున్నారు. సాంసారిక విషయముల ననుభవింపవలసినంత యనుభవించితివి- ఉపన్యాసములు, వాదోపవాదములు, మత భేదములు, అంతఃకలహములు-

08/16/2019 - 19:34

ఎవ్వడు సంపూర్ణముగా భగవానున కాత్మార్పణ మొనర్చుకొనునో వానినే భగవానుడు రక్షించును.
యశోద: రాధ

08/15/2019 - 22:21

ఇదే విధమున భగవంతుని యొకానొక రూపమును మాత్రమే లేదా యొకానొక కళను మాత్రమే దర్శించినవారు (భగవంతుని స్వభావమును గూర్చి) తమలోదాము వాదులాడుకొనుచుందురు.
నూతిలోని కప్ప

08/14/2019 - 19:14

అంత నామూఢభక్తుడు సగము సంతోషమును సగమువెగటును బొందెను. ఆతడు తానర్పించు నైవేద్యములను శివరూపముననున్న వైపున నుంచెనుగాని విష్ణురూపమున నున్న వైపున నేమియు బెట్టడయ్యెను. తన యిష్టదైవతమగు శివునకు ధూపమునర్పించి యాదురభిమాని విష్ణువు దాని ననుభవించిపోవునేమోయని వాని ముక్కు పుటములను గట్టిగా నదిమిపట్టినాడు.

08/13/2019 - 19:50

కొంత కాలమున కదృష్టవశమున యోగి తిరిగి యా మార్గముననే వచ్చి గాయములచే కృశించియున్న పాము దుర్దశనుగాంచెను; చాల జాలిచెంది హేతువేమని యడిచెను. అందులకా పామిట్లు సమాధానించెను: ‘‘స్వామీ! మీరు బోధించిన నాటినుండియు నేనెవ్వరిని హింసించుట లేదు. అదియే నా రుూ దుర్దశకు కారణము. అయ్యో! నాయెడ వారెంతయో నిర్దయులై- క్రూరులై- వర్తించుచున్నారు. ఏమని చెప్పుదును నా దురవస్థ!’’ యోగి చిఱునవ్వు నవ్వి యిట్లు పలికెను: ‘‘మిత్రమా!

08/12/2019 - 18:50

చేతి కధిష్ఠాన దేవత యింద్రుడు; కాబట్టి గోహత్యా పాతక మింద్రునిది కాని నాది కాదు.’’ స్వర్గమందలి యింద్రుడీ పలుకులను వినినాడు; విని యాతడొక వృద్ధ బ్రాహ్మణ వేషమును ధరించి తోట యజమానునియొద్దకు వచ్చి యిట్లు ప్రశ్నించెను: ‘‘అయ్యా, ఈ తోట యెవరిది?’’
బ్రాహ్మణుడు: నాది.

Pages