S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

09/18/2019 - 19:35

ఆహా! యేమియు లేనిదే నీవిట్లు శంఖము నూది గందరగోళము చేయుచున్నా వెందులకు?కావున నీ హృదయాలయమున దేవుని ప్రతిష్ఠింపదలచువేని- వాని సాక్షాత్కారము బొందగోరెదనేని- ఊరక సంకూదినందువలన బ్రయోజనమేమిటి? మొదట నీ హృదయమును బవిత్ర మొనర్చుకొనుము.

09/17/2019 - 19:03

పాప మాసన్న్యాసి స్మృతి తప్పి పడిపోవువఱకు నామదాంధుడు వానిపై బడి మోదినాడు. ఈ సన్న్యాసి యొక్క యవస్థను జూచిన మఱియొక మనుష్యుడు మఠమునకు బరుగెత్తిపోయి జరిగిన సంగతి నంతయు దెల్పెను. తోడి సన్న్యాసులీతడు పడియున్న తావునకు బరుగెత్తుకొని వచ్చిరి. వారాతని తమ భుజములపై నెత్తుకొని మఠమునకు దీసికొని వచ్చి యొక గదిలో బరుండబెట్టిరి. ఎంతసేపైనను నాతనికి స్మృతి రాకుండెను.

09/16/2019 - 19:14

పండితుడు: భాగవత బోధ

09/15/2019 - 22:20

గురువపుడు వారిరువురిని (అనగా శ్యామను శిష్యుని) బిలిచి శ్యామ చేతులను జూపుచు, ‘‘ఇవియేమో చెప్పగలవా?’’అని యడిగెను. శిష్యుడు, ‘‘ఏల? ఇవి శ్యామ చేతులుగదా’’యని బదులుచెప్పెను. గురువంతట శ్యామకండ్లు, ముక్కు మొదలైన యవయవములను జూపుచు, పదే పదే యదియే ప్రశ్నవైచెను. శిష్యుడుచితమైన సమాధానములను జెప్పసాగెను.

09/13/2019 - 20:10

అంతట దహనకర్మము ముగియగనే యామె తన గాజులను దీసివేసి వానికిబదులు బంగారు మురుగులను ధరించెను. జనులామె విపరీత చర్యను జూచి వంత పడసాగిరి. కాని యామె వారలకిట్లు సమాధానము చెప్పెను: ‘‘ఇంతకుముందు నా భర్త శరీరము గాజుపెంకులవలెనే దుర్బలమై అస్థిరమైయుండెను. ఇప్పుడాక్షణ భంగురమైన శరీరము నశించినది. అందుచేనాతడిపుడు సర్వవిధముల వికార రహితుడై పరిపూర్ణుడైయున్నాడు. తన శరీరమునకిక శిథిలతలేదు.

09/12/2019 - 19:41

కాని యిది భయపడి గొఱ్ఱెవలె అతి దీనముగా నఱవసాగినది. కాని క్రొత్త పులి దీనినెట్లో యొక చెఱువు కడకు లాగికొనిపోయి నీటిలో తమ యిరువురి ప్రతిబింబమును చూపి యిట్లు ఘోషించెను: ‘‘చూడు, చూడు, నీ రూపు నారూపువలెనే యున్నది. నీవు నావలెనే పులివే. ఇదిగో, ఈ మాంసము తినుము.’’ ఇట్లనుచు బలవంతముగా దాని నోటిలో మాంసము గ్రుక్కినది. కాని రుూ ‘గొఱ్ఱెపులి’ మాంసము తినదయ్యె. దీనముగా నరచుచు దాను గొఱ్ఱెనని తెలుప మొదలిడెను.

09/11/2019 - 18:56

‘‘మహాప్రభూ! నా గుట్టు తెలిసిపోయినది. నేనింక నిక్కడ నుండుటకు గుండె దడ ఎత్తుచున్నది. నేను పాఱిపోయెదను.’’ఇట్లనుచు, ఆ మాదిగ యదేపోకగా బాఱిపోయెను.
ఈ విధముగనే మాయయొక్క గుట్టు కనుగొనినంతనే యది తొలగిపోవును.
నారదుని సంసారమోహము

09/10/2019 - 19:53

కాలుసేతులు కట్టివేసి వీని నిక్కడ విడిచి పోవుదము’’ అనెను. అంత వారతని కాలుసేతులు బంధించి యక్కడ విడిచిపోయిరి. వారు కొంతదూరము వెడలిన పిమ్మట మూడవ దొంగ తిరిగివచ్చి, ‘అయ్యో! పాపము! నీవెంత సంకట పడితివోకద! క్షణములో నిన్ను విడిచిపెట్టెదను’ అని కట్లు విప్పివేసి, ‘‘నాతో రమ్ము. నీకు దారిచూపెదను’’ అనెను. వారిరువురు నటుల జాలదూరము నడచిన పిమ్మట రాజవీధి కాన్పించినది. అంతట, ఆ దొంగ ‘‘అదిగో, నీ యిల్లు.

09/09/2019 - 19:21

అంతట సన్న్యాసి రోగిని జూచి యిట్లు పలికెను. ‘‘చూచితివా? నీ నిమిత్తమై యెవ్వరును బ్రాణమర్పింప సిద్ధపడువారు లేరైరి. ‘లోకములో నెవరిమీదను ఆశపెట్టుకొనుట తగ’దని నేననిన మాట లిప్పటికైనను నీకు బోధపడినవా?’’ లోకము యొక్క రుూ ధోరణినంతయు బ్రత్యక్షముగా జూచిన యా బ్రాహ్మణుడపారమైన సంసారమును విడనాడి యా సన్న్యాసి ననుసరించెను.
భార్య యొక్క ప్రేమను పరీక్షించిన హఠయోగి

09/08/2019 - 22:54

బ్రాహ్మణునకు నమ్మకము కుదురలేదు. తాను రేయింబవళ్లెవరినిమిత్తమై పడరాని పాట్లు పడుచుండెనో యటువంటి తన కుటుంబములోనివారు తన కవసరముపట్ల సాయము చేయదగిన యాప్తులు కారని యాతడెట్లు భావింపగల్గును? కావున నిట్లనెను: ‘‘స్వామీ నాకిసుమంత తలనొప్పి వచ్చెనా, నా తల్లి తహతహలాడిపోవునే! నా బాధ తొలగు నిమిత్తము తన ప్రాణమునైనను సంతోష పూర్వకముగా ధారపోయుటకు సంసిద్ధమగునే!

Pages