S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

06/10/2019 - 22:09

ఈ దృష్టాంతమును వివరించునెడల, సమాధి స్థితిలో గోచరించు బ్రహ్మమే ఇందులకు మూలమైన పాలు, సగుణ నిర్గుణ స్వరూపమగు బ్రహ్మమే ఇందలి వెన్న, ఇరువదినాలుగు తత్త్వములతో గూడిన ప్రపంచమే మజ్జిగ.

06/10/2019 - 22:08

బ్రహ్మము వీనికన్నింటికిని అతీతము. ప్రపంచమందలి కీడుమేళ్లు బ్రహ్మమునకు కీడుమేళ్లు కావు. మంచి చెడుగులకు సంబంధించు మనయొక్క నీతి నియమములను బ్రహ్మమునకు అనువర్తింపజేయజాలము, వానినిబట్టి బ్రహ్మము యొక్క స్వభావమును ఎంచదగదు.
840. జ్ఞానాజ్ఞానములు, పుణ్యపాపములు, ధర్మాధర్మములు- వీని కన్నిటికిని బ్రహ్మము అతీతము. అయ్యది సమస్త ద్వంద్వాతీతము.

06/07/2019 - 19:02

ప్రతులకు
7-8-51,్ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079

06/06/2019 - 19:29

సచ్చిదానందమయునందు చిత్తము లయమందకుండునంతవఱకు నరుడు భగవత్ప్రార్థనమును సంసారమున కర్మమును- రెంటిని గూడ చేయవలసి యుండును. కాని భగవానునియందు చిత్తము లయమందినవాడిక నే కర్మమును చేయనక్కరలేదు. ఉదాహరణమునకు సంకీర్తనమును గైకొందము. ‘‘నితాయ్ అమార్ మత్తాహతి’’ (మత్తగజము నా నిత్యానందుడు) అనుకీర్తనము నొకడు పాడనారంభించును. మొదట పల్లవిని పాడునపుడు గాయకుడు రాగతాళాది వివరములనన్నిటిని గూర్చియు శ్రద్ధవహించును.

06/05/2019 - 20:00

827. ప్రకృతి లేక స్వభావమే (కర్మమొనర్ప) మిమ్ము నియమించుచుండుటచే కర్మమును మీరు విడువజాలరు.
కాబట్టి విధ్యుక్త మార్గమున కర్మములను చేయవలయును. నిష్కామకర్మాచరణ భగవంతుని బొందించును. నిష్కామకర్మాచరణ మనగా ఇహపరములందెట్టి ఫలములను ఆశింపకుండ కర్మముల నాచరించుట. అట్టి కర్మాచరణము ప్రాప్యమును బొందుటకు మనకు సాధనము; భగవంతుడే మనకు ప్రాప్యుడు.

06/04/2019 - 19:41

ఔదార్యము, దయాళుత్వము, పరులయెడ సానుభూతి మొదలగు వానినన్నిటిని నిష్కామముగా అవలంబించిన పక్షమున మంచివే. వానితోబాటు భగవద్భక్తి యున్నచో అవి భగవంతుని బొందించును.’’

06/03/2019 - 19:52

ఇక బిడ్డ పుట్టినంతనే బిడ్డను సంరక్షించుకొనుట తప్ప ఆమెకు మఱేపనియునుండదు, ఉండనీయదు. సత్త్వగుణపూర్ణులు కానివారు సాంసారిక కృత్యములనన్నిటిని నిర్వర్తింపవలయును. భగవంతుని పూర్తిగా ఆత్మార్పణమొనర్చుకొని వారు భాగ్యవంతుని యింటిలోని దాసివలె వర్తింపవలయును. ఇదియే కర్మయోగము.

06/03/2019 - 19:42

ఈ దేహము ఘటమువంటిది; మనోబుద్ధ్యహంకారములే ఇందలి నీరు. బ్రహ్మము సూర్యుని వంటిది. అయ్యది అంతఃకరణ మను నీటిలో ప్రతిఫలించుచున్నది. కావున భక్తుడు వివిధ దివ్యరూపములను దర్శించుచుండును. కాని వేదాంతము ప్రకారము బ్రహ్మమొక్కటియే సత్యము, మిగిలినదంతయు మాయ-స్వప్నమువలె మిథ్య. బ్రహ్మసాగరమున ‘‘నేను’’ అనునీకఱ్ఱ పడియున్నది.

06/03/2019 - 19:31

ప్రతులకు
7-8-51,్ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079

06/03/2019 - 19:22

నిత్యమేది, అనిత్యమేది యను విచారణ మూలమునకు నీవిట్లు బ్రహ్మ జ్ఞానము నొంద వచ్చును. మఱియు భక్తి మూలమునను బ్రహ్మ జ్ఞానమును బడయ వచ్చును. భక్తి కోసము వికాసము కోసము , ఆత్మ సమర్పణ కోసము , నిరంతరము ఆమెను ప్రార్థించుటయే భక్తి యోగ తత్త్వము . వీని మూలమున మొదట నా జగజ్జనని సాన్నిధ్యమును బొందుము. నీ ప్రార్థన హృదయపూర్వకమై నచో నా దివ్యమాత దాని నాలకించి తీరునని నా మాటగా నమ్ముము కాని నీవనందులకై వేచియుండవలయును.

Pages