S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

01/31/2019 - 19:34

187. మేడ కప్పుపై బడు వాన నీరు అందు విచిత్రముగా పులితల తీరున అమర్పబడు గొట్టములనుండి నేలపై బడుచుండును. దానిని జూచిన, పులి నోటినుండి నీరు వచ్చుచున్నటుల తోచును. కాని నిజముగా ఆ నీరు ఆకాశమునుండి పడుచున్నది. అదే తీరున భాగవతోత్తముల నోటినుండి వెలువడు దివ్యబోధలు వారి పలుకులవలె గాన్పించినను నిజమున కవి భగవంతుని నుండియే వెల్వడుచున్నవి.
లౌకికులు: వారి ధోరణులు

01/30/2019 - 18:40

179. నిండుకుండ తొణకదు. ఆత్మానుభవము గలవాని యొద్ద వాచాలత యుండదు. ఐనపక్షమున నారదాదుల మాట యేమందురా? నిజమే. నారదుడు, శుకదేవుడు మొదలగు కొందరు సమాధి స్థితిని బొందినవెనుక తమ మహోన్నత స్థితి నుండి ఎంతయో క్రిందికి దిగి కృపాపూర్ణులై లోకమునకు బోధించినారు.

01/29/2019 - 19:43

172. నేటి మత బోధకుల విధానము లెట్టివో మీకు తెలియునా? ఒక్కనికి మాత్రమే సరిపోవు అన్నము ఉండగా నూఱు మందిని విందునకు బిల్చుట వంటివి. అణుమాత్రమైన ఆత్మానుభవము ఉన్నదో లేదో, కేవలము మహోధర్మోపదేష్టలుగా నటించుచుందురు.

01/28/2019 - 19:10

167. చైతన్య దేవుడు దక్షిణ దేశమున తీర్థయాత్రలు చేయుచు; గీతను జదువునొక పండితుని మ్రోల కన్నీరు గార్చుచు గూరుచుండిన యొక భక్తుని గాంచెను. ఈ భక్తునికి ఓనమాలైనను రావు. గీతలోని ఒక్క శ్లోకముకైనను పండితుడు చేయుచున్న అర్థమేమో గ్రహంచునట్టి స్థితిలో లేడు. కన్నీళ్లు గార్చుచుండుటకు కారణమేమని చైతన్యదేవుడు ప్రశ్నింపగా నాతడిట్లు పలికెను: ‘‘గీతలోని ఒక్క మాట కూడ నాకు తెలియదనుమాట నిజము.

01/28/2019 - 21:59

శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతము - పరిశోధితమగు 112 మహోపదేశములుగల
శ్రీరామకృష్ణ వాక్య రత్నాకరము - సంగ్రహ జీవిత సహితము -
అనువాదకుడు: శ్రీ చిరంతనానందస్వామి
*

01/24/2019 - 19:48

నేడు త్యాగరాజస్వామి వర్థంతి సందర్భంగా....

01/23/2019 - 19:43

153. సమారాధనకు పలువురు ఆహ్వానింపబడినపుడు వారు చేయు గోల విశేషముగా వినవచ్చును. కాని యా గందరగోళము అంతయు వారు భోజనము ఆరంభించునంతవరకే. వడ్డన అయిన భోజనము ప్రారంభించుసరికి శబ్దము ముప్పాతిక పాలు అణిగిపోవును. ఇక బూరెలు వచ్చును- వడ్డన సాగిన కొలది శబ్దము క్షీణించుచుండును. మజ్జిగ దగ్గరకు జర్రుకొను శబ్దముదక్క మరేదియు వినబడదు. భోజనములు అయినంతనే ఇక వారు చేయు పని నిద్రపోవుటయే.

01/22/2019 - 18:51

143.్భగవద్భక్తి పుస్తకములను జదువుటవలన లభించునా? పంచాంగములో ఒకానొక దినమున ఇరువది దుక్కుల వాన కురి1యునని వ్రాయబడియున్నది. కాని యా పంచాంగమును మెలిపెట్టి పిండుటచే ఒక చుక్కయైనను వచ్చునా? అదేవిధమున శాస్తమ్రులలో అనేక సద్వాక్యములు ఉండవచ్చును. కాని వానిని పఠించిన మాత్రమున నెవ్వడును పారమార్థికుడు గాజాలడు. భగవద్భక్తి కలుగవలుయుననిన, నీవా శాస్తమ్రులలో చెప్పబడిన ధర్మములను అనుష్ఠింపవలయును.

01/21/2019 - 18:55

136.శ్రీగురుదేవుడొకప్పుడు తన శిష్యులలో నొకనిని విలాసముగానిట్లు ప్రశ్నించెను. సరే కాని నాకేమైనా శరీరాభిమానమున్నట్లు నీకు తోచుచున్నదా? నాకు అభిమానమేమైనా గలదా?

01/20/2019 - 22:22

శ్రీ రామకృష్ణ బోధామృతము - పరిశోధితమగు 112 మహోపదేశములుగల
శ్రీరామకృష్ణ వాక్య రత్నాకరము - సంగ్రహ జీవిత సహితము -
అనువాదకుడు: శ్రీ చిరంతనానందస్వామి
*

Pages