S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

09/23/2019 - 19:13

దైవ భావము
నీవు దైవత్వం దిశగా ఎదుగు. అంతేకాని, దేవుణ్ణి నీ స్థాయికీ, పశుత్వ స్థాయికీ దించకు. దేవుడంటే ఏమిటి? నీ ముందున్న ఫొటోయేనా? దేవుణ్ణి ఫొటో అనుకోటం కాదు. ఫొటోలో దేవుణ్ణి దర్శించు, భావించు, అర్చించు.
ఆయన అంతటా వున్నాడు. ఆయనను భావించటానికి ఏ చిన్న ప్రతిమయినా, సంకేతమయినా చాలు. ఆయన లేని చోటేముంది? శక్తీ, యుక్తీ, భక్తీ, ముక్తీ- అన్నీ ఆయనే!
జగత్ప్రభువు

09/22/2019 - 22:19

అనంత శక్తి
జ్ఞానం మూడు రకాలుగా వుంటూ వున్నది. ఒకటి పదార్థశక్తికి సంబంధించిన జ్ఞానం. మరొకటి మానసిక శక్తికి సంబంధించిన జ్ఞానం. మూడవది విశ్వశక్తికి సంబంధించిన జ్ఞానం. ఈ విశ్వశక్తే ప్రతి మానవుని యందూ వున్న దివ్యశక్తి.
పదార్థం ఎన్ని రకాలుగావున్నా, అంతా శక్తే! అణువులతో కూడినదే! అణుగర్భంలోనే అనంతశక్తి నిక్షిప్తమై వుంది.
అదృష్టశక్తి

09/20/2019 - 19:56

సోహం
తపస్సుచేసి తమ మనసులను పవిత్రంగా మలచుకొన్న ఋషుల నోట వెలువడ్డ మాట 3సోహం? సత్యదర్శనం చేసిన మహర్షులు శివోహం, 3సోహం2-అంటారు. 3నేనే శివుడను2 - అని దానర్థం. ఎన్ని పేర్లతో పిలిచినా, ఎన్ని రూపాలతో కన్పించినా, సత్యం ఒకటే(ఏకమే వా ద్వితీయం- అది ఒక్కటే. రెండు కాదు)అదే శివం. అందరిలోనూ గూఢంగా వున్నది అదే!
సంవత్సరాయ నమః

09/19/2019 - 19:06

అక్షరయోగం
మృత్యోర్మా అమృతంగమయ
శ్రీ రామప్రభువు మాయా మానుషరూపంలో అవతరించిన వేద ధర్మం. ఆనంద స్వరూపం. మీరా ధర్మస్వరూపునియందు ఆత్మానుసంధానం చేయాలి. మీ నైతిక జీవితానికి ప్రేరణకావాలి ఆయన అనుసరించిన ధర్మం.

09/18/2019 - 19:35

ఆహా! యేమియు లేనిదే నీవిట్లు శంఖము నూది గందరగోళము చేయుచున్నా వెందులకు?కావున నీ హృదయాలయమున దేవుని ప్రతిష్ఠింపదలచువేని- వాని సాక్షాత్కారము బొందగోరెదనేని- ఊరక సంకూదినందువలన బ్రయోజనమేమిటి? మొదట నీ హృదయమును బవిత్ర మొనర్చుకొనుము.

09/17/2019 - 19:03

పాప మాసన్న్యాసి స్మృతి తప్పి పడిపోవువఱకు నామదాంధుడు వానిపై బడి మోదినాడు. ఈ సన్న్యాసి యొక్క యవస్థను జూచిన మఱియొక మనుష్యుడు మఠమునకు బరుగెత్తిపోయి జరిగిన సంగతి నంతయు దెల్పెను. తోడి సన్న్యాసులీతడు పడియున్న తావునకు బరుగెత్తుకొని వచ్చిరి. వారాతని తమ భుజములపై నెత్తుకొని మఠమునకు దీసికొని వచ్చి యొక గదిలో బరుండబెట్టిరి. ఎంతసేపైనను నాతనికి స్మృతి రాకుండెను.

09/16/2019 - 19:14

పండితుడు: భాగవత బోధ

09/15/2019 - 22:20

గురువపుడు వారిరువురిని (అనగా శ్యామను శిష్యుని) బిలిచి శ్యామ చేతులను జూపుచు, ‘‘ఇవియేమో చెప్పగలవా?’’అని యడిగెను. శిష్యుడు, ‘‘ఏల? ఇవి శ్యామ చేతులుగదా’’యని బదులుచెప్పెను. గురువంతట శ్యామకండ్లు, ముక్కు మొదలైన యవయవములను జూపుచు, పదే పదే యదియే ప్రశ్నవైచెను. శిష్యుడుచితమైన సమాధానములను జెప్పసాగెను.

09/13/2019 - 20:10

అంతట దహనకర్మము ముగియగనే యామె తన గాజులను దీసివేసి వానికిబదులు బంగారు మురుగులను ధరించెను. జనులామె విపరీత చర్యను జూచి వంత పడసాగిరి. కాని యామె వారలకిట్లు సమాధానము చెప్పెను: ‘‘ఇంతకుముందు నా భర్త శరీరము గాజుపెంకులవలెనే దుర్బలమై అస్థిరమైయుండెను. ఇప్పుడాక్షణ భంగురమైన శరీరము నశించినది. అందుచేనాతడిపుడు సర్వవిధముల వికార రహితుడై పరిపూర్ణుడైయున్నాడు. తన శరీరమునకిక శిథిలతలేదు.

09/12/2019 - 19:41

కాని యిది భయపడి గొఱ్ఱెవలె అతి దీనముగా నఱవసాగినది. కాని క్రొత్త పులి దీనినెట్లో యొక చెఱువు కడకు లాగికొనిపోయి నీటిలో తమ యిరువురి ప్రతిబింబమును చూపి యిట్లు ఘోషించెను: ‘‘చూడు, చూడు, నీ రూపు నారూపువలెనే యున్నది. నీవు నావలెనే పులివే. ఇదిగో, ఈ మాంసము తినుము.’’ ఇట్లనుచు బలవంతముగా దాని నోటిలో మాంసము గ్రుక్కినది. కాని రుూ ‘గొఱ్ఱెపులి’ మాంసము తినదయ్యె. దీనముగా నరచుచు దాను గొఱ్ఱెనని తెలుప మొదలిడెను.

Pages