S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

05/24/2019 - 19:35

783. ప్రేమభక్తిలో ‘నేను, నాది’అనగా నేను భక్తుడను, భగవంతుడు పూర్తిగా నావాడు అను రెండు భావములునుగలవు. యశోద తానుదక్క మఱెవ్వరును తన గోపాలుని సంరక్షింపలేరనియు తన పోషణ లేనిచో వాని యారోగ్యము చెడుననియు భావించెడిది. కృష్ణుడు జగన్నాథుడని భావింపనామె యెన్నడును ఇష్టపడలేదు. ‘‘్భగవంతుడు నావాడు, నా సొంతము; నా గోపాలుడు!’’ భక్తుని మమత యిట్టిది. ఉద్ధవుడు యశోదతో నిట్లనియెను: ‘‘అమ్మా!

05/22/2019 - 20:08

(శ్రీ చైతన్యునివంటి) అవతార పురుషులకును ఈశ్వరుని యంతరంగ కోటిలోనా వారికిని సమాధి స్థితియందు లభించు బ్రహ్మజ్ఞానము దావుననే యున్నను వారు తమ మహోన్నత స్థితినుండి దిగివచ్చి తమ వ్యక్త్భివనను నిలుపుకొని భగవానుని ‘‘తల్లీ!’’ ‘‘తండ్రీ!’’యని పిలుచుచు భక్తి సలుపుచుందురు. మఱియు ‘నేతి, నేతి-ఇది కాదు, ఇది కాదు’ అనుచు, మెట్టు వెంబడిని మెట్టువిడిచివేసి, శిఖరమును జేరుదురు. అపుడు ‘ఇదియే బ్రహ్మము’అందురు.

05/21/2019 - 19:23

తామసిక భక్తునకు ప్రచండాగ్నివంటి విశ్వాసముండును. బందిపోటు దొంగలు దోపిడీ చేయునటుల భగవంతునిపై ఈతడు పశుబలము ప్రయోగింపజూచును. ‘‘ఏమి! నేను వాని నామమును ఉచ్చరించియు పాపినై యుండుటయా! నేను దేవుని బిడ్డను! వాని సంపదకు వారసుడను’’. తామసిక భక్తుని ధోరణి యిటుండును.
770.ప్రశ్న: హఠభక్తియనగా నెట్టిది?

05/20/2019 - 22:33

కాని (పూరి) జగన్నాథమునకు త్రోవనెఱుగక మరియొక వైపునకు బోయినాడు. కాని దారిలో కనుపించినవారి నెల్ల ఆత్రుతతో త్రోవనడుగుచు బోయెను. వారందరరను అతనికి ‘ఇదికాదు త్రోవ, అల్లదిగో అది ఆ మార్గమున బొమ్ము’ అని చెప్పిరి. తుదకాతడు జగన్నాథమును జేరికృతార్థుడయ్యెను. అటులనే మార్గము తెలియకున్నను ఇచ్ఛయున్నచో ఎవ్వరో యొకరాతనికి మార్గదర్శకులు లభింతురు.

05/20/2019 - 22:31

నీకు ఆమెపై నెంత గారాబము కలదో అంత గారాబమును జూపుము; నీ మనసార ఆమెను పోషింపుము, సింగారింపుము; కాని యాకృత్యములన్నిటి మూలమునను బృందావన గోపాలునే ఆరాధించుచున్నానని మాత్రము అంతరంగమున భావించుచుండును.’’

05/17/2019 - 22:23

754. భగవదారాధనను గూర్చి శ్రీ గురుదేవుడొకప్పుడు కేశవ చంద్రసేనునితోడను ఆతని యనుచరులతోడను ఇట్లు పలికెను: ‘‘భగవానుని వైభవమును గూర్చియు భక్తులను గూర్చియు మీరంతగా స్తోత్రములు చేయుచుందురేల? తండ్రి యెదుటనున్న బిడ్డ, ‘మా నాయనకన్ని యిండ్లు, వాకిండ్లు నున్నవి, ఇన్ని గుఱ్ఱములున్నవి, ఇన్ని యావులున్నవి, ఇన్ని తోటలున్నవి’అని తలపోయునా? లేక తనపై తండ్రికెంతటి గాఢానురాగము కలదో, తనె్నంత మక్కువతో జూచునో తలపోయునా?

05/15/2019 - 22:29

సాక్షాత్కారము లేని వట్టి సూత్రావృత్తివలన నేమి ప్రయోజనము? సాక్షాత్కర మహాదశ ప్రాప్తము కాకుండునంత వరకు భగవంతునియందు సేవ్య సేవక భావము, అనగా భగవంతుని ప్రభువనియు తాను సేవకుడననియు భావించుట మేలు’’. అంతట బ్రహ్మచారి తన తప్పు గ్రహించి యా మహోపదేశమువలనను అట్టి ఇతరోపదేశములవలనను జ్ఞానంవతుడయ్యెను.

05/15/2019 - 22:15

అట్టివాడు నోటిమాటగా, ముండ్లులేవని చెప్పుచు, చేతికి ముల్లు గ్రుచ్చుకొనినంతనే, ‘అమ్మయ్యో!’అని యేడువనారంభించును. ఒకప్పుడు పంచవటికొక సాధువు వచ్చినాడు. ఆతడు ఇతరుల యెదుట వేదాంతమును గూర్చి విశేషముగా ప్రసంగములు సాగించువాడు. ఆతడొక స్ర్తితో వ్యభిచరించుచుండెనని నేనొకనాడు వింటిని. కొంత సేపటికి నేనావైపునకు బోవుసరికి ఆతడక్కడ కూర్చుండియుండెను.

05/13/2019 - 19:57

738. భగవంతుడు మనకు బాహ్యమున దూరముగానున్నట్లు తోచునంతవఱకు ఉండునది అజ్ఞానమే. అంతరంగమున భగవత్సాక్షాత్కారము నొందునప్పుడు ఉండునది నిజమైన జ్ఞానము.

05/12/2019 - 22:27

730. ఒక్కొక్కప్పుడు సూర్యచంద్రుల కాంతులు సమ్మిశ్రీతమైయున్నవా యనిపించు నపూర్వమైన కాంతి గోచరించును. భక్తిజ్ఞానములకు (రెండింటికిని) పట్టుకొమ్మగడు శ్రీ చైతన్య దేవునివంటి అపూర్వావతారమూర్తులు ఇట్టివారు. వీరి ప్రతిభ సూర్యచంద్రులు మింటనేక కాలమున వెల్గొందుచున్నారా యనునట్లు ప్రకాశించును. కాని ఇది యెంతటి యపూర్వమో భక్తిజ్ఞానములు ఒకే వ్యక్తియందు వెల్గొందుటయు నంతటి యపూర్వము, అసామాన్యము.

Pages