S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సబ్ ఫీచర్

02/11/2019 - 22:22

236. బాలుని హృదయమందలి ప్రేమ పూర్ణముగను అభిన్నముగను ఉండును. కొన్నాళ్లకు వానికి పెండ్లికాగానే సగము హృదయమైనను భార్యకు అర్చింపబడును, ఇక బిడ్డలు పుట్టినంతనే మఱి పాతిక భాగము వారికిపోవును. మిగిలిన పాతిక భాగమును వాని తల్లిదండ్రులు, గౌరవ మర్యాదలు, వేషభాషలు, అభిమానము మున్నగువానికై పోవును. భగవంతునకు అర్పించుటకై వానియొద్ద ప్రేమానురాగములు మిగులనే మిగులవు.

02/11/2019 - 19:46

సప్తాశ్వరథా మారుడం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం!
శే్వత పద్మధరం దేవం తం సూర్యాయ ప్రజామామ్యహం
రథసప్తమి మాఘ శుద్ధ సప్తమి మకర రాశిలో ప్రయాణిస్తూ సప్తాశ్వరథా సమారుడై ఈశాన్య దిశగా వెళుతుంటాడు. ఈ రోజునుంచే పగటికాలమెక్కువై, పనిచేసే కాలమెక్కువై కర్తవ్యం, కర్మణ్యత గుర్తుకురావడం మొదలవుతుంది. ప్రకృతిలో చలి తగ్గి వెచ్చదనం పెరిగి జనం యొక్క విధి విధానం పెరగడం మొదలవుతుంది.

02/07/2019 - 19:08

(నేడు భక్త రామదాసు జయంతి సందర్భంగా...)

02/06/2019 - 20:02

మీకు మంచి పాయసము లభింపగలదు; సొగసుకత్తెల కౌగిండ్ల ననుభవింపవచ్చును, రండు, రండు!’’ అని బోధించుచు వారికి ఎరజూపిరి. వీనికాశపడి అనేకులు వారితో భగవన్నామసంకీర్తన మొనర్చుటకై గుమికూడెడివారు. క్రమముగా నామామృతముయొక్క రుచి మరగినంతనే వారికి నిత్యానందుని బోధలోని రహస్యార్థము బోధపడినది.

02/05/2019 - 19:44

219. నెమ్ముకొనిన అగ్గిపుల్ల నెంత గీసినను పొగవచ్చునే కాని వెలుగదు. కాని పొడిగానున్న అగ్గిపుల్ల నెంత మెల్లగా గీసినను వెంటనే బుస్సున మండును. ఉత్తమ భక్తుని హృదయమే ఈ యెండిన యగ్గిపుడక. లేశమగు భగవన్నామోచ్చారణమైనను సరియే, వాని హృదయమున భక్త్యగ్నిని ప్రజ్వలింపజేయును. కామినీ కాంచనములలో మునిగితేలుచున్న వాని మనస్సో, నెమ్ముకొనిన అగ్గిపుల్లవలె ప్రబోధ తేజమును పొందదు.

02/04/2019 - 19:41

ప్రాపంచికుల పురాణ వైరాగ్యాదులు, వారి భక్తిరీతులు

02/03/2019 - 22:26

206. వరి పొలముల నడుమనుండు కాలువలలో చేపలను బట్టుటకు వెదురుమావులను బెట్టుదురు. వాని ద్వారములనుండి తళతళలాడుచు నీరు ప్రవహించుచుండుట జూచి చిఱుచేపలు అందు మహోల్లాసముతో బ్రవేశించును. కాని యందొకసారి ప్రవేశించిన వెనుక మఱల నవి తప్పించుకొని పోజాలవు. అటులనే అవివేకులగువారు మాయాసంసార సుఖములచే మోహితులై సంసారమున బ్రవేశింతురు. సంసార జాలమున సులభముగా బ్రవేశింపగలరు గాని వెలువడజాలరు, పాపము!

02/01/2019 - 19:14

196. లౌకికులు భక్తులతోగూడి ఒక్కొక్కప్పుడిచ్చటికి వచ్చుచుందురు. లౌకికులకు పారమార్థిక ప్రసంగములనిన గిట్టదు. ఇతరులు భగవంతుని గూర్చియు పరమార్థమును గూర్చియు చాలసేపు ముచ్చటించుచుండ, వారు విసుగుకొని చీకాకుపడుదురు. ఊరక కూర్చుండుట కూడ వారికి చాల కష్టముగా నుండును. అందుచే తమ మిత్రుల చెవిలో, ‘‘ఎప్పుడు మీరు బయలుదేఱుట? ఇంకను ఎంత సేపుందురు?’’ అని గుసగుసలాడుదురు.

01/31/2019 - 19:34

187. మేడ కప్పుపై బడు వాన నీరు అందు విచిత్రముగా పులితల తీరున అమర్పబడు గొట్టములనుండి నేలపై బడుచుండును. దానిని జూచిన, పులి నోటినుండి నీరు వచ్చుచున్నటుల తోచును. కాని నిజముగా ఆ నీరు ఆకాశమునుండి పడుచున్నది. అదే తీరున భాగవతోత్తముల నోటినుండి వెలువడు దివ్యబోధలు వారి పలుకులవలె గాన్పించినను నిజమున కవి భగవంతుని నుండియే వెల్వడుచున్నవి.
లౌకికులు: వారి ధోరణులు

01/30/2019 - 18:40

179. నిండుకుండ తొణకదు. ఆత్మానుభవము గలవాని యొద్ద వాచాలత యుండదు. ఐనపక్షమున నారదాదుల మాట యేమందురా? నిజమే. నారదుడు, శుకదేవుడు మొదలగు కొందరు సమాధి స్థితిని బొందినవెనుక తమ మహోన్నత స్థితి నుండి ఎంతయో క్రిందికి దిగి కృపాపూర్ణులై లోకమునకు బోధించినారు.

Pages