S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

07/19/2018 - 19:18

ప్రాకృతమూలం
కరిమరి అఆలగజ్జిరజల ఆసణిపడినపడిరవో ఏసో
పఇణో ధణురవకంఖరి రోమంచ కిం ముహావహసి (మకరందుడు)
సంస్కృత ఛాయ
బంది! అకాల గర్జన శీల జలదాశని పతనప్రతిరవః ఏషః
పత్యుః ధ నూరవ కాంక్షణశీలే రోమాం చం కిం ముధావహసి!
తెలుగు
6.అది, అది కాదు
తే.గీ అమ్మహారవమో! బంది! అతని వింటి
మ్రోతయేకాదు, పులకించి పోకు మీవు
గగనసీమా వినిర్గతమగు, అకాల

07/19/2018 - 19:15

పురాణాల్లో శాస్తవ్రిజ్ఞానం
*
డా॥ గుడిపాటి వి.ఆర్.ఆర్.ప్రసాద్
9490947590
*
ప్రతులకు
7-8-51,్ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079
*

07/19/2018 - 19:07

అయిదుపాళ్ళు మాషయూషం (మినపప్పు కట్టు), తొమ్మిదిపాళ్లు గుడం, ఎనిమిదిపాళ్ళు పెరుగు, రెండు పాళ్ళు ఆజ్యం, ఏడు పాళ్ళు ఫాలు, ఆరు పాళ్ళు చర్మం, పదిపాళ్ళు త్రిఫలం, రెండుపాళ్ళు నారికేళం. ఒక పాలు తేనె, మూడు పాళ్ళు కదళీఫలం, వీటితో చూర్ణం తయారుచేయాలి.
లబ్ధే చూర్ణే దశాంకే తు యుంజీతవ్యం సుబంధనమ్
సర్వేషామధికం శస్తం గుడం చ దధి దుగ్ధకమ్

07/18/2018 - 19:27

ప్రాకృతమూలం
అలి అప సుత్త అ విణిమీలి అచ్ఛ దే సుహ అ! మజ్ఘ ఓ ఆసం!
గండ పరి ఉంవణా పుల ఇ అంగం ణ పుణే చిర ఇస్సం (చంద్రస్వామి)

సంస్కృత ఛాయ

07/17/2018 - 18:59

మంచిని వర్థిల్లజేసేందుకు, సమాజం పురోగతిని పొందేందుకు సమాజంలో ప్రతివారు మంచి నడవడితోఇహపర సుఖాలు పొందడానికి వీలుగా పూర్వీకులు కొన్ని నియమాలను , కట్టు బాట్లను పెట్టారు. అవి సమాజ హితమైనవి కనుక వాటిని సత్సంప్రదాయాలన్నారు.

07/17/2018 - 18:52

ప్రాకృతమూలం
అమ అమ అగ అణసే హర! ర అణీ ముహతిలహ! చందదేఛివసు!
ఛిత్తో జోహిం పి అఅమో మమం పితే హిం వి అకరేహిం (హాలుడు)

సంస్కృత ఛాయ
అమృతమయ గగన శేఖర! రజనీముఖ తిలక! చంద్రహీస్పృశ
స్పృష్టో యైః ప్రియతమో మామపి తైరేవకరైః

07/16/2018 - 19:03

ఫ్రాకృత మూలం
కిం కిందే పడిహాసఇ సహీ హిం ఇఅపుచ్ఛి ఆ ఏం ముద్ధాఏ
పఢముగ్గ అదోహణ ఏంణవరం దఇఅంగ ఆ దిట్ఠీ (గజసింహుడు)

07/15/2018 - 22:21

ఫ్రాకృత మూలం
రంధణకమ్మణి ఉణిఏ మా జూరసు రత్తపాడల సు అంధం
ముహమారు అం పి అంతో ధూమా ఇసీహీణ పజ్జలఇ (్భమస్వామి)
సంస్కృత ఛాయ
రంధ కర్మనిపుణికే! మాక్రుధ్యస్వ రక్తపాటల సుగంధమ్
ముఖమారుతం పిబంధూమాయతే శిఖీన ప్రజ్వలతి!
తెలుగు వానముసురు సరసం
తే.గీ పొయ్యి మండక ముసురుకు పొగలునిండ
ఊది ఊది ఆమె పెదవులుబ్బిపోవ
మగడు జూచి ఈరీతి చమత్కరించె

07/16/2018 - 20:31

ఉత్ క్షేపణా పక్షేపణా కుంచన ప్రసారణ గమనాని పంచ కర్మాణి
పైకి ఎగురుట, క్రిందకు పడుట, ముడుచుకుపోవుట, చాచుట, కదలుట- అనే అయిదు రకాల లక్షణాలు ప్రతి పదార్థానికీ ఉన్నాయని దీనిలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది.
అలాగే పదార్థాలకు స్థితిస్థాపకశక్తి వున్నట్లుగా క్రీ.శ.991 నాటి శ్రీ్ధరాచార్య విరచిత న్యాయకందళీ అనే గ్రంథంలో పేర్కొనబడింది.
యే ఘనా నిబిడావయవసన్నివేశాః తైః

07/13/2018 - 19:13

ఫ్రాకృత మూలం
కిం రు అసి ఓణ అముహీ ధవలా అంతేసు సాలిచ్ఛేత్తేసు
హరి ఆలమండి అముహీణడివ్వసణవాడి ఆ జాఆ (మహేంద్రుడు)

సంస్కృత ఛాయ
కిం రోదిష్య వనత ముఖీ ధవళాయ మానేషు శాలిక్షేత్రేషు
హరితాల మండిత ముఖీ నటీవ శణవాటి కాజాతా
తెలుగు
ఊరడింపు

Pages