S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

12/16/2018 - 22:14

సామాన్య సాధకులకసాధ్యములు, మీదుమిక్కిలి ప్రమాదకరములు, సంపూర్ణమగు నింద్రియ నిగ్రహమున్ననే కాని సమీపమునకుగూడ బోధగని సాధనలివి. కాని జితేంద్రియ చక్రవర్తియు జగజ్జనని ముద్దుబిడ్డడునగు శ్రీరామకృష్ణుడు వీనినన్నిటి నవలీలగా సాధింపగలుగుటాశ్చర్యము కానేరదు. అతని ప్రతిభాతిశయ మెట్టిదో దీనిమూలముననే మనకు దెలియగలదు.

12/16/2018 - 22:12

ఆ గుహలలో సూక్ష్మ శరీరంతో నివసిస్తూన్న భూతాలు కూడా ఉండలేకపోయినవట. మహావృక్షాలు గుండెలకు రాస్తూ ఉండగా స్వామి నిష్ప్రమాణ స్వరూపుడై ఎదిగిపోతున్నాడు. ఇక్కడ స్వామిని విద్యాధరులు దర్శయంతో మహావిద్యాం అనినట్లు చూస్తున్నారు. స్వామి యోగ విద్యాస్వరూపమై ఉన్నాడు.
మార్గమాలోకయాన్ దూరాదూర్థ్యం ప్రణిహితే క్షణ:
రురోధ హృదయే ప్రాణాన్ ఆకాశమవలోకయన్.

12/13/2018 - 19:14

తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్శనః
ఇయేష పదమనే్వష్టుం చారణా చరితేపథి
తన దర్శన మాత్రం చేతనే శత్రువులను కృశింపజేయగల ఆంజనేయస్వామి సీతానే్వషణం కొరకు చారణా మార్గంలో బయలుదేరాడు.
చారణ విధ్యాధర కిన్నర కింపురుష గంధర్వాది దేవతాగణములు తమతమ యోగ బలస్థాయిల ననుసరించి ఆకాశంలో సంచరిస్తూ ఉంటారు.

12/12/2018 - 19:51

తల్లి అనుగ్రహం వాళ్లకు కలిగింది. ఎందుకని? ఆమె- పంచ సంఖ్యోపచారిణి. ఐదిటివలన ఎప్పుడూ ఉపచారాలను పొందుతూ ఉంటుంది. ఏమిటీ పంచ?
భూమి నీరు నిప్పుగాలి ఆకాశం అనే రుూ మహాభూతాలు. వీటిచేత సేవింపబడే ఆ తల్లి ఈ అయిదుగురిని అనుగ్రహించింది. ఎందుకని! వీరు అవి ఒకటే కనుక. ఎలా?

12/11/2018 - 22:18

ఆ తరువాత అరణ్య వాసమన్నారు. సరే అన్నాడు.
తల్లి కౌసల్యకు చెప్పేడు. ఆవిడ ఏడిచింది. వద్దన్నది.
ఆమెను ఊరడింపచేసేడు. సీతా సందర్శనానికి వచ్చేడు.
వాల్మీకి మహర్షి ఇక్కడ మన చేత సీతా దర్శనం చేయిస్తారు. ఎలాటి సీతను-
వైదేహీ చాపి తత్సర్యం నశుశ్రావ తపస్వినీ
తదేవ హృది తస్కాశ్చ వరాజ్యాభిషేచనవ్
వరాజ్యాభిషేక భంగ వృత్తాంతవే తెలియని తపస్విని అయిన సీతను చూపిస్తారు.

12/11/2018 - 22:15

రామకృష్ణ జననము, బాల్యము

12/11/2018 - 18:36

స్వతంత్ర ప్రకృతి కలది అయింది.కనుకనే-

12/09/2018 - 22:19

అక్షరాస్యుని నుండి నిరక్షరాస్యుని వరకు జీవితకాలంలో ఎప్పుడో ఒకప్పుడు నేనెవరు? నేనెందుకు ఈ భూమిపై ఉన్నాను? ఈ కనబడే సృష్టి అంతా ఏమిటి? అనే ప్రశ్నలతో అయోమయానికి గురికాక తప్పదు. అత్యంత అద్భుతమైన ఈ సృష్టి కార్యక్రమాన్ని దాని యొక్క రహస్యాన్ని వివరించిన మన సనాతన వేద వాఙ్మయం అజరామరం. ఈ భూమిమీద జీవి ఆవిర్భావమును ఆవిష్కరించిన ఘనత మన వేదభూమికే దక్కింది.

12/09/2018 - 22:16

ఆయన వెనుక తాను కూడా అవతారాల్ని ఎత్తుతూ ఉంటుంది. ఆ శక్తి మహాత్మ్యాన్ని వివరించే దేవీ భాగవతం మనకీ విషయాల్ని చెబుతుంది.

12/06/2018 - 18:47

ప్రతులకు
H.No. 7-8-51, Plot No.: 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079
==================================================================
చక్రధ్యాన శ్లోకము
శ్లో మూలాధారస్థ పద్మే శృతిదళలసితే పంచవక్త్రాం త్రినేత్రాం
ధూమ్రాభామస్థి సంస్థాం సృణి మపి కమలం పుస్తకం జ్ఞాన ముద్రాం

Pages