S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

01/09/2019 - 19:11

సౌందర్యాధనం చాలామంది చేస్తుంటారు. అందం అంటే ఇష్టం లేనివారు ఎవరూ ఉండరు. అందులోను శారీరిక సౌందర్యం కాదు ఆత్మసౌందర్యం అంటే ప్రీతి చెందని వారు ఎవరూ ఉండరు. ఆ ఆత్మ సౌందర్యానికన్నా మించిన సౌందర్యం కృష్ణపరమాత్మది. ఆ దేవదేవుని సౌందర్యాన్ని చూడడానికి రెండు కనులూ చాలవంటారు కృష్ణ్భక్తులు. ఇపుడు అసలే మార్గశీర్షమాసం.

01/08/2019 - 19:48

ప్రాణహాని వచ్చు పట్టున సర్వధ
నాపహార వేళయందు నడపు
సత్యమనృతమండ్రసత్యంబు నూనృత
మని పరిగ్రహింతు రార్యజనులు
అది దీయందనాల తిక్కన భారతి

01/07/2019 - 19:43

కొడుకుల్ పుట్టరటంచు నేడు రవివేకుల్ జీవనభ్రాంతులై!
కొడుకుల్ పుట్టరె కౌరవేంద్రున కనేకుల్, వారిచే నేగతుల్
వడసెన్? పుత్రులు లేని యా శకునకున్ వాటిల్లెనే దుర్గతుల్
చెడునే మోక్షపదం బపుత్రునకున్ శ్రీ కాళహస్తీశ్వరా!

01/06/2019 - 22:14

మూఢ! జహీహి ధనాగమతృష్ణాం
కురు తనుబుద్ధే! మనసి వితృష్ణాం!
యల్ల భసే నిజకర్మోపాత్తం
విత్తం తేన వినోదయ చిత్తమ్

01/06/2019 - 22:14

నిన్ను నమ్మినరీతి నమ్మనొరులన్, నీకన్న నాకెన్న లే
రన్నల్దమ్ములు తల్లిదండ్రులు గురుండాపత్సహాయుండు నా
యన్నా! యెన్నడు నన్ను సంస్కృతి విషాదాంబోధి దాటించి యు
చ్ఛిన్నానంద సుఖాబ్ధిఁ దేల్చెదొ కదే! శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

01/04/2019 - 19:51

నీకున్, మాంసము వాంఛయేని కరవా? నీ చేత లేడుండగా
జోకైనట్టిగా కుఠారముండ, ననలజ్యోతుండ, నీరుండగా
పాకరంబొప్ప ఘటించి, చేతిపునుకన్ భక్షింప కా బోయచేఁ
చేకొం టెంగిలి మాంసమిట్లు తగునా శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

01/03/2019 - 19:39

నిను నా వాకిలిఁగావుమంటినొ? మరున్నీ లాలకభ్రాంతిఁ గుం
టెన పొమ్మంటినొ? యెంగిలిచ్చి తిను, తింటేగాని కాదంటినో?
నిను నెమ్మిం దగ విశ్వసించు సుజనానీకంబు రక్షింపఁ చే
సిన నా విన్నపమేల చే కొనవయా? శ్రీకాళహస్తీశ్వరా?

01/02/2019 - 19:41

నిను సేవింపగ నాపదల్పొడమనీ, నిత్యోత్సవం బబ్బనీ
జనమాత్రుండననీ, మహాత్ముడననీ, సంసార మోహంబుపై
కొననీ, జ్ఞానము గల్గనీ, గ్రహగతుల్ కుందింపనీ, మేలు వ
చ్చిన రానీ, యవి నాకు భూషణములే శ్రీకాళహస్తీశ్వరా!

01/02/2019 - 19:40

బాహ్యదృష్టితో చూస్తే శబ్దాడంబరాది అలంకారాలు కనబడతాయి. ఇది సుందరకాండలో ఎక్కువ. ఈ లక్షణం రావణ ప్రకృతిని లంకా బాహ్య సౌందర్యాన్ని కవి స్థూలంగా చూసెట్టే విధానమని మనం భావించుకోవాలి.
ఆ వెనె్నట్లో స్వామి పిల్లిమొగ్గలు వేస్తూన్నట్లే ఈ వర్ణన బాహ్య స్వరూపం కూడా కనబడుతుంది. ఇక్కడినుండి పురస్థలయిన స్ర్తిలను చూస్తూ బయలుదేరేడు.
అయితే వారెలా ఉన్నారు.

01/01/2019 - 19:55

ఉపాయమాస్థితస్యాపి నశ్యస్త్యర్థాః ప్రమాద్యతః
హన్తి నోపశయస్థోపి శయాలుః మృగయుః మృగాన్
అది ‘మాఘ’ మహాకవి కట్టిన అక్షర మణితోరణం..
‘శిశుపాలవధ’ కావ్య ప్రాంగణంలోని దృశ్యమిది-

Pages