S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

07/04/2019 - 18:33

బలితలపై మోపుటకై వామనుడెత్తెను పాదము
అది పాదమ్మన నొప్పునె? అభయామృతహస్తము.

ఒక కుంకుమ రాశి యనగ- ఒక పగడపు దీవి యనగ
ఒక మంగళహారతి యన- దివ్యాంగన చెక్కిలియన

ఒక ఎర్రని మణులరాశి- ఒక పెదవుల రాగమ్ము
ఒక దివ్వెల తోరణమ్ము- ఒక చందన సౌందర్యము

ఒక మణిమయ విలాసమ్ము- ఒక బంగరు కిరీటమ్ము
ఒక తేజోపుంజమ్ము- అనదోచెను పాదమ్ము.

07/03/2019 - 19:25

భూమండలంలోగల స్ర్తిలందరినీ దమయంతి తన రూప సంపదచే మించిపోయింది.

07/03/2019 - 19:24

‘ఆగుమాగు మోయి స్వామి! ఆగుమింక స్వామీ!
ఈ భక్తుని కరుణించగ ఇంతటి శ్రమయేల స్వామి?

ఇరుపదముల నిహపరముల నాక్రమించినావు స్వామి!
నా తలయే మూడవదగు అడుగు నిడుడు స్వామీ!

చీమకడకు కొండవోలె నీవు వచ్చినావు స్వామి!
చీమకు కైలాస శిఖర మేవిధి కనబడు స్వామీ!

నీ రూపును నేజూడగ సాధ్యవ్మౌ నాకెట్టుల?
నా కన్నులనావ లోన నీ కన్నుల జేరుటెటుల?’’

07/03/2019 - 19:22

శివశివారుణాచలవాస! శివహర భవ
నిన్ను నమ్మితి నా మది నిలచి నన్ను
కరుణఁ జూపుచు కావవే కాలకంఠ
పాహిమాం పరమేశ్వరా! పార్వతీశ!
భావం: ఓ అరుణాచలవాసా! శంకరా! నినే్న నమ్ముకున్న నా హృదయమందు నిలచి కరుణతో నన్ను కాపాడు తండ్రీ!
కష్టనష్టాల కడలిలో ఁ గాలమంత
కొట్టుకొని పోవుచుండెనే యెట్టులైన
వాటినిం దొలగింపవె మేటి దొరవు
పాహిమాం పరమేశ్వరా! పార్వతీశ!

07/02/2019 - 19:24

ఎల్లప్పుడూ నలునినే తలుచుకొంటూ పిచ్చిదానివలె కనిపిస్తూ ఉన్నది. రాత్రింబవళ్ళు నిద్రకు స్వస్తిచెప్పింది. ఒకచోట కూర్చోకుండా, ఒకచోట పడుకోకుండా భోగాలను అనుభవించే విషయంలో ఆసక్తిచూపడం మానివేసింది. ఒక్కొక్కప్పుడు వెక్కివెక్కి ఏడ్వటం మొదలుపెట్టింది.

07/02/2019 - 19:21

ఏమిటొ ఆ అద్భుతమ్ము? ఏమిటొ ఆ గారడియును!
రంగులన్ని మాయవౌచు ఎరుపొక్కటె మిగిలెను!

అరుణుండే అర్ణవమై ఆకసమున నిండినట్లు
ఎటుజూచిననటు ఎరుపే! కుంకుమారబోసినట్లు

పదమునుండి పద్మమొకటి మొలచినటుల పైన పదము
పదమునుండి పద్మమొకటి జారినటుల క్రింద పదము

ఎటుజూచిన నటుపదమే! పదము వీడి పోవుటెట్లు?
ఎటుజూచిన నటురాగమె! రాగము వీడుట యెట్టులు?

07/02/2019 - 19:20

కోరిక బలవత్తరమైంది. ఆ కోరిక వల్లనే అనేక కష్టనష్టాలను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. సాధారణంగా కోరిక వల్ల దుఃఖమే కలుగుతుంది కనుక కోరికలను దూరం చేసుకోమని అని బౌద్ధ్ధర్మం చెప్తుంది. ఆశలు ఆడియాసలైనప్పుడు దుఃఖమే గతి కదా అని హైందవ ధర్మం కోరికలను అదుపు చేసుకోమని చెప్తుంది.

07/01/2019 - 19:43

అలాంటి నృపులలో నిషధ దేశాధిపతి నలమహారాజు (నలుడు) ఒకడు.

07/01/2019 - 19:40

తన చుట్టను పద్మమ్మే పద్మమ్మున రజము తాను
పదమో? పద్మమొ? తెలియని పదమున బలియుండెను.

07/01/2019 - 19:38

ఓ మనిషి మేలుకో ! ఇకనైనా తెలుసుకో!
ఓ మనిషి
నీవు బ్రతుకవు , సంతోషంగా ఎవరినీ బతుకనివ్వవు
పుడమి తల్లినైన నా ఆవేదన
నాకోసం కాదు సుమా
బిడ్డవైన నీకోసమే

తెలుసుకున్నావా ? గుర్తించావా?
మరి నీ స్పందన ఏది ? కనబడడం లేదే?

‘కుహు కుహు’ అని పంచమ స్వరంలో శ్రుతి శుద్ధంగా పాడు కోయిల
అలసి, తన రాగ క్రీడను అర్థాంతరంగా చాలిస్తున్నదెందుకో?

Pages