S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

03/01/2018 - 22:36

కొంత కాలము గడిచె నయోధ్య జనులు
46. రామ సందర్శన నానంద హృదయ లౌచు
గడుపుచుండిరి రామభద్రునకు యిరువ
దైదు వత్సరములు రాగ దశరథుండు
తనదు వృద్ధాప్యము గ్రహస్థితిని దలచి

47. గురు వశిష్టునితో నొక్కనాడు రాజు
రామపట్ట్భా షేకము జరుప నిశ్చ
యించినాడ మీయనుమతి తోడ ననగ
సంతసమ్మున సభ దీర్చజెప్పె గురుడు

03/01/2018 - 01:25

భగవంతునికి రూపం లేదు. నామంలేదు. కాని ఎవరి ఇచ్ఛ వచ్చినట్లు వారికి భగవంతుడు కనిపిస్తాడు. వారికి కోరుకున్న రూపంలోను వారు కోరుకున్న నామంలో దర్శనమిచ్చి వారికి ఆనందాన్ని ఇస్తాడు. అందుకే ఒక్క ఫాల్గుణ పున్నమిరోజు హోలిని పురస్కరించుకుని-

03/01/2018 - 01:19

36.రాఘవేంద్రుడు సీతను బెండ్లియాడె
భరత లక్ష్మణ శతృఘు్నలకు నొసంగె
తమ్ముని తనయల ముపుర ముదముతోడ
నాత్మ దారలుగ జనక చక్రవర్తి

37.నల్వుర కళ్యాణ మతివైభవముగ జరిగె
ధర్మపత్నులతో దాశరధులు మ్రొక్క
కీర్తిగాంచుడి ధర్మరక్షంము జేసి
యనుచు దీవించి కౌశికుండరిగె గిరికి

02/27/2018 - 21:02

తిరుచానూరులోని పద్మ సరోవరంలో పద్మావతి అమ్మవారి ఆవిర్భావం జరిగింది. విశాలమైన ప్రాంగణంలో వున్న ఆలయంలోనికి ప్రవేశించే ప్రధాన ద్వారంపై ఐదంతస్తుల శిల్పకళా శోభితమైన గోపురం నిర్మింపబడి వుంది. రంగమండపం, ముఖ మండపం, అంతరాలయం, గర్భాలయాలు వున్న ప్రధాన ఆలయ రంగమండపంలోని స్తంభాలు అద్భుతమైన శిల్పకళా సంపదతో భక్తులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి.

02/27/2018 - 20:58

24.సుందరులతి తేజస్వులు సుగుణవంతు
లన్నదమ్ములు తనవెంట రాగ వౌని
సరయు తీరము జేరి వాత్సల్య పూర్ణు
డౌచు రాకొమరులజూచి రాచ తపసి

25.శ్రమమున్ క్షుత్పిపాసల నాశకములు
బల అతిబల విద్యలు శుభప్రదము లంచు
రామునకుపదేశించె ముని ప్రభుండు
రాముజేరి రాణించు నావిద్యలనుచు

02/26/2018 - 21:40

నారాయణ కవచమ్ అత్యంత మహిమాన్వితమైనది. విశ్వరూపుడు అనే మునీశ్వరుడు దీనిని దేవేంద్రునికి ఉపదేశించగా దాని ప్రభావం వలన శత్రువులైన రాక్షసులను జయించాడు. శ్రీమన్నారాయణ స్వరూపమైన ఈ కవచాన్ని నిత్యం పఠించటం వలన విష్ణు భగవానుని అనేక అవతారాలు, అనేక నామాలు, వాహనాలు, దివ్యాయుధాలు అన్నీ సర్వకాల సర్వావస్థలలోను రక్షిస్తూ ఉంటాయి.

02/26/2018 - 21:36

జ్ఞానం వల్లనే సర్వ అనర్థాలు కలుగుతాయి. అజ్ఞానం నశిస్తే జ్ఞానం ఉదయిస్తుంది. అపుడు ఇబ్బందులేవీ ఉండవు.దేనినైనా పూర్తిగా తెలుసుకొంటే దానిగురించిన అవగాహన వస్తుంది. పూర్తిగా తెలిసినదే కనుక ఏమీ అనుమానం ఉండదు. కాని ఏ వస్తువు గురించి యైనా పూర్తిగా తెలియకుండానే తెలుసు అనే భ్రమ కలిగితే అపుడు అజ్ఞానం ఆవరిస్తుంది. చీకటిలో పొడవుగా ఉన్న దానిని చూసి దానే్న పాము అనుకొంటే అది అజ్ఞానమవుతుంది.

02/26/2018 - 21:28

12.అంత కైకేయి సుతునకు భరతడనెడు
నామ మమరగ జేసి సుమిత్ర సుతుల
కవలులకు లక్ష్మణుడు శతృఘు్నలనెడు
పేర్ల నిర్ణయించెను గురుశ్రేష్ఠుడపుడు

13.దశరధేశున కత్యంత ప్రీతికరుడు
రామభద్రుడు సుగుణాలరాశి యతడు
తల్లులకు తమ్ములకు జనావళికి నెల్ల
సంతతానందదాయి కౌసల్యసుతుడు

02/25/2018 - 20:03

దానగుణానికి మించిన ఉత్తమ గుణం వేరొకటి లేదు. మనం చేసే దానం ఇతరులకు శ్రేయస్సునిస్తుందంటే దానం చేయడం మంచిది అని స్వామి వివేకానంద అంటారు. మరణించిన తరువాత మన శరీర అవవయాలను ఇతరుల ప్రయోజనార్థం దానం చేసేవారు మరణంలోనూ జీవిస్తారు. తమ జీవితాలు ఆరిపోయినా ఇతరుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపేవారు నిజంగా ధన్యులు. తను జీవించి ఉండగానే దేహాన్ని త్యాగం చేసిన త్యాగపురుషుడు దధీచి మహర్షి.

02/25/2018 - 22:21

ధవళ వస్త్రంబు దరహాస దంతి ముఖము
ఏక దంతంబుతో వెలుగొందునట్టి
సకల విద్యల కెల్లదానొజ్ఞయైన
కొండ మనుమని కెపుడు దండంబ లిడుదు

1. శ్రీ సమృద్ధవౌ కోసల దేశమందు
సూర్య వంశజు డిక్ష్వాకు చక్రవర్తి
మనువు నిర్మితవౌ అయోధ్యానగరము
రాజధానిగ రాజ్యము జేయుచుండె

Pages