S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

06/03/2019 - 19:40

నిప్పునె వణికించునతడు- నిప్పునె దహియించును
సర్గమ్మే తలక్రిందుల సేయనోపు నతడు.

సృష్టికి ప్రతి సృష్టిసేయ గలిగినట్టి తపోధనుడు
బొందితోడ స్వర్గమ్మున కంపగలుగు ఘటికుడు.

అయిననేమి? అహంకార మతనినెంతొ కాల్చెను
అది తెలియుట కొరకాతని కాయె జన్మపర్యంతము.

అయిన పట్టువిడువనట్టి గట్టివాడు వౌని
దీర్ఘమైన తపము సేసి- దివ్యర్షిగ నాయెను.

06/03/2019 - 19:37

తే.గీ. చిన్న దానిని పెద్దగఁ జేయనేల
పెద్దదానిని చిన్నగ విడువనేల?
కాస్త యోచింపరేమి లోకాన జనులు?
చూడుమో కర్మసాక్షి యో సూర్యదేవ!

భావం: చిన్న విషయాన్ని పెద్దగా చేయడం దేనికి? పెద్ద విషయాన్ని తృణప్రాయంగాభావించి విడిచిపెట్టడం దేనికి? ఇలోకంలో జనులు కాస్త ఆలోచించరెందుకు? కర్మసాక్షివైన ఓ సూర్యదేవా! చూడవయ్య!

06/03/2019 - 19:29

షోడశ ప్రాయమ్మునందె- షోడశ కళలను దేలెడు
తనయులగని పరిణయమ్ము తండ్రి సేయనెంచెను.

ఆగమనం
(విశ్వామిత్రోదయం)
విశ్వానికి మిత్రుండో విశ్వానికమిత్రుండో
చుక్కవోలె తెగిపడియెను విశ్వామిత్రుండు.

సూర్యులనే వణికించును- చంద్రులనే భయపెట్టును
విశ్వాలనె పిడికిలించ గలిగినట్టి వాడతండు.

06/03/2019 - 19:20

ధర్మశాస్త్ర పారమరసె- అర్థశాస్త్ర అర్థమరసె
పరిపాలన కీలునెరిగె- ప్రభుధర్మమ్మరసె.

ఎనె్నన్నో నేర్చెనతడు- ఎంతొ జ్ఞానమందెను
అన్నిటితో కూడనతడు నేర్చుకొనుట నేర్చెను.

శారదయే అష్ట్భుజిగ మారి చదువు నేర్చెననగ
దశరథ పుత్త్రులు నల్వురు- విద్యలెల్ల నేర్చిరి.

రాచవిద్యలు
విలువిద్యను నేర్చునాడు- చూపులె తూపులు నాయెను
తనువే ధనువై పోయెను- రక్షయె లక్ష్యమ్మాయెను.

06/03/2019 - 19:17

తే.గీ. కనుల కెదురుగఁ గన్పట్టు కన్నవారు
తలుప దైవంబుల వ్వారి ఁ దలుపఁబోరు
సేవ మాటెత్త ఁ జిర్రెత్తి చిందులేయుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి యో సూర్య దేవ!

06/03/2019 - 19:02

మొలను నూలు లేకున్నను వీధి వీధి తిరిగేవే?
చిన్ననాడె యోగివైతి- నిన్ను మించు వాడెవ్వడు?

బొమ్మరిల్లు కట్టియాడి, కూల్చి గంతులేసేవే?
సృష్టి, స్థితి, లయలందును సంబరపడి పోయేవే?

ఎవరినడిగి ఈ విద్యల నేర్చుకొచ్చినా వోరుూ?
ఎవరికడను శిష్యరికము చేసి వచ్చినా వోరుూ?

ఎవరవీవు? ఎవరవీవు? ఎటునుండిట దిగినావు?
ఎచటికేగ నెంచినావు? ఇచట విడిది చేసినావు?

06/03/2019 - 18:58

ఎవరికి ఎక్కడ ఎంత వరకు విషయాన్ని వివరించాలో తెలిసిన వివేకవంతుడు ఆంజనేయుడు. ఓసారి సీతానే్వషణలో భాగంగా వానరులు స్వయంప్రభను కలుసుకున్నారు. ఆ స్వయంప్రభతో ఆంజనేయుడు మాట్లాడిన తీరుకు ఆమె ముచ్చట పడి వానరవీరులందరికీ ఆతిథ్యమిచ్చింది. దారి వెతుకుంటున్న వానరులకు స్వయంప్రభ సముద్రతీరం చేరడానికి సాయం చేసింది.

06/03/2019 - 18:49

రాముని పదకమలాలను ముద్దెట్టుకున్నాడు సూర్యుడు.
ఇరువురూ అలా కాసేపు ఆడుకున్నారు. ఇంతలోనే పరుగుపరుగున వచ్చిన చెలికత్తెలు బాల రామున్ని లాక్కెళ్ళారు స్నానం చేయించడానికని.
సూరీడు చిన్నబోయాడు.
కానీ ఆతని పాదధూళి సోకి, ఆరోజు రోజంతా మరింతగా మెరిసి పోయాడు సూరీడు.

05/27/2019 - 19:16

ద్వారమె తానైనవాడు- ద్వారమ్ముల దాటనేర్చు.

మాటయె తానైనవాడు- మాటలెన్నొ నేర్వజూచు
నడకెయె తానైనవాడు- నడక తాను నేర్వజూచు.

నాట్యమె తానైనవాడు- నాట్యమాడగా జూచును
పదము తానెయైన వాడు- పదము పొడజూచును.

పక్షివోలె నెగురజూచు- పామువోలె పారును
చేపవోలె నీదజూచు- మనిషివోలె నేడ్చును.

నీరుత్రాగి మేఘమట్లు గర్జనమ్ము సేయును
ఋషివోలెను కళ్ళమూసి, ధ్యానమ్మున మునుగును.

05/27/2019 - 19:07

ప్రతులకు : H.No. 7-8-51, Plot No. . 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2
హైదరాబాద్- 500079
====================================================

Pages