S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

07/17/2018 - 18:59

మంచిని వర్థిల్లజేసేందుకు, సమాజం పురోగతిని పొందేందుకు సమాజంలో ప్రతివారు మంచి నడవడితోఇహపర సుఖాలు పొందడానికి వీలుగా పూర్వీకులు కొన్ని నియమాలను , కట్టు బాట్లను పెట్టారు. అవి సమాజ హితమైనవి కనుక వాటిని సత్సంప్రదాయాలన్నారు.

07/16/2018 - 20:31

ఉత్ క్షేపణా పక్షేపణా కుంచన ప్రసారణ గమనాని పంచ కర్మాణి
పైకి ఎగురుట, క్రిందకు పడుట, ముడుచుకుపోవుట, చాచుట, కదలుట- అనే అయిదు రకాల లక్షణాలు ప్రతి పదార్థానికీ ఉన్నాయని దీనిలో స్పష్టంగా చెప్పబడింది.
అలాగే పదార్థాలకు స్థితిస్థాపకశక్తి వున్నట్లుగా క్రీ.శ.991 నాటి శ్రీ్ధరాచార్య విరచిత న్యాయకందళీ అనే గ్రంథంలో పేర్కొనబడింది.
యే ఘనా నిబిడావయవసన్నివేశాః తైః

07/09/2018 - 23:43

వేదాలనేవి పూర్తిగా వౌఖిక పరంపరలో వచ్చే గ్రంథాలే కనుక ఆనాటి వారు సున్నాను సూచించటానికి ఏ అక్షరాన్ని వుపయోగించారో తెలియదు. అనంతర గణిత కాలానికి వచ్చేసరికి, ఒట్టి బిందువును శూన్యానికి సంకేతంగా వాడినట్లు తెలుస్తోంది. ఇలాంటి బిందువుకి అనుస్వారము అనే పేరుకూడా వున్నట్లు తెలుస్తోంది.
సున్నాతో గణితం
సనాతన భారతీయులు ఘ+0=్ఘ,్ఘతి=0=0 అని చెప్పి, సున్నాతో భాగాహారం చెయ్యవద్దని శాసించారు.

07/09/2018 - 22:04

ఫ్రాకృతమూలం
చోరి అర అస ద్ధాలు ఇ మా పుత్తి బ్భమసు అంధ ఆరమ్మి
అహి అ అరం లక్ఖి జ్జసి తమ భరిఏ దీవసీ హవ్వ (బమ్హయంతుడు)

సంస్కృత ఛాయ
చౌర్య రత శ్రద్ధా శీలే మా పుత్రి భ్రమరాంధకారే
అధికతరం లక్ష్యసే తమోభృతే దీపశిఖేవ!!

07/08/2018 - 21:29

రెండు పెట్టి భాగిస్తే ఒకటి వస్తుంది. దాంట్లో నించి ఒకటి తీసివేస్తే శూన్యం వస్తుంది అని పై వాక్యానికి అర్థం. దీనిని బట్టి నన=0 అనే రూపంలో సున్నా అనేది పింగళుడి నాటికే అస్తిత్వంలో వుందని నిరూపితవౌతోంది.

07/06/2018 - 21:38

ఫ్రాకృతమూలం
డి అరస్స అసుద్ధ మనస్స కులవహూణి అఅకుడ్డలిహి ఆఇం!
ది అహం కహేఇ రామాణులగ్గ సోమిత్తి చరి ఆ ఇం!! (హాలుడు)
సంస్కృత ఛాయ
దేవరస్యా శుద్ధ మనసః కులవధూర్నిజ కుడ్య లిఖితాని
దివసం కథయతి రామానులగ్న సౌమిత్రి చరితాని!!
తెలుగు

07/05/2018 - 22:00

‘గాథాసప్తశతి’ క్రీ.శ. ఒకటవ శతాబ్దానికి చెందిన సంకలన గ్రంథం. సంకలకర్త హాలుడు. హాలుడు కూడా కొన్ని గాథలను స్వయంగా వ్రాశాడు. ఇతడు శాతవాహన చక్రవర్తి. శాతవాహనులు తెలుగు రాజులు. హాలుడినే శాతవాహనుడు లేదా శాలివాహనుడు అని కూడా అంటారు. శాలివాహనశకం ఈతని పేరుమీదనే ప్రారంభమైంది. ఈతని ఆస్థానంలో అనేకమంది కవులుండేవారని ప్రతీతి.
‘గాథాసప్తశతి’ మహారాష్ట్రీ ప్రాకృత భాషలో రచింపబడిన గ్రంథం.

07/08/2018 - 21:47

సూర్యుని చుట్టూ భూమి తిరుగుతున్నదన్నా లేక భూమి చుట్టూ సూర్యుడు తిరుగుతున్నాడన్నా లేక ఇద్దరూ ఒకరి చుట్టూ ఒకరు తిరుగుతున్నారన్నా కాలగణనానికి కావలసినది వాటి మధ్యలోగల సాపేక్ష వేగము మాత్రమే.

07/08/2018 - 21:48

భూమి వయస్సు
మనం నివశిస్తున్న ఈ భూమి వయస్సెంత?
ఈ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పుకోవాలంటే, మనం పూర్వం చెప్పుకొన్న కొన్ని విషయాలను పునరుక్తి చేయక తప్పదు. ఐనా వీలైనంత తక్కువ పునరుక్తితో మనం ముందుకు సాగుదాం.
భూమి వయస్సును ఆధునిక శాస్తజ్ఞ్రులు సుమారుగా 200 కోట్ల సంవత్సరాలు అని చెబుతున్నారు.

07/01/2018 - 21:56

గోళము యొక్క ఘన పరిమాణానికి సూత్రం-
= 4/3x నిన్గి3
కనుక భూ ఘన పరిమాణము= 4/3x 22/7 x 500 x 500 x 500
= యాభై రెండు కోట్ల ముప్ఫై ఎనిమిది లక్షల తొమ్మిది వేల అయిదు వందల ఇరవైమూడు చిల్లర ఘన యోజనాలు! భూమి పూర్తిగా గోళాకారంగాకాక ధ్రువాల దగ్గర నొక్కుకుని వుంది. కనుక, దీన్ని దగ్గర అంకెకు రౌండు చేస్తే భూ ఘన పరిమాణం యాభై కోట్ల యోజనాలని చెప్పటం సముచితమే గదా!

Pages