S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

03/19/2018 - 22:31

మనుచరిత్రలో ప్రవరాఖ్యుడు సామాన్య గృహస్థు. పైగా ఉపాధ్యాయుడు. దాంతో నిత్యకర్మానుష్ఠానం చేసుకొంటూ పిల్లలకు వేదాధ్యయనం చేయిస్తూ తన తల్లిదండ్రుల సేవ చేసుకొంటూ దినవారీ కార్యాలను చేసేవాడు. అట్లాంటి ప్రవరునికి తీర్థయాత్రలు చేయాలనే తీరని కోర్కె ఉండేది. దానితో అతడు నిత్యమూ ఎవరైనా తీర్థయాత్రలు చేసిన వారు కనబడితే వారికి ఆతిథ్యమిచ్చి వారు చూసివచ్చిన వివరాలను చెప్పమని అడుగుతుండేవాడు.

03/19/2018 - 22:01

248.ఇంద్రువర గర్వమున నేను యుద్ధమునకు
బిల్వవజ్రమునను గొట్టె బల విరోధి
తలయు కాళ్ళును గుండెలో దిగబడంగ
వలదు రుూ రూపు జంపుము వజ్రి యంటి

249.బ్రహ్మ వరమున నీవు దీర్ఘాయు వౌట
జంప జనదని ప్రాణ రక్షణకు వజ్రి
హృదయమున నోరు దీర్ఘ బాహువుల నిచ్చె
ప్రాణులను దిని బ్రతుకు సాగించుచుంటి

03/19/2018 - 22:26

సజ్జన స్నేహం గురించి తులసీదాసు రామచరిత్‌మానస్‌లో గొప్పగా చెబుతారు. సజ్జన సాంగత్యాన్ని ఎంత ఖర్చైనా గూడా చేయాలంటారు. దుర్జనులతో సాంగత్యాన్ని రూపాయి ఖర్చుచేసి మరీ వదిలించుకోమంటారు. సజ్జన స్నేహం కోసం ఎంతదూరమైనా వెళాలనేది పెద్దలమాట. రామాయణంలో కైకకు అరణపు దాసిగా వచ్చిన మంథర తో చాలా స్నేహం ఉండేది. అన్ని చోట్ల ఈ స్నేహం బాగానే ఉంది కాని కైకపై ఉన్న దురభిమానంతో మంథర దుర్బోధ చేసింది.

03/18/2018 - 21:01

234.లక్ష్మణా దుఃఖమిక నే భరింపజాల
హృదయమున కింత క్లేశము గలుగజేసి
నట్టి రక్కసుతో సర్వప్రాణి కోట్ల
భస్మమొనరింతు నిపుడె నా బాణవహ్ని

235.ప్రళయ కాలాగ్ని రూపుడై నిలిచినట్టి
అగ్రజు త్రిపురాంతక రూపు జూచి
లక్ష్మణుడు వినయమున నంజలి ఘటించి
సర్వభూత హితునకు రోషంబు తగునె

03/16/2018 - 21:18

మానవ జీవితంలో కర్మాచరణ ఒక భాగం. దేహయాత్రను కొనసాగించుటకు కర్మ మానవుని కర్తవ్యము. ఈ కర్మాచరణ శాస్త్ర విహితమైనదిగాండవలెనని మన సనాతనం ఉద్బోధిస్తోంది. శాస్త్ర సహిత మరియ విహితమైన పనియే కర్మ. శాస్తమ్రు నిషేధించిన కర్మలు వికర్మలు. ఇక ఏ పని చేయక సోమరిగా ఉండుటఅకర్మ అని విశే్లషించవచ్చు. శ్రీ శంకరులు ఈ అకర్మ అనెడి చర్వాకమును తీవ్రంగా ఖండించారు.

03/16/2018 - 21:12

218. సీత కడకేగి జనకజా యింక నన్ను
జెట్ట బట్టి యఖండ భోగముల దేలు
మింకనా నరు రాజ్యవిహీను దీను
నేల గోరెడు యోగ్యుడ నేనె నీకు

219. అనగ జానకి యొక తృణమున్ గ్రహించి
రావణున కడ్డుగా నుంచి రాక్షస విను
ధర్మపరుడు నా భర్త సత్యస్వరూపు
డంబుజయుత సరోవర రాజహంస
కీటకంబువు నా దృష్టి కసుర నీవు

03/15/2018 - 21:19

203 సీత దూషణలకు నతిక్రోధమునను
యెవడ ననుకొంటివో సీత రుూ త్రిలోక
ములను యెవ్వరి పేర్విన భూతకోటి
కంప మొందునో యాదశ కంధరుడను

204 భీతిగొల్పెడు దశ శిరంబులు నిరువది
కన్నులలో విస్పు లింగముల్ రాలుచుండ
పర్వతాకారుడై రామపత్ని నెత్తి
రథమున నిడుకొని గగన వీధినేగె

03/15/2018 - 21:10

కుమారస్వామి, కార్తికేయుడు, స్కంద, మురుగ, షణ్ముఖ, మహాసేన, బాలస్వామి, వేలన్, దండపాణి, వల్లీ నాయక, దేవసేనాపతి, సేనాని, గుహ, గురుగుహ, శివగురు, దేశిక తదితర నామధేయాలతో శివకుమారుని పూజిస్తారు. శివ కుమారోదయం కోసం పార్వతీ పరమేశ్వరులు కల్యాణం జరగాలని సర్వదేవతలు నిశ్చయం చారు. వారి కల్యాణం అంగరంగవైభోగంగా జరిగింది. ఇక స్వామి కుమారుడిని ప్రసాదిస్తాడని అందరూ భావించారు.

03/14/2018 - 20:53

188.విల్లు చేబూని వెను వెంట వచ్చుచున్న
రామచంద్రుని మాయ మృగమ్ము చాల
దవ్వు గొంపోవ నలిగి శ్రీరఘువరుండు
నిశిత శరమును సంధించి లేడినేసె

189.సాయకమ్మున లేడి రూపమమ్ము వీడి
యసురు డీల్చుచు ‘‘హా సీత లక్ష్మ’’ణ యని
రాము నెలుగున నార్తనాదమ్ముజేసె
నా స్వరము విని సీత యారాటపడుచు

03/13/2018 - 20:41

171. దశరథుని పెద్ద కొడుకు తాపసులకు
రాక్షసుల జంపి నిష్కంటకంబు వనము
జేసెదనని వరంబిచ్చి చేసె నట్లె
అతని తమ్ముడు నన్ను విరూపిజేసె

172. రాము నిల్లాలి సౌందర్య మేమి జెప్ప
నామె నర్థాంగిగా పొందు వాడి జన్మ
ధన్య మపహరింపుము సీతను దశకంఠ
నరులపై ప్రతిక్రియకును బూనుకొనుము

Pages