S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

06/18/2019 - 18:18

బూది ప్రోవె లేచెననగ- లేచెనపుడు శివుడు
పార్వతికేల్గొని నర్తన మొనరించెను భవుడు.

బూదినటుల పులుముకొన్న శివుడు ప్రేమతత్త్వమరసె
దేవునటుల నలుముకొన్న కాముడు దైవత్వమరసె.

శివుని కంటి నీరమ్మే ప్రాణమ్ముల బోసెననగ
మన్మథుండు లేచెనపుడు- మనములె కనుగొనగ.

రతికంటను వెలుగుమొలిచె- కంతు కౌగలించె కాంత
వారివురి పదములందు- వీరిరువురు వాలిరంత.

06/17/2019 - 22:23

దేహ ధర్మములను, లోక ధర్మములను, శాస్తధ్రర్మములను విడనాడి, ఒకకాళీమాతనే శరణు పొందిన కారణమున రామకృష్ణునకు ఆ దేవి దర్శనమిచ్చెను. ఆకలిదప్పులను చూచుకొనలేదు. లోకులేమనుకొందరో అను భయమును పోగొట్టెను. ప్రేమ పూజయే చేసెను గాని, మడి, విధి చూడలేదు. భగవంతుని గూర్చి ఏడ్చుట తెలియనివారాయన. ఏడ్చుట చూచి ఆశ్చర్యపడి పిచ్చివాడనిరి. దేహమే బంగారముగా చూచుకొనువారందరు ఆయనను వెర్రివాడనిరి.

06/17/2019 - 22:22

పూవువింటి దొర యట్టుల బూడిదకుప్పగ మారెను
కలువపూల కలికి కలిమి బూడిదపాలై పోయెను.

ఆ కుప్పను దొరలి దొరలి, పొరలి పొరలి ఏడ్చెను
ఒక శశియే నభము వీడి పొరలెననగ పొరలెను.

అగ్గి కన్ను మూసి శివుడు చలువ కనుల తెరచె
పూల పూసినటుల కనులు పూచె చూపు వీచె.

‘‘ఇది ఏమిటి? ఏమి జరిగె? ఎవని బూది సేసినాను?
నా కడుపునె నేనిట్టుల చిచ్చు బెట్టుకొనినాడను?

06/17/2019 - 22:20

ఏళ్ళు గడిచె కాని యతడు- కన్నైనను తెరువడు
యుగమే గడిచెను కానీ పెదవి విప్పబోడు.

వారి పెళ్ళిసేసి లోకకల్యాణం నెరపు కొరకు
రతీమన్మథులు జంటగ నేతెంచిరి యటకు.

ఒక చంద్రుడు ఒక వెనె్నల ఒక జంటగ వచ్చిరనగ
వచ్చినారు వారచటకు వసంతమ్మె వచ్చెననగ.

మోడులెల్ల పులకరించి పూలనెత్తుకొని కులికెను
ఆ తావులు తావులతో హృద్యమ్మై తోచెను.

06/17/2019 - 18:49

భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి. వస్తువులోను, అవస్తువులోను పరమాత్మ వుంటాడన్న సత్యం అపుడపుడూ బహిర్గ మవు తూనే ఉంది. కలియుగం లోను వింతలు మాయలు అంటూ ఉన్నా దైవం అవ్యక్తమైనా అక్కడక్కడా వ్యక్త వౌతునే ఉన్నాడు. మన లోని దుష్టబుద్ధిని దూరం చేసుకొని సజ్జనులుగా ఉండమని, సాత్విక బుద్ధిని ఏర్పరుచుకోమని భగవం తుడు ఎన్నో అవతా రాలు దాల్చి చెప్పాడు.

06/14/2019 - 19:51

గిరిజాశంకరుల కల్యాణం

‘‘ఒకనాడిది తపోభూమి- శివుని ఆశ్రమమ్ము
శివుడొంటరిగానె నిచట చేసె దీర్ఘతపమ్ము

కళ్ళుమూయుటే యెరుగును- కళ్ళు తెరుచుటెరుగడు
కళ్ళుమూసి, కళ్ళు తెరచు- తెర్వు తెలియునతండు.

పర్వతమే పద్మాసనమేసి తపము సేసినట్లు
గగనమ్మే జటలు గట్టి తాపసియై పోయినట్లు.

సంద్రమె ఊపిరుల బిగిచి కుంభకమున దేలినట్లు
పంచాగ్నులె మనిషి రూపునంది తదము సల్పినట్లు.

06/14/2019 - 19:46

చదువుకున్నట్టి వారిని సరకుగొనక
భజనఁ చేతురు చవటల పంచఁ జేరి
బుద్ధియై పోయెఁ జూడంగ బురదపాలు
చూడుమో కర్మసాక్షి! యోసూర్యదేవ!

భావం: చదువుకున్న జ్ఞానవంతులను ఏ మాత్రం లెక్కచేయకుండా చదువుకోని సంపన్నులైనట్టి వారి చుట్టూ భజనపరులుగా చేరుతూ ఉంటారు. అలాంటి వాళ్ల బుద్ధి కాస్తా బురదపాలైపోయిందికదా. కర్మసాక్షివైన ఓ సూర్యదేవా! చూడవయ్య!

06/13/2019 - 18:23

నిదురనైన మేల్కొనుచును సేదదీరె రాముడచట
నిదురకె కావలి యనంగ మేల్కొనె సౌమిత్రి యచట.

‘మినుకు మినుకు’మను తారక కునికి నటుల కునికె వౌని
అది కునుకో మెలకువయో అరయునొక్క విపినమ్మే.

‘తెలతెల్లగ తెలవారెను-దిక్కుల సింగార మొలికె!
దివ్య కార్యములు సేయగ-లేలెమ్మా! నరసింహమ’’!

అనుచు లేపె కౌశికుండు
లేచిరి సోదరులు

06/13/2019 - 18:21

ప్రతులకు
7-8-51,్ఫ్లట్ నెం. 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, హస్తినాపురం, సెంట్రల్ కాలనీ, ఫేజ్ -2 హైదరాబాద్- 500079
============================
వేగముగా ఎవరో తరుముచున్నట్లు అస్పష్టముగా ఉచ్చరించినచో ఫలితముండదు, ధ్యానము కుదరదు. అట్లే మంత్రముపై శ్రద్ధపెట్టక, యథాలాపముగా, స్వరబద్ధత లేకుండా మనసు మంత్రముపై నిలుపక మంత్ర జపము చేయుటవలన ఏకాగ్రత కలగదు సరిగదా విపరీత పరిణామములేర్పడును.

06/12/2019 - 19:45

నదలు వరదలవుచు వారి పదములనే చేరెనో!
పరవళ్ళనుదేలి వారి పదములు పయనించెనో!

ఒక పరి మునితో సమముగ- ఒక పరి మున్ముందున
ఒక పరి వెనుకనె వత్తురు- వివిధ గతులు వారివి.

తార వెంట రవిచంద్రుల తీరు వారు సాగిరి!
వినువీధుల సాగినట్లు వౌని వెంటనే గిరి!

భూత భవితముల నడుమను వర్తమాన మేగినటుల
నడిచె వౌని వారి నడుమ ఒక వెలుగుల పుంజమటుల.

Pages