S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

02/11/2019 - 20:07

ఒకతె వేదమర్మ మరయు ఒకతె ప్రణయ సమాగమము
ఒకతె జీవనధ్యేయము- ఒకతె విశ్వరహస్యమ్ము

అవధానమ్మను ప్రక్రియ కతడే ఆద్యుండయ్యెను
వారలడుగు కోరికలను వారించక ఈడేర్చెను.

పూవువలె నొక్కతెను పులకింపగాజేసె
పామువలె నొకదాని పెనగ వేసె

పాటయై నొకదాని అధరమ్ముపైనాడె
పక్షియై నొకపడతి కుక్షివ్రాలె

లేడివలె నొకపడతి వెంట దవ్వుల నేగె
తేటియై పూబోణి గుండె దూరె

02/11/2019 - 22:39

ప్రజలును సుమదళములైరి ప్రభువును తులసీదళం
అంజలించె ద్వారకయే- అతడంజలి మునిగెను

ద్వారక గగనమ్మాయెను- కృష్ణుడు చంద్రుడాయెను
చంద్రునుండి విడనోపని- సత్య వెనె్నలాయెను

తానన్నది మిగులబోక- నిశే్చషమ్మై పోయెను
కృష్ణునిలో కరిగి సత్య కృష్ణుండై పోయెను

వన విహారం
ఆ దినమున అతని సతులు అతని వీడలేకుండిరి
అతని వెంట గ్రహములట్లు అతివలంత తిరిగిరి

02/08/2019 - 18:36

ఆ ద్వారక నొకదినమున ఆయెనొక్క విశేషమ్ము
అది తెలిసిన మానసమ్ము వికసిత కమలమ్ము

ఎంచినాడు శ్రీకృష్ణుడు సత్యభామ తీరు మార్చ
ఎరిగినాడు నారదుండు ఆతని మదిలోని మాట

పుణ్యకవ్రతమను వ్రతమ్ము సలుపుమనుచు తెలిపెను
మేఘమ్ములు తుహినమ్ముల వోలె నగవులొలికెను

మునిమాటను తలదాల్చుచు ముదిత సల్పె వ్రతము
తన నాథుని, సనాతనుని తన్వి దానమిడెను

02/07/2019 - 19:10

చందమామలట్లు వెలుగునందలి సౌధమ్ములు
అందందున తళుకులీను అతివలె తారకలు

ఉవ్వెత్తున లేచి పడెడు ఒక పచ్చని సంద్రమట్లు
అప్పురమున వనములెల్ల నబ్బురమ్ము గొల్పును

సత్యభామ జడలట్టుల నర్తించును వల్లరులు
రుక్మిణమ్మ పూజలకై పోటీపడి పూయును

అతడే మా కృష్ణుడంచు అతడే మా విష్ణువంచు
అప్పురమే కప్పురమై ఆరతి అతని వ్రోల

02/06/2019 - 20:05

ద్వారక
అది ద్వారకనగరమ్ము - అది ద్వాపర యుగాంతమ్ము
అలల లోన కలల తోడ - వెలసెనొక్క ద్వీపమ్ము

నగరమ్మే సాగరమన -అగుపించును ద్వారక
ఉరకల పరుగుల దేలెడు - నరులె తరంగాలనంగ

రత్నాకరు గర్భమ్మున -రత్న గర్భ ద్వారక
రతనాలకె వెలుగు నిడుచు - రాజ్యమేలు శ్రీకృష్ణుడు

ఒక సూర్యుడు తన వక్షం చీల్చి వెలుగునిచ్చునట్లు
ఒక అంబుధి తన రక్తం తోడ జగతి బ్రోచునట్లు

02/05/2019 - 19:46

శ్రీమాన్ గన్ను కృష్ణమూర్తిగారు చతుర్భుజులు..
పంచముఖులు.. బహుగ్రంథపఠనం,
నవ్యరచనా ధౌరంధర్యం, ప్రాచీన వాఙ్మయ రహస్య
మూల్యాంకన చణత్వం, విద్వజ్జన శ్లాఘావశీకరణం..
ఇవి ఆయన చతుర్భుజత్వాలు. అంతేకాదు ఆయన భావుకుడు,
మంచి విమర్శకుడు, ఉపన్యాసకుడు, కవి, తాత్త్వికుడు..
ఇలా ఎన్నో.. ‘కవిత్వం.. తీరని దాహం’

02/03/2019 - 22:31

ప్రశ్న. ఏకలవ్యుని కులం మరియు కుటుంబం యొక్క నేపథ్యం కాకుండా ఇతర బలమైన కారణాలు ఏమైనా ద్రోణాచార్యులకు ఉన్నాయా?

02/03/2019 - 22:27

దేవతలచేత ప్రశంసింపబడిన స్వామి తాను తన ప్రభువును ప్రశంసిస్తున్నాడు. అందుకే-
ఏవం సీతాం తదా దృష్ట్య్వా హృష్టః పవన సంభవః
జగామ మనసా రామం ప్రశశంస చ తం ప్రభుమ్
పవన సంభవుడైన స్వామి సీతాదర్శనాన్ని చేసికొన్నాడు. ఆనందాన్ని పొందేడు. ఉపాసకునకు ఉపాస్య దేవతా దర్శనమైంది. వెంటనే మనో లక్షణంతో రామచంద్రమూర్తి దగ్గరకు వెళ్ళేడు. ఇటువంటి భార్యను పొందినందుకు ఆయనను ప్రశంసించేడు.

01/31/2019 - 19:34

శ్రీచక్రము-మానవశరీరము
ప్రతులకు:
H.No. 7-8-51, Plot No. . 18, నాగార్జున సాగర్‌రోడ్, సెంట్రల్ కాలనీ ఫేజ్ -2, హస్తినాపురం, హైదరాబాద్- 500079
===============================================================

01/30/2019 - 18:39

సందిగ్ధమైన స్మృతిలా ఉన్నదట. స్మృతులంటే మన్వాదిస్మృతులు. అందువలన నిపతితమైన బుద్ధిలా ఉన్నదట. ఆ తల్లి స్మృతిరూపమే. కాని రుూ రూపంలో ఆ లక్షణం కప్పబడింది. శ్రద్ధ అంటే అస్తిక్యబుద్ధి. అది విహతమైంది. అవిశ్వాస బహుళమైన శ్రద్ధ వలన ఆశ ప్రతిహతమవుతున్నది. ఆమె శ్రద్ధా స్వరూపం. కాని రుూ పొర అడ్డుపడ్డది.

Pages