S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

06/17/2018 - 21:56

ప్రాచీన భారతీయ వాఙ్మయము
కొన్ని సాక్ష్యాద్వైజ్ఞానిక వాక్యాలు
====================

06/03/2018 - 21:28

భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి. ఆయన ఒక్కడే. ఆయన అనంతుడు, అసమానుడు. కాని ఎవరికి యిష్టమైన రూపాన్ని, అవతారాన్ని వారు ఆరాధిస్తున్నారు, కొలుస్తున్నారు, ఆనందం అనుభవిస్తున్నారు.

06/01/2018 - 20:55

‘మనుషుల అపరాధములను మనము క్షమించిన యెడల దేవుడు మన అపరాధములను క్షమించును’ - మత్తయి 6:14 మనలను, మన పిల్లలను మాత్రం అందరూ క్షమించాలి. మనం మాత్రం క్షమించము. ఇతరుల తప్పునకు విసరడానికి రాయి పట్టుకుంటే, మన విషయంలో కూడా అదే జరుగుతుందని మర్చిపోతాం. దేవుడు మనలను క్షమించాలంటే ఒక షరతు - మనం ఇతరులను క్షమించాలి. ‘మన కంటిలో దూలము ఉంచుకొని.. ఇతరుల కంటిలో నలుసుని వెతుకుతాం’ - అంటే తప్పుల్ని మాత్రమే ఎంచుతాం.

05/31/2018 - 21:23

ఉ రాముడు రాక్షసాంతకుడు, రాముని వేడిన కామితంబులౌ
రాముని చేత వానరులు భ్రాజితులైరి యశోవిలాసులై
రాముని సేవకై తనదుప్రాణములిచ్చిన పక్షిరాజుకున్
నీమముతోడ సద్గతులనెన్నగగూర్చిన కోసలేంద్రుడౌ
రామునికంటె లోకమున రాజిలుదైవము లేడు లేడుగా!
రాముని యొక్క బాణముల రావణుడోడె జగద్ధితంబుగా
రామునియందు భక్తి సువిరాజిత జీవితమందజేయుచున్

05/31/2018 - 21:19

మన పురాణాలలో సూర్యకిరణాలను వర్ణించిన విధానంపై సిద్ధాంతానికి చాలా దగ్గరగా సంపూర్ణంగా సరిపోతోంది. మన పురాణ కథలన్నీ సంకేతార్థాలతో వుంటాయి యధాతథ వాక్యార్థాన్ని తీసుకోకూడదు. సూర్యరథం సప్తాశ్వాలతో లాగబడుతోందని చెప్పారు. అంటే సూర్య కిరణంలో ఏడు రంగులు (ఇంద్రధనుస్సు) వున్నాయి. ఆ గుఱ్ఱాలను పాముల పగ్గాలతో పట్టుకున్నాడని చెప్తారు. పాముల గమనం అలల గమనంవలె వుంటుంది.

05/31/2018 - 21:17

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు
*
దాదాపుగా ఇదే భావాన్ని కఠోపనిషత్తు ‘తమ క్రతుః పశ్యతి వీతశోకో ధాతుః ప్రసాదా న్మహిమాన మాత్మనః’- ‘పరమేశ్వరుని కృపవలన నిష్కామ కర్మ సిద్ధి, తద్వరా సంసార సంబంధమైన శోకరాహిత్యం మరియు రాగద్వేషాలకు అతీతమైన చిత్తశుద్ధి కలిగిన మహాత్ములు మాత్రమే ఆత్మదర్శనం చేసుకోగలరు’’ అని వివరించింది.

05/29/2018 - 21:14

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు
*

05/29/2018 - 21:13

నకులుడు! న-కులుడు=కులం లేనివాడు! జలం అంటే నీరు! నీటికి కులం లేదు. స్వాధిష్ఠానం అంటే నీరు- విస్తృతం. నీరు పల్లెమెరుగు! ప్రవహించడమే నీటి లక్షణం. అలా నీటిలాగా కులాతీతమైంది ఆత్మజ్ఞానం.

05/28/2018 - 21:14

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు
*
అనగా ఎములగూడుగా కనబడే ఈ సృష్టిలోని సమస్త వస్తుజాలానికి ఎముకలే లేని ఈ అప్రాకృత పదార్థానికి ఏది కారణమై యున్నది? ఈ ప్రాణాలు, రక్తం భూమి నుండి అంటే ప్రకృతి సిద్ధంగా పుట్టినవే. ఆత్మ అన్నది ఎక్కడుంది? ఈ విషయాలను తెలుసుకొనేందుకు సర్వజ్ఞుడైన విద్వాంసుడిని ఎవడు ఆశ్రయిస్తున్నాడు?

05/28/2018 - 21:13

మానవ శరీరం పంచభూత సమ్మేళనం అంటే పంచతత్త్వాలు కలిగినది. భూమి, నీరు, అగ్ని, వాయువు, ఆకాశం- పంచభూతాలు. శబ్ద, స్పర్శ, రూప, రస గ్రంధాలు. అంటే పంచతన్మాత్రలు. పంభూత స్థితినే ‘ప్రపంచం’ అని చెప్పుకోవచ్చు.

Pages