S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

06/29/2018 - 21:22

3 నిమేషములు- 1 క్షణము (ఇందు 3న16,200= 48,600 పరమాణువుల కాలము గలదు)
5 క్షణములు - 1 కాష్ఠ (ఇందు 5న48,600 = 2,43,000 పరమాణువుల కాలము గలదు)
1 కాష్ఠ కాలములో - 3న5 = 15 నిమేషమలు గలవు
15 నిమేషములు - 1 కాష్ఠ
30 కాష్ఠలు - 1 కళ
30 కళలు - 1 ముహూర్తము
30 ముహూర్తములు - 1 దివారాత్రము = 24 గంటలు
24 గంటలు = నిమేషములు 15న30న30న30
= సెకండ్లు 24న60న60

06/28/2018 - 21:15

సృష్టిలో ఖాళి ప్రదేశమనేది లేదు. మొత్తమంతా శక్తితో నిండి వుంది. అమెరికాకు చెందిన శాస్తవ్రేత్త జాన్ ఎఫ్ వీలర్ అనే ఆయన విశ్వాన్ని గురించి ఏమన్నాడంటే ‘మనం శూన్యమని అనుకునేదంతా అత్యంత భయంకరమైన భౌతిక శాస్త్రానికి నిలయం-యథార్థమే కదా! సత్యమేమంటే, విశ్వంలో (సృష్టిలో) ప్రతి అణువులోను, ప్రతిమూలా నిరంతరం ఏదో ఒక మార్పు జరుగుతూనే వుంది. అంటే చైతన్యం స్పందిస్తోంది, నర్తిస్తోంది. అదే నటరాజ నృత్యం.

06/28/2018 - 21:11

సాయణుడు ఉదహరించిన శ్లోకం కొద్ది మార్పులతో సాంబపురాణంలో కూడా కనిపిస్తోంది. దానిలో 20వ అధ్యాయంలో ఇరవయ్యవ శ్లోకం ఇలా వుంది.
యోజనానాం సహస్రే ద్వే ద్వే శతే ద్వే చ యోజనే
ఏకేన నిమిషార్ధేన దివి సూర్యః ప్రసర్పతి
(ఆకాశంలో సూర్యుడు అర్ధ నిమిషానికి 2202 యోజనాల వేగంతో సాగుతున్నాడ) అని.

07/08/2018 - 21:48

దీని అర్థాన్ని పట్టిక రూపంలో తెలుసుకుందాం
విష్ణుపురాణంలోని కాలగణనం ప్రకారం ఒక దివ్య సంవత్సరం- అంటే 360 మానవ సంవత్సరాలు- అనగా 12000న360 = 43,20,000 మానవ వత్సరాలు. ఇది ఒక చతుర్యుగము, చతుర్యుగి లేదా మహాయుగము.

06/26/2018 - 21:16

తోక కూడా దొరకటం లేదు! పోనీలే ఈ నాడు కాకపోతే మరో పదేళ్ల తర్వాతైనా శాస్ర్తియ విజ్ఞానం అభివృద్ధి చెంది- ‘‘ఖగోళం’’లోని గ్రహగోళాలు అన్నింటినీ లెక్కప్రకారం ‘‘సర్వే’’చేసి తెలుసుకోగలం- అని అనుకుందాం అనుకుంటే-

06/25/2018 - 21:43

అందుకే వారాలను మన మహర్షులు గ్రహాల పేర్లతోనే పిలిచారు. ఐతే వారాల వరస నిర్ణయించటంలో మన మహర్షులు అనుసరించిన లాజిక్ కేవలం గ్రహగోళాలమీద ఆధారపడి లేదు. అది గ్రహదేవతల తత్త్వాలమీద కూడా ఆధారపడి వుంది.

06/24/2018 - 21:28

ఎందుకనుకోవాలంటే- సూర్యుడి ఆధిపత్యంలో సూర్యుడి ప్రభావం పరిపూర్ణంగా ఉన్న గడియలో సృష్టి ప్రారంభం జరిగిందని మన పురాణాలు నిర్ణయించాయి. దీనే్న మరో రకంగా తిప్పి చెప్పుకుంటే, సృష్టి ప్రారంభ కాలంలో ఏ గ్రహం ప్రభావం అమలులో వుందో, ఆ గ్రహం పేరే- ఆదిత్యుడు, అనగా మొదటివాడు. అదే మొదటిరోజు! అందువల్ల ఆ రోజు ఆదివారము అవుతుంది. ఆదివారమన్నా ఆదిత్యవారమన్నా ఒకటే.

07/08/2018 - 21:51

తిథి: భూమి కేంద్రం అనుకున్నపుడు భూమి చుట్టూ చంద్రుడు, సూర్యుడు కూడా తిరుగుతున్నారనుకున్నపుడు, వాళ్లిద్దరిమధ్యగల డిగ్రీల దూరాన్ని లెక్క వేస్తే- ఆ దూరం పేరే తిథి!
సూర్యచంద్రుల మధ్య దూరం పెరుగుతూ, తరుగుతూ వుంటుంది. కొన్ని హద్దులకు లోబడి ఆ దూరం మారుతూ వుంటుంది (రెండూ సమాన కేంద్రంగల వృత్తాలు కావు గనుక). అందుకే తిథుల పొడుగు మారుతూ వుంటుంది.

07/08/2018 - 21:49

ఇలాటి రోగాలు కంటికి కనబడని బాక్టీరియా వగైరా సూక్ష్మజీవులవల్ల కలుగుతుంటాయని ఆధునిక వైద్యం చెపుతోంది. ఆనాటివాళ్ళు కంటికి కనపడని ఆ బాక్టీరియా సూక్ష్మజీవులకే భూతాలు, ప్రేతాలుగా పేర్లుపెట్టి, అందుకు తగినట్లు శబ్దరూపంగా చికిత్సామంత్రాలు, తంత్రాలు నిర్ణయించారు.

07/08/2018 - 21:50

అంశుబోధిని సంగ్రహ పరిచయం

Pages