S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

07/08/2018 - 21:50

అంశుబోధిని సంగ్రహ పరిచయం

06/17/2018 - 21:18

1.వనస్పతులు - పువ్వులు లేకుండానే కాయలు కాచే చెట్లు
2.ద్రుమములు - పువ్వులు, కాయలు రెండూ గల చెట్లు
3.లతలు - పాకే తీగలు
4.గుల్మములు - బాగా పొట్టిగా ఉండి నిండా కొమ్ములుండే చెట్లు. ఇలాంటి చెట్లను నాటేందుకు ఈ గ్రంథం మూడు విధానాలను సూచిస్తోంది.
1.గింజలను నాటడం 2.కొమ్మలను నాటడం 3.అంటు కట్టడం.
వీటి వివరాలను ఈ గ్రంథంలో చర్చించారు.

06/15/2018 - 21:40

‘నీ పొరుగు వాని ఇల్లు ఆశింపకూడదు. నీ పొరుగు వాని భార్యనైనను అతని దాసునైనను అతని దాసినైనను అతని ఎద్దునైనను అతని గాడిదనైనను నీ పొరుగు వానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడద’ని బైబిల్ సెలవిస్తోంది. దేవుని పది ఆజ్ఞలలో చివరి ఆజ్ఞ ‘నీ పొరుగువానిదగు దేనినైనను ఆశింపకూడదు’ - నిర్గమ 20:17

06/15/2018 - 21:26

ఈ శ్లోకాన్ని ఉదహరించిన విద్యారణ్యస్వామి, వేదానికి ఇన్ని అర్థాలు వున్నా తాను మాత్రం వైతానిక కల్పాన్ని మాత్రమే స్వీకరించి తన భాష్య రచన చేస్తున్నానని చెప్పుకున్నారు. (కొన్నిచోట్ల ఈ కల్పాలు ఏడు (సప్తకల్పాలు) అని వుంది. వాటి వివరాలు తెలియటంలేదు. ఏది ఏమైనప్పటికీ వేదానికి బహుమూలాలైన అర్థాలు వున్నాయి అనటంలో మన ప్రాచీన మహర్షులకు, వేదవేత్తలకు సందేహంలేదని మాత్రం విస్పష్టవౌతోంది)

06/14/2018 - 21:03

అథర్వవేదంలో ఒక చోట-
అణ్వాంత్య్రం శీర్షణ్యం
అథో పార్ష్ణేయం క్రిమీన్- అనే మంత్రం వుంది.
ఇది మనిషి పేగుల్లోనూ, పుర్రెలోనూ, పక్కటెముకల్లోనూ గల సూక్ష్మ క్రిములను గురించి ప్రస్తావిస్తోంది. ఇలాంటి సూక్ష్మక్రిముల అస్తిత్వాన్ని ఆధునిక లోకానికి మొదటిసారిగా తెలియపరచినవాడు 19వ శతాబ్దికి చెందిన పాశ్చర్ లూయిస్.

06/17/2018 - 21:56

ప్రాచీన భారతీయ వాఙ్మయము
కొన్ని సాక్ష్యాద్వైజ్ఞానిక వాక్యాలు
====================

06/03/2018 - 21:28

భగవంతుడు సర్వాంతర్యామి. ఆయన ఒక్కడే. ఆయన అనంతుడు, అసమానుడు. కాని ఎవరికి యిష్టమైన రూపాన్ని, అవతారాన్ని వారు ఆరాధిస్తున్నారు, కొలుస్తున్నారు, ఆనందం అనుభవిస్తున్నారు.

06/01/2018 - 20:55

‘మనుషుల అపరాధములను మనము క్షమించిన యెడల దేవుడు మన అపరాధములను క్షమించును’ - మత్తయి 6:14 మనలను, మన పిల్లలను మాత్రం అందరూ క్షమించాలి. మనం మాత్రం క్షమించము. ఇతరుల తప్పునకు విసరడానికి రాయి పట్టుకుంటే, మన విషయంలో కూడా అదే జరుగుతుందని మర్చిపోతాం. దేవుడు మనలను క్షమించాలంటే ఒక షరతు - మనం ఇతరులను క్షమించాలి. ‘మన కంటిలో దూలము ఉంచుకొని.. ఇతరుల కంటిలో నలుసుని వెతుకుతాం’ - అంటే తప్పుల్ని మాత్రమే ఎంచుతాం.

05/31/2018 - 21:23

ఉ రాముడు రాక్షసాంతకుడు, రాముని వేడిన కామితంబులౌ
రాముని చేత వానరులు భ్రాజితులైరి యశోవిలాసులై
రాముని సేవకై తనదుప్రాణములిచ్చిన పక్షిరాజుకున్
నీమముతోడ సద్గతులనెన్నగగూర్చిన కోసలేంద్రుడౌ
రామునికంటె లోకమున రాజిలుదైవము లేడు లేడుగా!
రాముని యొక్క బాణముల రావణుడోడె జగద్ధితంబుగా
రామునియందు భక్తి సువిరాజిత జీవితమందజేయుచున్

05/31/2018 - 21:19

మన పురాణాలలో సూర్యకిరణాలను వర్ణించిన విధానంపై సిద్ధాంతానికి చాలా దగ్గరగా సంపూర్ణంగా సరిపోతోంది. మన పురాణ కథలన్నీ సంకేతార్థాలతో వుంటాయి యధాతథ వాక్యార్థాన్ని తీసుకోకూడదు. సూర్యరథం సప్తాశ్వాలతో లాగబడుతోందని చెప్పారు. అంటే సూర్య కిరణంలో ఏడు రంగులు (ఇంద్రధనుస్సు) వున్నాయి. ఆ గుఱ్ఱాలను పాముల పగ్గాలతో పట్టుకున్నాడని చెప్తారు. పాముల గమనం అలల గమనంవలె వుంటుంది.

Pages