S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

Others

05/31/2019 - 22:01

అసుర వౌతమోగుణ మునంతకు నంతకు లోగొనంగ హృ
ద్వాసము జేయు, దాని నడపందగు యత్నము జేయు రాజసం
బీసమఘర్షణమ్ము వికసింపగ నీయదు శుద్ధ సత్వమున్
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని ! శ్రీ సరస్వతీ!

05/19/2019 - 22:13

చూసెడు రుూ ప్రపంచ గతి చూసిన చందముగాదు లోపలున్
మూసిన వింతలేవొ యవి ముందర నిల్చుని మోసగించెడున్
చేసెడు రీతి యొక్కటియు జెప్పెడు నీతులు తద్విరుద్దముల్
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని! శ్రీ సరస్వతీ!

05/17/2019 - 22:54

తే.గీ. చేయలనేయ్య నిత్యాభిషేకములను
తిరగ లేనయ్య నీ దివ్య గిరుల చుట్టు
ఆత్మలో ఁ జేతు నీ జపమదియుఁ గనుమ
పాహిమాం పరమేశ్వరా! పార్వతీశ!
భావం: శంకరా! నిత్యాభిషేకాలను చేయలేను. మహత్తరమైన నీ గిరుల చుట్టూ తిరుగలేను. విడువక మనస్సులోనే నీ నామ స్మరణ చేస్తాను స్వామీ.
తే.గీ. నమక చమకాలు వల్లింప నలవికాదు
లింగమూర్తివి నిన్ను గాలింగనంబుఁ

05/17/2019 - 22:53

రంజాన్ మాసం అనగానే పవిత్రమైన భావాలు అంకురిస్తాయి. ఈ మాసం నిండా దానాలు, ధర్మాలు చేస్తుంటారు. అల్లాను నమ్మేవారంతా ఉపవాసం ఉంటూఉంటారు. ఉపవాస కాలంలో లేనివారికి తమకు చేతనైనంత దానం చేసి వారికి ఎంతో తోడ్పాటును ఇస్తారు. ఈ మాసం 30 రోజులు గడిచిన వెంటనే షవ్వాల్ మాసం ఆరంభవౌతుంది. ఈ షవ్వాల్ ప్రారంభమైన రోజునే ఈదుల్ ఫిత్ అన్నమాట. అంటే ఇది ముస్లిం సోదరులకు అతి ముఖ్యమైన, పెద్ద పండుగు.

05/17/2019 - 22:48

దాసుడి తప్పులన్నియును దండముతో సరిగాదె గావునన్
దాసుడ నీదు పాదముల దాపుల జేరినవాడ మంత్ర వి
ద్యాసముపాసనా విధిని యర్చన జేయుదు భక్తితోడ సఏ
వాసర వాసినీ ప్రధితవాగ్వర దాయిని ! శ్రీ సరస్వతీ!

05/17/2019 - 04:01

సీ. సమ్మతిఁగార్యముల్ చక్కదిద్దంగను ఁ
బూనంగ వలయును పుణ్యశాలి
శోభనముం గూర్ప సూక్తులు హృదయాన
నిలపుకోవలయును నిత్యసత్య
విజయ ధ్వజము నెత్తి విలసిల్ల గావలె
స్థైర్యమాయుధమవ్వ సమర సింహ
సద్గుణ వ్యాప్తికి సతతంబుఁ బూనిక
వహియింప వలయును మహితమూర్తి

05/17/2019 - 03:57

గ్రాసము మేసి జంతువు సుఖంబుగ తృప్తిని జెందుగాని పే
రాసనుబొంది మానవుదయాచిత పెన్నిధి నంది గూడ సం
తోసము జెందలేడు గద ! దోసము, మోహము, లోభమే కదా
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని! శ్రీ సరస్వతీ

05/15/2019 - 23:28

నా సరిబోంట్లు నేస్తములు నాకిక యెవ్వరు లేరు తల్లి యే
దో సరి లెమ్మటంచు మది దోచిన తీరున బోవజాల సా
వాసము నీవె నాకు సముపాసన నీ పద సేవలే యికన్
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని ! శ్రీ సరస్వతీ!

05/14/2019 - 22:14

వాసన లేని పూవువలె వాక్కు రచించని విద్యలేల పే
రాల సంపదల్ శుభమునందగ జేయవు జ్ఞాన సిద్ధిచేన్
సంస్కృతి బాపి మానవుల జన్మము సార్థకమందజేయవే
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని ! శ్రీ సరస్వతీ!

05/13/2019 - 19:40

ఆది శంకరుల వలె దేశాటన ద్వారా సంపాదిత జ్ఞానాన్ని ప్రజల వద్దకు చేర్చడం లక్ష్యంగా ఎంచుకుని, సఫలీకృతులై, ప్రజల హృదయాలలో చిరస్థానం సంపాదించుకున్నారు పోతులూరి వీర బ్రహ్మేంద్ర స్వామి. వైదిక మతావలంబులైనా కులమతాలకు అతీతంగా వ్యవహరించి, సమాజ సంస్కర్తయైనారాయన.

Pages