S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

05/10/2018 - 21:28

ఇదివరలో స్ర్తిలు నన్ను వలచి వచ్చి నాకు లంచాలిచ్చేవారు. నా పొందు కోరేవారు. నా సౌందర్యం చూచిన స్ర్తి నన్నుదప్ప మరొకరిని యెందుకు లెక్కస్తుంది. నా తెలివితేటలుచూచి యానందించిన స్ర్తి విరహాగ్నిలో పడి వేగిపోకుండా యెట్లాయుండగలదు? నేను యింతవరకు వనితలనాకర్షిస్తూ వచ్చాను. కానీ నేడు నీవొక్కతివే నన్నాకర్షించి యేలుకొన్నావు. ఇంతకంటే నేనే మి చెప్పగల వాడను.’’ అని కీచకుడన్నాడు.

05/09/2018 - 21:42

అప్పుడు ద్రౌపది తాను సుదేష్ణ మందిరంలో పనిలో నిమగ్నమై వుండటం, అక్కడికి కీచకుడు సింగారించుకొని రాడా, తాను బెదరక వాడిని లోబరుచుకోవాలని ప్రయత్నించడం, నర్తనశాలకు రాత్రిపూట ఒంటరిగా రమ్మని చెప్పడం, వాడు మూర్ఖుడు కాబట్టి సంతోషంతో పొంగిపోయినప్పటికీ

05/08/2018 - 21:41

నీవు వెళ్ళి ప్రక్కపై పడుకొనుము’’అని చెప్పి భీమసేనుడు ద్రౌపదిని పంపించి వేశాడు.

05/07/2018 - 21:36

నా చూపులూ, మనస్సు నీ మీద ఆసక్తితో లగ్నమైయుండగా యెడలు మరచి వుండేదానిని. మధ్యమధ్యవారు నన్ను గమనిస్తున్న తీరును గమనిస్తుండేదానిని.
నేను పొందిన అవమానభారానికి నీవు నిజంగా విక్రమిస్తే లోకులు మనలను యిట్టే పోల్చుకొనగలరు. కాబట్టి నీకు యనువైన విధంగా రహస్య వర్తనం మరెవరికీ తెలియకుండునట్లుగా బయటపడకుండా శత్రువును మట్టుపెట్టాలి.

05/06/2018 - 21:20

‘‘ఓ యాజ్ఞసేనీ! ఇంత ప్రొద్దుపోయిన తరువాత యిట్లెందుకొచ్చావు? ఏమి కారణము? ఎవరూ చూడలేదుగదా?’’ అని అన్నాడు.
‘‘ఓ భీమసేనా! తెలిసి తెలిసి ననె్నందుకడుగుతున్నావు? ఇంతలోనే మరచిన నీకునేను చెప్పవలసిన అవసరమేమున్నది? నీవు విననవసరం లేదు. అలాగాక నానోటి నుంచే వినాలని వుంటే సరే! చెపుతాను

05/04/2018 - 21:29

అలా సభాసదులు అంటూ వుండగా ధర్మరాజుకు కీచకునిపై కోపంతో నుదుటిపై చెమటలు పట్టాయి. ద్రౌపది దీర్ఘంగా నిట్టూర్చి నిలబడింది. ధర్మరాజు యేదో చెప్పటానికిసిద్ధపడటం చూచి వౌనంగా నిలబడింది.
అప్పుడు యుధిష్ఠిరుడు ద్రౌపదిని చూచి

05/03/2018 - 21:15

‘‘సైరంధ్రీ! నీకు స్వాగతం! ఈ రాత్రి చక్కగా గడచిన నాకు సుప్రభాతమైనట్లుగా ఉన్నది. నాకు రాణివై ప్రీతిగల్గించుము. వివిధ ఆభరణములను నీకోసం తెప్పిస్తాను. దివ్యమైన శయ్యనుగూడా యేర్పాటుచేయించి ఉంచాను. రమ్ము! నాతో కలిసి తీయని మధ్వీరసాన్ని త్రాగుదువుగాని’’ అని అనగా ద్రౌపది
‘‘దుర్మదా! నిషాదుడు బ్రాహ్మణ స్ర్తిని అంటజాలనట్లుగా నీవు నన్ను తాకలేవు. నన్ను అవమానించి దుర్గతిని పొందకుము! దుర్దశను పొందకు.

05/02/2018 - 21:21

ఆలస్యం చేశావంటే నేను మన్మథ తాపంతో మరణిస్తాను. కావున నిజంగా నీవు నా మేలు కోరినదానివైతే ‘‘నీవు అవివేకివి’’ అంటూ అసంగతాలైన మాటలతో నన్ను నిందించకుము. శీఘ్రంగా సైరంధ్రిని పిలిపించుము’’ అని అన్నాడు కీచకుడు.
కీచకుడలా చెప్పేటప్పటికి సుదేష్ణ శోకంతో మిక్కిలి వ్యధ చెందింది. తరువాత అతడితో

05/01/2018 - 21:07

కీచకుడి నీచమైన ప్రేలాపనకు కలత చెందిన ద్రౌపది తనను తాను నిగ్రహించుకొని నేర్పుగా తప్పించుకోవాలని వాడితో
‘‘సూతపుత్రా! నీవు కోరదగని నన్ను కోరుతున్నావు... నేను హీనజాతిదానను. పైగా సైరంధ్రిని. వెగటు కలిగించే వస్త్రాలను ధరించిన దానను. ఇతరులకు కేశాలంకారాలను చేసి జీవించే దానను.

04/30/2018 - 21:35

అలా సేవలు చేస్తూ, మహారాణి సుధేష్ణనూ, అంతఃపుర కాంతలను కూడా తృప్తిపరుస్తున్నది. ఇంకా కొద్ది దినాలు ఓపిక పడితే సంవత్సర కాలం పూర్తి అవుతుంది. సంవత్సరం చివరకు వచ్చింది.

Pages