S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

10/30/2018 - 19:10

విలపిస్తూ పిచ్చిదానిలాగా కన్పిస్తూ సగం చీరతో తేజోహీనమై ఉన్న ఆమెను చూచి కొందరు భయపడ్డారు. కొందరు హేళనగా నవ్వారు. కొందరు దయతో ఆమెను ఇలా అడిగారు.
‘‘కల్యాణీ! నీవు ఎవరవు? దేనికోసం వెతుకుతున్నావు? నీవు మానవకాంతవా? లేక శాపగ్రస్తమైన దేవకాంతవా? నిన్ను చూసి మేమంతా బాధపడుతున్నాము. మేము నిన్ను శరణు కోరుతున్నాము. మాకు చెడు జరుగకుండా కాపాడు’’.

10/29/2018 - 20:36

దానికి నలుడు ఇలా అన్నాడు. ‘‘దమయంతీ! బాధల్లో ఉన్నవారికి భార్యతో సమానమైన మిత్రుడు కాని మందుకాని ఇంకొకటి లేదు. నిన్ను నేను విడువను’’
దమయంతి ఇలా అన్నది ‘‘మీరు నన్ను విడువరని తెలుసు. కాని మీ బుద్ధి ఎలా మారుతుందో తెలియదు. విదర్భ వెళ్లాలనుకుంటే ఇద్దరం కలిసే వెళ్దాము. అక్కడ మనం సుఖంగా ఉండవచ్చు’’.

10/29/2018 - 22:29

ఇంద్రుడిలా చెప్పగానే కలి ఆగ్రహం చెంది, వారితో ఇలా అన్నాడు ‘‘దేవతల మధ్య ఒక మానవుని దమయంతి పతిగా వరించిందా? దీనికి ఆమెను తప్పక శిక్షించాలి’’

10/26/2018 - 18:43

నలుని మాటలు విన్న దమయంతి దేవతలకు నమస్కరించి ఇలా అన్నది. ‘‘మహారాజా! నేను నిన్ను వరించాను. నీవే నా సర్వస్వమని భావిస్తున్నాను. ఈ విషయం నీకూ తెలుసు. హంస చెప్పిన మాటలు విన్నప్పటినుంచి నినే్న భర్తగా కోరుకుంటున్నాను. ఈ రాజులందరూ ఇక్కడికి నా కోసమే వచ్చారు. ఇప్పుడు నీవు ఇలా చెబితే నేను మరణించడానికి విషమో, అగ్నియో, జలమో ఏర్పాటు చేసుకుంటాను’’.

10/25/2018 - 18:32

పూర్వం నిషధదేశాన్ని వీరసేనుని పుత్రుడైన నలమహారాజు పాలించేవాడు. అతడు సద్గుణ సంపన్నుడు, అందగాడు, అశ్వశాస్తక్రోవిదుడు. అతనికి పాచికలాడటం అంటే ఎంతో ఇష్టం. అదే సమయంలో విదర్భదేశాన్ని భీమ మహారాజు పాలించేవాడు. అతనికి సంతానం లేక అనేక వ్రతాలు చేస్తూ ఉండేవాడు.

10/24/2018 - 18:46

జరాసంధుని యుద్ద నిశ్చయం చూసి శ్రీకృష్ణుడు అతనితో ఇలా అన్నాడు. ‘‘రాజా! మా ముగ్గురిలో ఎవరితో నీవు యుద్దం నిశ్చయంచుకున్నావు? మాలో ఎవరు యుద్ధానికి సిద్ధం కావాలి?’’ అప్పుడు అతను భీమునితో యుద్దం చేస్తానని పలికాడు. తర్వాత అతను క్షత్రియ నియమాలను అనుసరించి యుద్ధానికి సిద్ధమైనాడు. అతను కిరీటం తీసివేసి కేశాలు బంధించి, భీమునితో ఇలా అన్నాడు. ‘‘్భమా! నీతో యుద్ధం చేస్తాను.

10/23/2018 - 22:43

వెంటనే ఆ ముక్కలు రెండూ ఒకే రూపాన్ని ధరించి బాలునిగా రూపొందాయ. ఆ రాక్షసి అతన్ని చూసి ఎత్తుకొని పోవడానికి ప్రయత్నించగా ఆ బాలుని బరువు మోయలేక పోయంది. ఆ శివువు తన చిన్న పిడికిలి బిగించి ఏడవసాగాడు. పుత్రశోకంతో ఉన్న రాణులిద్దరు పాలతో నిండిన స్థనాలతో విచారవదనాలతో భవనం బయటకు వచ్చారు. పుత్రుని కోసం తపిస్తున్న రాజును దుఃఖంతో ఉన్న రాణులను ఆ రాక్షసి జర చూసి ఆ బాలకుని ముఖం చూచి ఇలా ఆలోచించింది.

10/23/2018 - 18:56

రాజసూయ యాగానికి ముందు శ్రీకృష్ణుడు జరాసంధుని సంహరించడానికి తగిన సమయ మని భావించాడు. అతను యుధిష్టరునితో ఇలా అన్నాడు. ’’ హంస డింభకులు ఇప్పటికే నాశనం అయ్యారు. కంసుడు చంపబడ్డాడు. కనుక జరాసంధ వధకు ఇదే సరైన సమయం. అతన్ని బాహుబలంతోనే చంపాలి. నాలో రాజనీతి ఉంది. భీమునిలో బాహుబలం ఉంది. అర్జునునిలో రక్షణ సామర్థ్యం ఉంది. కనుక మనం జరాసంధుని ఆణచివేయగలం.

10/22/2018 - 00:04

పూర్వం మగధరాజ్యాన్ని బృహద్రథుడు అనే రాజు పరిపాలించేవాడు. అతడు బల సంపన్నుడు. గొప్ప పరాక్రమ శాలి. అందగాడు. అతను సౌందర్యవంతులు గుణవంతులు అయన కాశీరాజు ఇద్దరి పుత్రికలను వివాహం చేసుకొన్నాడు. వారిద్దరు కవలలు. వారిద్దరినీ అతను సమానంగా గౌరవించి ఆదరించాడు. వారిద్దరితో కలిసి చాలా కాలం జీవించినప్పటికీ అతనికి సంతానం కలుగలేదు.

10/19/2018 - 23:14

వారి మాటలు విన్న అగ్నికి మందపాలుని కిచ్చిన మాట గుర్తు వచ్చింది. ‘‘నీవు ద్రోణుడవనే ఋషివి. బ్రహ్మతత్త్వాన్ని చక్కగా వ్యాఖ్యానించావు. మీ కోరిక తీరుస్తాను. నా వలన మీకు భయం కలుగదు. మీ తండ్రి మందపాలుడు ముందే మీ గురించి చెప్పాడు. నేనేం చేయాలో చెప్పు’’.

Pages