S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

సుమధుర రామాయణం

04/16/2018 - 21:19

620.ఇంద్ర సంతానమా వాయసమ్ము రామ
చంద్రు కీర్తించి తన దారి నరిగె దీని
వాచకాభిజ్ఞానమనుచు వసుధపుత్రి
దెల్పె హనుమకు స్వామికి జెప్పుమనుచు

621. హనుమ భక్తితో జానకి పాదములకు
మరల మరల ప్రణామము లాచరించి
సెలవు గైకొని యిక వీరి బలపరీక్ష
జేసి జనిన కార్యమ్ము సంపూర్ణమగును

04/15/2018 - 21:16

605.ముద్రికను జూచి ప్రేమ ముప్పిరి గొనంగ
నశ్రవులు నిండియున్న నేత్రముల కద్దు
కుని శుభశకునంబుల ఫలం అని జనకజ
ఆంజనేయుని కొనియాడె నాదరమున

606.‘‘నాదు ప్రాణదాతవు పవనసుత నీవు
సాగరముదాటి లంక శోధించి నన్ను
గాంచి రామ సందేశము దెల్పినాడ
వన్న నీవు కేవల కపివే గణింప

04/13/2018 - 20:50

590. నాదు కోరిక దీర్పగ నాధు డరిగె
అంతలో రాము నెలుగున యార్తనాద
యపుడు వినవచ్చె లక్ష్మణు డరుగకున్న
నిష్ఠూరములాడి బంపితి సచ్చరిత్రు

591. ఆశ్రమంబున నొంటిగ నున్న నన్ను
సాధువేషంబునను వచ్చి మోసగించి
రావణాసురు డపహరించిటకు దెచ్చె
రెండు మాసము లేగ నే బ్రతుక హనుమ!’’

04/12/2018 - 21:41

576. ‘‘దశరధుండును రాజోత్తముం డయోధ్య
యేలికాయన పుత్రులు నట్గురందు
జ్యేష్ఠ తనయుడు రాముడు సత్యమూర్తి
ధర్మవిగ్రహాడతులప పరాక్రముండు

577. తండ్రి మాటను నేరవేర్ప ధర్మపత్ని
తమ్ముడును వెంటరా కాననమున కేగి
వేల సంఖ్యలుగల ఖర దూషణాది
రాక్షసుల హతమార్చె తాపసులు బొగడ

04/11/2018 - 21:00

562. అంతలో శే్వత పర్వత శిఖరమందు
దంతిదంతనిర్మిత పల్లకీని భర్త
యంక పీఠిపై జనకజ యధివశించి
సూర్యచంద్రుల స్మృశియించు చుండ గంటి

563. అంత కలలోన నింకొక కలను గంటి
తైలదేహముతో మన దశవదనుడు
గార్థ్భములు లాగెడు రథమెక్కి పంక
కూపమందున బడుచుండ గాంచినాను

04/10/2018 - 21:29

548. ప్రీతితో నిన్ను సేవించు నాతో సుఖము
పొందు మీ స్ర్తికి రుూ సుఖ సంపదలను
ననుభవించగ వ్రాయడు నజుడు రుూమె
నుదుట యని’’ మరల్చెను పత్ని ధాన్యమాలి

549. అట్టహాసము జేయుచు నచటనున్న
రాక్షస స్ర్తిల బిలిచి ‘‘మీరెట్టులైన
వశమునకు రెండు రుూమెను సమ్మతింప
కనున్న దండింపు’’డని జనె యానతిచ్చి

04/09/2018 - 21:20

532 జ్ఞాన హీనుడవై నీ వధర్మ గతి జ
రించ వారించు ధర్మాత్ము లొక్కరైన
లంకలో లేర? లేక వారల సుయోక్తు
లొక్కటైనను నీ చెవి కెక్కలేద

533.నీ దురాచార వర్తన చేత సర్వ
సంపదల నలరారు నీ రాజ్యలక్ష్మి
శీఘ్రమే నశించును దూరదృష్టిలేని
పాపకర్ములొనర్చును పతితు నిన్ను

04/08/2018 - 21:09

517. అంత మూడు జాములు గడచి తెల తెల్ల
వార నుండగ యాజకుల్వేద విధులు
రాక్షస బ్రహ్మ లుచ్చైస్వరమున జదువు
వేద ఘోషను నగరు ప్రతిధ్వనించె

518. రాక్షసేంద్రుడు మేల్కాంచి రాజవదన
సీత మనసున మెదలగ మదన తాప
నిగ్రహము లేక వచ్చె నశోకవనికి
సుందరీజనంబులు తన్ను గొల్చిరాగ

04/06/2018 - 21:47

501. ఋతు నియమము లేక తరువులు ఫల పుష్ప
ములతొ నయన నాసికా పుటంబు
లకును తర్పణంబు జేయగ సదమల
శీల సీత కొరకు జూచి హనుమ

502.పొగడ సంపంగి మంచి గంధంఫు తరులు
హంస కారండవ శు పికాది పక్షి
సంతతులతో శుభప్రదమైన పద్మ
యుత సరోవరమ్మును మరుత్సుతుడు జూజె

04/05/2018 - 21:27

486. ఆ మహాకాయు చెంత నిద్రించుచున్న
పసిడికాంతుల సౌందర్యవతిని పట్ట
మహిషి మండోదరిని జూచి మైథిలి యని
హనుమ యుప్పొంగె నతిసంతసమ్ముతోడ

487. క్రిందికిన్దూకి గంతులు వేసి తోక
గిరగిరన్ ద్రిప్పి నేలకు గొట్టి వాన
ర స్వభావము బ్రకటించి మరు నిమేష
మందు సిగ్గున తన తప్పిదమ్ము దెలిసి

Pages