S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

08/21/2019 - 18:50

రాజు
తూర్వన్నోజీయాంత వసస్తవీయాన్
కృతబ్రహ్మేంద్రో వృద్ధమహాః
రాజాభవన్ మధున. సోమ్యస్య
విశ్వాసం యత్పురాం దుర్త్నుమావత్‌॥॥

08/20/2019 - 19:14

సమాజంలో పాపనాశనమంటే ఏమిటి? దీనుల, దరిద్రుల దుఃఖాన్ని నివారించడమే. సమాజంలో తరతరాలుగా స్థిరపడిపోయిన హెచ్చుతగ్గుల తారతమ్యాల కారణంగా కొందరకు దుఃఖం కలుగుతూ ఉంది. సమాజగత నిషమస్థితులను సరిదిద్దటం సాధ్యపడుతుంది.

08/19/2019 - 19:11

వేదవ్యాసుడు ధర్మపథాన్ని విడువరాదని ఇలా చెప్పాడు.
న జాతు కామాన్న భయాన్న లోభాత్‌
ధర్మం త్యజేజ్జీవితాస్యపి హేతోః॥ (మహాభారతం. ఉద్యోగ పర్వం 40-11)

08/18/2019 - 22:16

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

08/15/2019 - 22:11

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
వేద పరిభాషలో సర్వశబ్దాలు గిక శబ్దాలే కాబట్టి ఆవేశపూరితంగా ఏదేని కార్యాన్ని నిర్వహించడవని అర్థం. ఈ అర్థానే్న క్రింద ఋగ్వేద మంత్రం ఇలా వివరిస్తూంది.
మన్యురింద్రో మన్యురేవాస దేవో మన్యుర్హోతా వరుణో జాతవేదాః
మన్యుం విశ ఈళతే మానుషీర్యాః పాహి నో మన్యో తపసా సజోషాః॥

08/13/2019 - 18:48

భూమ్యాకాశాలు, అంతరిక్షం, పర్వతాలు, సముద్రాలు వీనితో కూడిన సర్వజగత్తులోని సామర్థ్యాన్ని ఒక్కసారి పరిశీలించండి. సమస్త జీవులను పోషిస్తుంది కాబట్టి భూమికి పూష అని పేరు. అందుకే వేదాలు భూమిని మాతగా ప్రశంసించాయి. మహామహా భారవంతమైన మహా పర్వతాలను, నదీ నదాలను, సముద్రాలను భూమి తన గుండెలపై పెట్టుకొని వహిస్తూంది. వీనినే కాక అనేక వస్తుజాలాన్ని కూడ భూమి వహిస్తూంది. అట్టి ఈ భూమి శక్తి ఎంతయో ఎవరు గణించగలరు?

08/12/2019 - 18:41

పరిత్యజింపదగిన వారినికూడా దరిజేర్చుకొంటున్నావు. అంధులకు సన్మార్గాన్ని చూపుతున్నావు. చెవిటి వారికి సత్ప్రవచనాన్ని వినిపిస్తున్నావు. అట్టి నీవు అన్నివిధాలుగా కీర్తనీయుడవు.

08/11/2019 - 19:23

పఆచార్యుడు శిష్యులకు ఉపనయన సందర్భంలో చెప్పబడే మంత్రమే ఇది. ఉపనీత శిష్యులను ఉత్తములుగా తీర్చిదిద్దడమాచార్యుని విధి. శిష్యుల అభిరుచి, ప్రవృత్తి మనఃస్వభావం మున్నగునవి పరీక్షించి వారిని ఉత్తమ లక్ష్యాలుగల వారిగాచేసి తనకనుకూలంగా- విధేయంగా చేసుకోవలసియుంది. మనస్సును సంస్కరించాలంటే విద్యార్థుల లక్ష్యాలను పవిత్రంగా ఉదాత్తంగా మలచవలసి యుంటుంది. మనస్తత్వ వివేచనా జ్ఞానంలేకుండ ఇది ఎవరికి సాధ్యంకాదు.

08/08/2019 - 19:54

వీరిరువురిలో నిష్కాములను దేవ= దివ్యులని అంటారు. ఈ నిష్కాములయినవారు ప్రీతిగా బోధించినా చాలమంది పెడచెవిని పెడుతూ ఉంటారని ‘అకామా విశే్వ వో దేవాః శిక్షంతో నోప శేకిమ’ (అథ.వే.6-114-3) ‘‘కామనారహితులమై నిష్కాములమైన మేము మిమ్మెంత శిక్షించినా (బోధించినా) కామనారహితులనుగా చేయలేకున్నాం’’ అని అథర్వణవేదం విచారాన్ని వ్యక్తం చేసింది. ఇట్టి నిష్కాములైన వారి మార్గం దేవయాన మార్గం. వీరినే దివ్యులని వ్యవహరిస్తారు.

08/07/2019 - 19:46

ప్రస్తుత మంత్రంలో ‘సహస్ర భృష్టి శతాశ్రీ’ అనే వజ్రాయుధం వర్ణింపబడింది. ‘శతాశ్రీ’ అనగా వందల కొలది పదనులు గలదని అర్థం. అంటే ఈ ఆయుధం వందల కొలది పదును అంచులు కలదై వేల కొలది శత్రువులను సంహరింపగల మారణాయుధంగా గ్రహించాలి.

Pages