S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

04/17/2019 - 19:59

బహిరంగంగా ఘనమైన ధనాగారమంటే మేఘ రూపమైన జలనిధి అని మేఘపరంగా ప్రార్థన అయితే ఘన= అక్షయమైనది కావడంవలన ఘనమైన ధనాగారం= ధననిధిని తెరిచి అర్థార్థులకు వర్షించి వారి ధనార్తిని తీర్చుమని పరమాత్మపరంగా రెండవ యర్థమిచ్చట శోభిస్తూంది.

04/16/2019 - 22:51

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

04/14/2019 - 22:33

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
అందుకు దూత వినమ్రభావంతో అనగా ‘వనీవానః’ అతిశయ ‘‘భక్త్భివాల వైభవం’’గా ప్రభువుకు వినిపించాలి. అప్పుడే దూతగా భగవన్నుతి స్వస్వామికి అనగా భక్తుడికి భగవత్కృపను అనుగ్రహింపచేయగలడు.

04/14/2019 - 22:32

యుద్ధం కేవలం సైనికులు మరియు శస్త్రాస్త్రాది బలసంపన్నతచేత మాత్రమే నిర్వహింపబడేది కాదు. అంతకుమించి సేనాసమూహాలను యుద్ధరంగంలో నిర్వహించే వ్యూహాలపై యుద్ధ విజయమాధారపడి యుంటుంది. అది వ్యూహాత్మకంగా నిర్వహింపబడినపుడే విజయం తథ్యమవుతుంది. మంత్రం సేనాపతిని ‘మన్యు’అని సంబోధించింది. దానికర్థం- చింతన చేయుట, ఆలోచించుట మరియు స్వాభిమాన సహితమైన క్రోధం.

04/09/2019 - 19:35

ఇట్టి లక్షణాలు గల ధనం మనందరం భావించే ధనం వంటిదని చెప్పగలమా? అందుకే ఈ విలక్షణమైన జ్ఞాన ధనం ముక్త్ధినమే. ఈ ధనానే్న మేము కోరేది. దానినే ఇమ్ము ‘యత్త్వా యామి దద్ధి తన్నః’ (ఋ.10-47-8) అని సాధకుణ్ణి దైవాన్ని ప్రార్థించమంటూంది ఋగ్వేదం.
మా స్తోత్రాలే మా దూతలు
వనీవానో మమ దూతాస ఇంద్రం స్తోమాశ్చరంతి సుమతీరియానాః

04/08/2019 - 22:16

5. గభీరమ్:- లోతయిన అని దీని అర్థం. భావాలు, స్వభావాలు గంభీరంగా ఉన్నాయనడం సహజం. కాని ధనం గంభీరంగా ఉందన్నమాట క్రొత్తగా అనిపించవచ్చు. శ్రమార్జితమైన ధనాన్ని ఉద్దేశించి వేదం ఆ మాట ఉపయోగించి యుండవచ్చు. సముద్రం కూ గంభీరంగానే ఉంటుంది. ఎక్కడ? లోతుగా ఉన్నచోటనే. అక్కడకు ఎవరూ చేరలేరు. అలాగే కష్జార్జితమైన ధనం కూడ గంభీరమే. దానిని కూడ ఎవరూ తాకలేరు. తాకినా అది తిరిగి యజమాని వద్దకే వస్తుంది.

04/08/2019 - 22:15

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
విచిత్ర ధనాన్ని ఇమ్ము
సుబ్రహ్మాం దేవవంతం బృహంతమురుం గభీరమ్ పృథుబుధృమింద్ర
శ్రుత ఋషిముగ్రమభిమాతిషాహమస్మభ్యం చిత్రం వృషణం రయం దాః॥

04/03/2019 - 19:39

ఓ పరమేశ్వరా! ఉత్సాహాన్ని, చాతుర్యాన్ని, సత్కర్మాచరణ జ్ఞానాన్ని, సౌభాగ్యాన్ని, ఆరోగ్యవంతమైన శరీరాన్ని, మృదువు మరియు హితకరమైన వాగ్వైభవాన్ని, శోభన దినాలను, శ్రేష్ఠమైన ఈ ఐశ్వర్యాలను నాకనుగ్రహించుము.

04/01/2019 - 19:46

వేద మాకాంక్షించిన దేశం
ఆ బ్రహ్మన్ బ్రాహ్మణో బ్రహ్మవర్చసీ జాయతామా రాష్ట్రే రాజన్యః
శూర- ఇషవ్యో-తివ్యాధీ మహారథో జాయతాం దోగ్ధ్రీ
ధేనుర్వోఢానడ్వానాశుః సప్తిః పురంధిర్యోషా జిష్ణూ రథేష్ఠాః
సభేయో యువాస్య యజమానస్య వీరో జాయతాం
నికామే నికామే నః పర్జన్యో వర్షతు ఫలవత్యోన - ఓషధయః
పచ్యంతాం యోగక్షేమో నఃకల్పతామ్‌॥
యుజుర్వేదం 22-22॥

03/31/2019 - 22:22

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
భావం:- రెండు కాళ్లు మరియు నాలుగుకాళ్లుగల సమస్త జీవులపైన మృత్యువు తన అధికారాన్ని చూపుతుంది. అది కేవలం ఇంద్రియ సహితమై శరీరంమీద మాత్రమే అధికారం చూపగలదు. ఆత్మమీద కాదు. అట్టి గోపతి అయిన మృత్యువునుండి నిన్ను ఉద్ధరించి రక్షిస్తున్నాను. కాబట్టి నీవు ఆ మృత్యువునకు భయపడవద్దు.

Pages