S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

12/05/2018 - 18:49

వివరణ:- భగవదనే్వషణలు దైవముందనే విశ్వాసంతో సదా దైవాన్ని అనే్వషిస్తూ ఉంటారు. కాని లోకంలో సాధారణ జనులు దైవమెక్కడో ఏదో లోకాలలోనే ఉన్నాడని ఆయనను దర్శించే శక్తితమకులేదని కాబట్టి దైవం ఎప్పుడూ కనబడని వాడేనని భగవద్దర్శనానికి ప్రయత్నమే చేయరు. మరి కొందరు పరమేశ్వరుడు ధనం-బలం- సర్వసమర్థతలు కలవాడనే ఆశాభావంతో ఆయననుకోరి ప్రార్థిస్తూ ఉంటారు. ఆ భావన కూడ అసత్యం కాదు.

12/04/2018 - 18:53

‘తమ ఆసీత్ తమసా గూళ్హమగ్రే-ప్రకేతం సలితం సర్వమా ఇదమ్’
‘‘సృష్టికి పూర్వం గాఢాంధకారంతో ఆచ్ఛాదింపబడి యుండటంవలన సమస్తమూ గుప్తంగా ఉండిపోయింది. చలనశీల వస్తుజాలమంతా నిశే్చష్టమై రూపరహితమైపోయాయని వివరించింది.
మనస్మృతిలో దాదాపు ఈ మంత్రానికి అనువాదంగా ఈ వాక్యాలు కనబడతాయి.
ఆసీదిదం తమోభూతమప్రజ్ఞాతమ లక్షణమ్‌

12/03/2018 - 18:28

స్వారాజ్యం కోసం ఆకాంక్ష
ఆ యద్వామీయచక్షసా మిత వయం చ సూరయః
వ్యచిష్ఠే బహుపాయ్యే యతేమహి స్వరాజ్యే
భావం:కోరదగిన జ్ఞానవంతులారా! పరస్పరమూ అభిమానించుకొనే స్ర్తి పురుషులారా! విద్వాంసులైన మీరు మేము కలిసి సర్వ విధాలుగా సంరక్షణీయమైన స్వర్గరాజ్యాభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా కృషి చేద్దాం.

12/02/2018 - 21:52

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

11/30/2018 - 18:28

సదుపదేశానికి అధికారి ఎవరు?
య శ్చికేత స సుక్రతు ర్దేవత్రా స బ్రవీతు నః
వరుణో యస్య దర్శతో మిత్రో వా వనతే గిరః॥ ఋ.5-65-1॥
భావం:- ఎవడు జ్ఞానియో, ఎవనికి దైవమే ఆదర్శమో, ఎవని మాటలను భగవానుడు కూడ సమాదరిస్తాడో అతడే సత్కర్మల నాచరించినవాడు. అతడే మాకు దేవతలను లేదా సజ్జనులను గురించి ఉపదేశించుగాక!

11/29/2018 - 19:46

కాని పైకి లేపడమే కష్టం. అలాగే చంపడం కూడ కష్టమైన పనికాదు. కాని జీవింపచేయడమే మహాకష్టం. అదే వీరకార్యమవుతుంది. దేవతలు కూడ మానవునినుండి ఇట్టి వీరకృత్యాలనే ఆశిస్తారు. అథర్వణ వేదంలో ‘పునంతు మాదేవజనాః’ (అథ.వే.6-10-1) ‘‘అపరాధులైన మమ్ము దేవజనులు (సత్పురుషులు) పవిత్రులుగా చేయుదురుగాక’’అని కనబడుతున్న ప్రార్థన ‘‘దేవా జీవయథా పునః’’అన్న ఋగ్వేద సందేశానే్న పునరుద్ఘాటిస్తూంది.

11/28/2018 - 18:30

ఋతంచ స్వాధ్యాయ వ్రవచనే చ సత్యం చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ
తపశ్చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ చమశ్చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ
శమశ్చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ అగ్నయశ్చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ
అగ్నిహోత్రం చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ అతిథయశ్చ స్వాధ్యాయ వ్రచనే చ
మానుషం చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ ప్రజా చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ
ప్రజనశ్చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ ప్రజాతిశ్చ స్వాధ్యాయ ప్రవచనే చ

11/27/2018 - 18:39

మరి ఎందుకు చెడిపోడో కూడ వేదం తదుపరి వాక్యంలో ‘త్రీష పవిత్రా హృద్యంతరా దధే’ ‘‘మూడు పవిత్రమైన ధర్మాలను హృదయ పూర్వకంగా ఆచరిస్తాడు’’ కాబట్టి అని కారణాన్ని చెప్పింది. ఆ మూడు ఏమంటే
1. 1.్భగవంతుడు
2.జ్ఞానం
3.్ధ్యనం
2.
1.జ్ఞానం
2.కర్మ
3.ఉపాసన
3. 1. పవిత్రాలోచన
2. పవిత్ర సంభాషణ
3. పవిత్ర సదాచారానుసరణ.

11/26/2018 - 18:53

‘‘హృదయాకాశంలో ఉన్న మనోమయ పురుషుడే ఆత్మ. అందలి అమృతమే హిరణ్మయుడు.’’ జీవుల హృదయగత ఆకాశం ఆత్మకు నివాస స్థానం. పరమాత్మ లభించే ప్రాప్తిస్థానం కూడ అదే. హృదయాకాశంలో ఉండే ఆత్మ- పరమాత్మల అనే్వషణ ఛాందోగ్యోపనిషత్తు (8-1-1)లో ఇలా వర్ణింపబడింది.

11/25/2018 - 22:08

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512

Pages