S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

01/14/2019 - 18:30

కాని నీవద్ద గల ధనరాశికి తరుగుదల కానరాదు.
త్వాం హి సత్యమద్రినో విద్మ దాతారమిషామ్‌ విద్మ దాతారం రరుూణామ్‌॥
(ఋ.8-46-2)

01/13/2019 - 23:12

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512

01/10/2019 - 19:43

మరో పర్వత శిఖరారోహణమే జీవిత ధ్యేయంగా మనసులో నాటుకుపోతుంది. ఇదే రీతిగా జీవితంలో ప్రతి దినమూ క్రొత్త క్రొత్త కర్తవ్యాంశాలు ఎదురుగా నిలిచి ఉత్సాహపరుస్తూ ఉంటాయి. అలా ఎనె్నన్ని కర్తవ్యాలు నిర్వహించినా ఎప్పటికప్పుడు మరో క్రొత్త క్రొత్త కర్తవ్యాంశాలను జీవితం సూచిస్తూనే ఉంటుంది.

01/09/2019 - 19:07

మనిషి తానుచేసే పనికి ఏ విఘ్నాలు సంభవించకుంటే తన నిశ్చితాభిప్రాయాలను సవరించుకోవడంగాని విరమించడంగాని చేయడు. అట్టివాడు ఎవడూ ఎవరి సహాయమూ అర్థించడు. కాని లోకంలో యుద్ధముంది. ఒకరికి మరొకరిమీద విరోధముంది. ఒకడు మరొకణ్ణి హీనంగా చూస్తాడు. దీని పేరే యుద్ధం.

01/08/2019 - 19:40

మనసా, వాచా, కర్మణా త్రికరణశుద్ధిగా ఆచరించినవాడే సుప్రావియై పరమాత్మకు ప్రీతిపాత్రుడు కాగలడు.

01/07/2019 - 19:39

ఓ ప్రభూ! నీవు సమస్త జీవులకు పోషకుడవని చెబుతారు. అలా ఎందుకు చెబుతున్నారు? నేనాకలితో చచ్చిపోతున్నా. నీ వెవరిని రక్షిస్తూ ఉన్నావు? అందరిని కదా. మరి ననే్నల రక్షింపవు? ఆకలి మరణానికి నన్ను నీవు వదిలివేసావు. నాపై నీ కేల దయరాదు? ఓ సంరక్షకా! ‘శిశయం త్వా శ్రుణోమి’ ‘‘నీవు వెంటనే సంరక్షించేవాడవని విన్నాను’’ నేను అలసుడను. ఆపద వచ్చినపుడు చింతింపవచ్చునులేనని సోమరిగా ఉండే దీర్ఘసూత్రుడను. నీవో!

01/06/2019 - 22:19

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

01/04/2019 - 19:51

దుర్మార్గుల చరిత్ర ఆ ఆదర్శపురుషుల చరిత్రలతోబాటు ఇతిహాసపుటలలో వ్రాయబడినా వారు ప్రజల హృదయాలలో మాత్రం సజీవులైయుండలేదు. కాబట్టి మానవజాతి చరిత్రలో హింసకు అహింసకున్న గౌరవం, పూజ్యభావం లేనే లేదు.

01/03/2019 - 19:34

అందుచేత ‘శ్రుధీ హవం విపిపానస్య’ (ఋ.7-22-4) ‘‘అత్యంత దాహార్తుని (నీ నామామృతపాన దాహార్తుని) హృదయవేదనారావాన్ని విను.’’ నీవు వినకుంటె ఓ జనార్ధనా! ఇంకెవరు వింటారు?
నీవు విను, వినకపో. నేను మాత్రం ‘సదా తే నామ స్వయశో వినక్మి’ అనుపమానమైన కీర్తిశాలివగు నీ నామానే్న స్మరిస్తూ నినే్న పిలుస్తూ ఉంటాను.’’
**
175. దేశ కల్యాణానికి కలిసి భగవదారాధన చేయండి

01/02/2019 - 19:36

వ్యాధిస్త్యాన సంశయ ప్రమాదాలస్యావిరతి భ్రాంతి దర్శనాలబ్ధ భూమికత్వా నవస్థితత్వాన్ని చిత్త విక్షేపాస్తే న్తరాయాః. అన్న సూత్రానుసారం వ్యాధి, స్త్వాన= భారకత్వం, సందేహం అజాగ్రత్త, సోమరితనం, అవిరతి= యోగసాధనాల ఆచరణలో అనాసక్తి, భ్రాంతికారక వస్తు దర్శనం, చిత్తచాంచల్యం, యోగ భూమికను పొందకపోవడం, ఇవన్ని యోగసిద్ధికి విఘ్నకారకాలు.

Pages