S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

11/23/2018 - 18:18

భావం:- ఓ ఇంద్ర! ఓ జీవాత్మా! నీకు పరమ మిత్రులమైన మేము ప్రాణాలతో కలిసి తయారుచేసిన సోమరసాన్ని రక్షించు. ఎందుకంటె జీవన సమరంలో చిక్కుకొన్న నీకు నలువైపుల నుండి నీకు రక్షణగా అనేక దేవతలు సిద్ధమైయున్నారు.

11/21/2018 - 18:50

జ్ఞాన- కర్మేంద్రియాల వలె ఈ జంటలోని ప్రాణం బయటనుండి లోపలికి ప్రవేశిస్తుంది. అపానం లోపలినుండి బయటకు వెళుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ ప్రాణ-అపానాలు కూడ జ్ఞాన- కర్మేంద్రియాల జంటవలె ‘యమ్యా’ జంటయే. ఈ జంట కూడ మొదటి జంటవలె భిన్న స్వభావయుక్తమైనదయినా శరీరాన్ని సదా రక్షిస్తూ ఉంటుంది.

11/20/2018 - 20:13

ఈ పృథివి కంటె జలమయమైన సాగరం చాలా విశాలమైనది. దానిలో ఎన్నో నదులు వచ్చి కలుస్తాయి. కాని అది ఉప్పొంగక స్థిరంగా ఉంటుంది. ఇట్టి సముద్రాన్ని దృష్టాంతంగా తీసుకొన్న మనిషి ‘న రిష్యతి సవనమ్’ చేసే యజ్ఞం లేదా పురుషార్థం నిష్ఫలం కాదు. అతడి కన్ని విషయాల్లో వృద్ధియే ప్రాప్తిస్తుంది. ఏ విధమైన హాని కూడ ఉండనే ఉండదు. అయితే ఇది ఎవరికి సిద్ధిస్తుంది?

11/19/2018 - 19:15

తుచ్ఛ్వాన్ కామాన్ కరతే సిష్విదానః’ బహిరంగాంగా ప్రేమిస్తూ ఆంతరంగా దురాలోచనలను చేసేవాడు అని రుూ ఋగ్వేదమంత్రం చెబుతోంది.

11/19/2018 - 03:26

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

11/16/2018 - 18:34

ఇది ‘అస్మై ఇత్ ఇంద్రాయ’ = అన్న ప్రస్తుత మంత్ర వచనానుసరం కేవలం ఈ జీవుని కొఱకు రచింపబడినదే. ఈ వేద కావ్యంలోని వచః= వచనాలు అంటే మంత్రాలు- సూక్తాలు అన్ని ఉక్థ= నోటితో చెప్పదగినవి. అంటే పఠన- పాఠనయోగ్యాలు. అందుచేత శంస్యమ్= ప్రశంసార్హమైనవి.

11/15/2018 - 18:33

రైలు, టెలిగ్రాము, ఓడ, విమానం, ఫోను, విద్యుద్దీపాలు, నూనె, నెయ్యి తయారుచేయడం, అన్నం వండటం, బెల్లం, పంచదార, ఫలహారాలు, బంగారు ఆభరణాలు, కారు, పెట్రోలు, కిరసనాయిలు, ఇత్తడి, రాగి, పాత్రలు, లోహాలతో ఉపకరణాలు శస్త్ర, అస్తల్రు, వివిధ లోహాల భస్మాలు, సిమెంటు, సిమెంటు ఉపకరణాలు ఇలా ఎన్నని లెక్కపెట్టాలి? ఇవన్ని మనిషియే సృష్టించాడు. కాబట్టి మనిషిని చిన్నో- పెద్దో ఒక బ్రహ్మగా అంగీకరించడంలో తప్పేమీలేదు.

11/14/2018 - 18:41

ఆ విధంగా చేయక జీవించేవాడు జీవితంలో హానిని పొందడమేగాక లోకంలోని అత్యాచారుల చేతిలో మరణాన్ని కూడ పొందుతాడు. అంతేకాక భగవద్భక్తుడు గోశాలలో చేర్చబడతాడు. అంటే సర్వోన్నత స్థానంలో ఉంచబడి జనులందరిచేత సేవింపబడతాడు.

11/13/2018 - 18:24

చివరగా మరియొక ప్రార్థన. ‘తేషు ధేహ్యోజో జనేషు యేషు తే స్యామ.’ నీవు వారికి అపారమైన తేజస్సును మరియు శక్తిని అనుగ్రహించు. ఆ శక్తి వలయంలోనికి చేరిన మేముకూడ నీవారమే అయ్యెదము. ఓ జీవనాధారా! అమృత స్వరూపా! నేను నీవాడను కావాలన్నదే నా వాంఛ. నినే్న ధ్యానిస్తాను. నీ కీర్తినే గానంచేస్తాను. ఓ దేవా! నన్ను నీ వాడిగాచేసే భక్తునకు నీవు తప్పక శక్తి నిమ్ము. శరణాగతులను ఆశీర్వదించుట నీ వ్రతం కదా.
***

11/12/2018 - 18:25

ఆ విధంగా పొందిన శక్తివలన ‘దేదిష్టే ఇంద్ర ఇంద్రియాణి విశ్వా’ ‘ఆత్మ సర్వేంద్రియాలకు మార్గదర్శకమవుతుంద’ని ఈ మంత్రం వివరిస్తూంది. అంటే ఆత్మ ఇంద్రియాలను తనకిష్టమైన మార్గాల వైపునకు నడిపించుకొని వెళ్లగలదని భావం. కాకుంటే దుర్బలమైన ఆత్మను ఇంద్రియాలు తమ ఇష్టానుసారంగా ఎక్కడికైనా ఈడ్చుకొనిపోగలవు. బలీయమైన ఆత్మ ఆవిధంగా ఇంద్రియాలు లాగుకొనిపోయే ముళ్లబాటనెన్నడూ పట్టదు. అంతేకాక ఆత్మే ఆ ఇంద్రియాలకు-

Pages