S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

స్వాధ్యాయ సందోహం

01/27/2019 - 22:20

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ
తెలుగు అనువాదం: డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*
అది ఇతరులకు సాధ్యపడేది కూడా కాదు. నిర్థారించుకొన్న లక్ష్యాలను సాధించేందుకు యోగ్యమైన సాధనాలను ఆ మనిషికి సమర్థులైనవారు కొందరు సూచించవచ్చునేమోగాని నిర్థారించుకొన్న జీవన లక్ష్యాల సాధనకై చేసే కార్యాలలో నిమగ్నుడు కావడం స్వేచ్ఛగా జరగాలని వేదం మంత్రంలో ‘స్వయమ్’ శబ్దాన్ని ప్రయోగించింది.

01/23/2019 - 19:39

ఆచార్యుడే ఉత్తముడయితే బాలుర జీవితమే సమున్నతస్థాయి నందుకొంటుంది. అంతేకాదు తల్లిదండ్రులవలన సంక్రమించిన కుసంస్కారాలు కూడ ఆ బాలురనుండి తుడిచిపెట్టుకుపోతాయి.

01/22/2019 - 18:45

జనులకు ఇట్టివారి కంటె హితైషులు లోకంలో మరొకరు ఉండరు. సహజంగా విద్వాంసులలో ఉండే ఈ సద్గుణాలను చూచి నేను కూడ విద్వాంసుడను కావాలనే కోరిక కలుగుతున్నది.
వివరణ:- ఈ మంత్రంలో విద్వాంసుల మాహాత్మ్యాన్ని సంక్షిప్తంగా వివరించడం జరిగింది.
క్రతూయంతి క్రతవః :- వారు క్రతు= కర్మలను చేయుటయే సహజ స్వభావంగా కలవారు. ఇట్టి విద్వాంసులను గురించి ముండకోపనిషత్తు (3-1-4)

01/21/2019 - 18:51

సృష్టికర్త సమస్తమూ ఇచ్చుగాక!
సవితా పశ్చాతాత్ సవితా పురస్తాత్ సవితోత్తరాత్తాత్సవితాధరాత్తాత్‌
సవితా నః సువతు సర్వతాతిం సవితా నో రాసతాం దీర్ఘమాయుః॥
భావం:- సృష్టికర్తయైన పరమేశ్వరుడు వెనుక, ముందు, పైన, క్రింద ఉన్నాడు. ఆయన మాకు సర్వవిధాలైన అనేక పదార్థాలను, సుదీర్ఘమైన ఆయువును ప్రసాదించుగాక!

01/20/2019 - 22:16

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512
*

01/18/2019 - 19:16

అందుకే లింగ వివక్ష లేక వారిని విచారింపకయే వధింపమని అథర్వవేదం రాజును ఆదేశించింది. అయితే రాజు ఎవరు ఆతతాయే, ఎవరుకాదో నిర్ణయించే విషయంలో బహుజాగరూకుడైయుండాలి. అందుకై దానికి తగిన న్యాయ- ధర్మవ్యవస్థను, తత్కార్య నిర్వహణ వ్యవస్థను సువ్యవస్థితం చేయవలసి యుంది.
**
అతిథి పూజ
హిరణ్యస్రగయం మణిః శ్రద్ధాం యజ్ఞం మహో దధత్
గృహే వసతు నో - తిథి.

01/17/2019 - 19:08

నిద్రించుటకు శయ్యమీద వాలినా వెంటనే ఓంకారాన్ని జపించు. నిద్రవచ్చేవరకు ఆ జపాన్ని కొనసాగించు. ఆ స్మరణలోనే నిద్రపో. వాసనామయ శరీరం అణగిపోతుంది. దానివలన ప్రయోజనమెంతో ఉంటుంది’’.
పరమాత్మ ధ్యానం చేత సకల దురితాలు నశిస్తాయి. స్వప్నమంటే అది కేవలం మిథ్యయే. జాగ్రద్దశలోని సంస్కారాల ఖేలనమే స్వప్నం. ఈ స్వప్నాన్ని గూర్చి వేదమిలా హెచ్చరించింది.

01/16/2019 - 18:18

‘‘ప్రకటితమూ మరియు రహస్యమూ అయిన రెండు ధనాలను నీవే వహించి యున్నావు. ఆ రెండు సుఖదాయకమైనవే. ఓ ప్రభూ! నా కోరికను తిరస్కరించకు. సర్వప్రబోధకుడవు నీవే. నా అభిమతమేదో తెలిసినవాడవు కూడ నీవే. సర్వప్రదాతవు నీవే.’’

01/14/2019 - 18:30

కాని నీవద్ద గల ధనరాశికి తరుగుదల కానరాదు.
త్వాం హి సత్యమద్రినో విద్మ దాతారమిషామ్‌ విద్మ దాతారం రరుూణామ్‌॥
(ఋ.8-46-2)

01/13/2019 - 23:12

హిందీ మూలం: స్వామీ వేదానంద తీర్థ తెలుగు అనువాదం:
డా పాలకోడేటి జగన్నాథరావు 9490620512

Pages