S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

11/23/2018 - 18:19

నామాట
ఆ.వె దొడ్డవరమువాడ! దొడ్డవంశమునందు
ప్రభవమందినాడ! ప్రాజ్ఞులార!
నన్ను జనులు, సత్యనారాయణుండంద్రు
సుబ్బరామ యాఖ్యుసుతుడ నేను
ఉ చిక్కని భావజాలములు చేతన గూర్చెడు లోకవృత్తముల్
మక్కువ మీరగా నరసి మంజుల శబ్దము తీర్చికూర్చియున్
అక్కజమైన రీతి సకలాంధ్ర జనావళి మోదమందగన్
చెక్కితి పద్య శిల్పముల చిత్తమునందున చింతసేయుచున్

11/21/2018 - 18:53

ఆ.వె అర్ఘ్యమిచ్చువేళ హస్తయుగ్మంబునన్
పార్వతి వదనంబు ప్రతిఫలింప
మంత్రములను పలుక మరచి, మైమరిచిన
నాగభూషణునకు నతుల నిండు

11/20/2018 - 20:15

తే.గీ అతడు పరదేశవాసియై అరుగుదెంచి
వేయి కనుల తోడ సతిని వెదకుచుండ
చెట్టు చాటున గలగల చెవిని బడగ
అతని హృదయాన మధురోహలలముకొనియె

11/19/2018 - 19:17

ఆ.వె: నా కుమారుడనని, నా గొప్ప చేతనే
సుతుడ! వ్యర్థముగను బ్రతుకబోకు
జగతిలోన నాకు నగుబాటు తేబోకు
మనియె, గ్రామ పెద్ద అంత్యమందు
భావం: ‘‘నా కుమారుడనని చెప్పుకుంటూ పనీ పాటా లేకుండా వ్యర్థంగా బ్రతుకబోకు. నాకు చెడ్డపేరు తేబోకు. యుక్తంగా ప్రవర్తించి మంచి పేరు తెచ్చుకొమ్మని’’ తన పుత్రునికి అంత్యకాలంలో హితబోధ చేస్తున్నాడు గ్రామపెద్ద.

11/19/2018 - 03:33

ఆ.వె అవనికింపుగూర్చు అరుణ కిరణుడవు
నభము దాల్చినట్టి నగవు నీవు
రాత్రి మరొకచోట రాజిల్లువాడవు
భానుమూర్తి! నీకు వందనమ్ము

11/16/2018 - 18:35

ఆ.వె విరులనలరు తరులు, విమలమైన ఝరులు
కదలిపోవు కరులు, గండశిలలు
వలచి నాట్యమాడు, వనమయూరమ్ములు
గిరిజనులకు నందకరములెపుడు

11/15/2018 - 18:35

ఆ.వె ఎఱ్ఱమట్టి త్రవ్వి ఇంట చెట్లకు పోసి
చేతులెఱ్ఱబడగ చెఱుపనెంచి
రుద్దిరుద్ది కడుగు ముద్దియన్ పతియనె
పల్లవంబులెట్లు తెల్లనౌను
‘‘వెఱ్ఱిదానా! చేతికి అంటుకున్న ఎఱ్ఱరంగు పోలేదని ఎందుకలా పదే పదే కడుగుతున్నావు. అంటిన రంగు ఎప్పుడో పోయింది. ఇప్పుడు కనిపించే ఎఱ్ఱదనం లేత పగడపు రంగులో సహజంగా మెరిసిపోయే నీ అరచేతుల అందం అన్నాడు నాయిక అమాయకత్వానికి నవ్వుకుంటూ నాయకుడు.

11/14/2018 - 18:44

ఆ.వె ఏమి సేయనీకు ఇష్టంబు కాదేని
అట్లు సేయకుండు టగునుగాని
హృదిని అసలు నేనె ఇష్టంబుకాకున్న
ఏమి సేయగలను? ఏది దారి?

ఏమేం చేస్తే నీకు ఇష్టం కాకుండా ఉంటుందో వాటిని చేయకుండా ఉండి నీకు అనుకూలంగా వర్తించగలను గానీ, అసలు నేనే నీకు ఇష్టం లేకపోతే నేనేం చేయగలను? అంటోంది పరాన్ముఖుడైన నాయకునితో నాయిక.

వివరణ

11/13/2018 - 18:26

తే.గీ జలధరంబులు శారద సమయమందు
వర్షధారలు కురిపించి వట్టిపోయి
ఉప్పుకొండలవలె దూది కుప్పలవలె
వెలయుచుండెను ఆకాశవీధిలోన

11/12/2018 - 18:27

ఆ.వె ముగ్ధ మోహనముగ ముతె్తైదువులు పాడు
పెండ్లి పాట కోరి వినగననగ
వరుని పేరు విన్న వధువుకు మేనెల్ల
పులకరించె, సిగ్గు పలుకరించె

Pages