S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

11/02/2018 - 19:59

తే.గీ మేనిపై ధూళి మెండుగా మెలగుగాక!
పంక సంకరస్థితిలోన పరుగుగాక!
గడ్డిపోచలు దేహాన కలుగుగాక!
తానె చాటగలదు కరి తనదు ఘనత

11/01/2018 - 19:06

ఆ.వె ఆలుబిడ్డలెపుడు అనుకూలముగనున్న
వాడె, చూడ! పరమ భాగ్యశాలి
అట్లు లేనివాడు అవనీధవుండైన
కడు దరిద్రుడనుట, కటిక నిజము
అనుకూలంగా వున్న భార్యా బిడ్డలున్నవాడే లోకంలో అదృష్టవంతుడు, ధనవంతుడు. అలా కాకుండా నిరంతరం జగడమాడే భార్య, సమస్యలతో సతమతమయ్యే సంసారమున్నవాడు ఎంత ఐశ్వర్యమున్నా, తుదకు రాజాధిరాజే అయినా వాడు కటిక పేదవాడితో సమానం అని ఈ గాథాకారుడి భావం!
వివరణ

10/31/2018 - 20:53

ఆ.వె నీరజాక్షి! కనగ, నీదు కనుబొమల
విల్లునుండి బయలు వెడలుచున్న
వాలుచూపులనెడు, బాణాలు తగిలియు
బ్రతికి బయటపడిన వాడెవండు?
‘‘అందమైన కన్నులుగల ఓ అమ్మారుూ! నీ కనుబొమలు అనే విల్లునుండి వెలువడుతున్న వాలు చూపుల బాణాలు తగిలి బ్రతికి బట్టకట్టిన వాడెవడు?’’ అని అందమైన నాయిక వాడి చూపులను వర్ణిస్తున్నాడు గాథాకారుడు. ‘చంపేసేంత అందం’ అంటారే! అదే ఈ గాథలోని విశేషం.
వివరణ

10/30/2018 - 19:12

ఆ.వె కామితముల దీర్ప, కష్టంబులను బాప
కలిమి బలిమి జవముగలుగువారు
శాలివాహనుండు, సర్వేశ్వరుండును
గాక, అన్యులెవరు కలరు ధరణి

10/29/2018 - 22:32

తే.గీ శౌరితో గూడి భీముడు, కౌరవేయు
మర్దనము సేయుగతి, మధుమాసవేళ
దక్షిణానిల మక్షీణ కక్షబూని
బాధపెట్టుచున్నది, పాంథతతిని
-అసలే మధుమాసం. ఆపైన మలయానిలం చల్లగా వీస్తోంది. అంతకుమించి వ్యాపారార్థులై దూరదేశానుండడంవల్ల కలుగుతున్న సతీ విరహబాధ. ఆ బాధ ఎలా ఉందంటే శ్రీకృష్ణుని నేతృత్వంలో భీముడు, దుర్యోధనుని మర్దించినప్పుడు అతనికి కలిగిన బాధకన్నా ఎక్కువగా ఉందట.

10/29/2018 - 22:31

ప్రాకృత మూలం
జమ్మంతరే వి చలణం జీ ఏణ ఖుమ అణతుజ్ఘ అచ్చిస్సం
జ ఇతం పి తేణ బాణేణ విజ్ఘసే జేణ హంవిజ్ఘా (ముగ్ధుడు)
సంస్కృతచ్ఛాయ
జన్మాంతరే పి చరణౌ జీవేన ఖలు మదన తవార్చయిష్యామి
యది తమపి తేన బాణేన విధ్యసి యేనాహం విద్ధా
ఆ.వె॥ ఎట్టి శరముతోడ కొట్టినావో నన్ను
అట్టి శరముతోడ కొట్టుమతని
మార! శ్రీ రమాకుమార! పూజింతును
జన్మ జన్మములకు జ్ఞప్తికలిగి!

10/29/2018 - 22:31

తే.గీ అగ్ని వేరు కనగ మన్మధాగ్ని వేరు
సరస హృదులందు ప్రేమాగ్ని సతముమండు
రసవిహీన జనుని అంతరంగమందు
మన్మధాగ్ని క్షణములోనే మాయవౌను

10/29/2018 - 22:28

ఆ.వె రత్న ఖచితమైన, రమ్యహారమునైన
పడతి ప్రక్కనుంచు, పడకగదిని
ఎంతఘనునికైన హీనత తప్పదు
సమయ మహిమవలన, స్థలమువలన

10/24/2018 - 22:15

ఆ.వె కరములెపుడు మోదకరములై వర్తిల్లు
కళల వెన్నొ మిగుల కలుగువాడు
అందనట్టివాడు, అందమ్ముగలవాడు
రాజు వాడు, హృదికి రాజువాడు

10/23/2018 - 22:29

తే.గీ గ్రామణి తనయ నవ యువక హృదయాల
ముగ్థగానె, మోహంబులో ముంచుచుండె
విషపు చెట్టు వోలె పెరిగి పెరిగి ముందు
ముందు ఈ బాల ఏ కొంప ముంచగలదో

Pages