S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

10/23/2018 - 22:29

తే.గీ గ్రామణి తనయ నవ యువక హృదయాల
ముగ్థగానె, మోహంబులో ముంచుచుండె
విషపు చెట్టు వోలె పెరిగి పెరిగి ముందు
ముందు ఈ బాల ఏ కొంప ముంచగలదో

10/23/2018 - 22:42

ఆ.వె ఆ సురేంద్రుగావ, అసురేంద్రుయాచించి
ఆకసంబునందు ‘అడుగు’గొల్చి
చుక్కలనెడు పూల చక్కగాన తిగొన్న
చక్రిపాదమునకు శరణమనుడు

10/21/2018 - 23:57

తే.గీ కనన శోకమా! నీవశోకమవు, నిజము
పడతి చరణాహతికి, సుంత బాధపడక
పల్లవింతు వెల్ల హృదులు పల్లవింప
నీదు నిరుపమ రసికత నెన్నదరమె

10/23/2018 - 22:45

ఆ.వె
ముద్దుగొలుపు ముదిత ముఖ చంద్రచంద్రికా
శీతఝరులు, మదిని చెలగుచుండ
మాడ్చు మండు టెండ, మధ్యాహ్నవేళలో
వెడలు, పాంధునెట్లు వెతలు పెట్టు
మనస్సులో ప్రియురాలి ముఖమనే చంద్రబింబంనుండి జాలువారే చల్లని ప్రవాహాలుండటంవల్ల ఆ బాటసారికి ఉష్ణతాపం తెలియడంలేదట. మండుటెండలో కులాసాగా నడచి వెళుతున్న ఒక బాటసారిని గూర్చిన చమత్కార భరితమైన గాథ ఇది.

10/15/2018 - 22:36

ఆ.వె పిండి దంచు, రైతు పిల్లకు మేనెల్ల
పిండియలము కొనగ, విహిత జలధి
మథనమున వెలసిన, మహాలక్ష్మిగానెంచి
కన్నులార్పకుండ, కనిరి జనులు

10/14/2018 - 22:41

ప్రాకృతమూలం
ఏహిసి తుమంత్తిణి మిసం వ జగ్గిఅం జామిణీఅ పడమద్దం సేసం సంతావ పరవ్యసా ఇవరిసంవవో లీణం (అల్లడు)
సంస్కృత చ్ఛాయ
ఏష్యసి త్వమితి నిమిషమివ జాగరితం యామిన్యాః ప్రథమార్థమ్
శేషం సంతాప పరవశాయ వర్షమివ వ్యతిక్రాంతమ్
ఆ.వె నిన్నరాత్రి సగము నీవు వచ్చెదవంచు
నీదు చెలికి గడచె నిమిషమట్లు
నీవు రాని కతన నిబిడవౌ విరహాన
వత్సరంబువోలె పరగెసగము

10/14/2018 - 22:46

ప్రాకృతమూలం
అహిలేంతి సురహిణీ ససి అ పరిమలాబద్ధ మండలం భమరా!
అముణి అ చంద పరిహవం అ పువ్వకమలం ముహంతిస్సా (వసంతుడు)
సంస్కృత ఛాయ
అభిలీయంతే సురభినిః శ్వసిత పరిమలాబద్ధమండలం భ్రమరాః
అజ్ఞాత చంద్ర పరిభవ మపూరవకమలం ముఖం తస్యాః

10/14/2018 - 22:45

ఆ.వె నీలకంఠు కొరకు నీరమ్ములే చాలు
వెదకుచుంటివేమి? విరులకొరకు
ఎంతవారినైన, ఈ గౌతమీ తటుల్
చెరుపగలవటంద్రు, చిన్నవాడ!

10/14/2018 - 22:44

ఆ.వె చెడ్డవారలైన, చేడెల ముందర
పురుష రత్నమంచు, పొగడుకొంటి
నిన్ను, దూరమైతినీ ప్రేమ ఝరినుండి
ఇపుడు తీరి వగవ నేమి ఫలము?
‘‘సత్ప్రవర్తన లేని ఆడవాళ్ళముందు నా భర్తను అదేపనిగా పొగుడుకున్నాను. వాళ్లల్లో ఎవరో ఒకరు వాణ్ణి వల్లో వేసుకుని నాకు దూరం చేశారు. అంతా చేతులారా నేనే చేసుకున్నాను. ఇపుడు బాధపడి ఉపయోగమేముంది?’’ అని పతికి దూరమైన ఒక స్ర్తి అనుకొంటోంది.

10/14/2018 - 22:44

ఆ.వె వానిమీద నాకు, వలపు లేదందువు
వాని పేరు చెవిని బడినయంత
అర్కుని బొడగన్న అంభోరుహమువోలె
నివ్వటిల్లునేమి? నీదు ముఖము
‘‘వాడిమీద నాకు అసలు ప్రేమే లేదంటావే, గానీ వాడి పేరు చెప్తే చాలు, సూర్యుణ్ణి చూచిన కమలంలా నీ ముఖం వికసిస్తోంది. ఎందుచేతనే చెలీ?’’ అని నాయికను ప్రశ్నిస్తోంది.

Pages