S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

10/14/2018 - 22:43

ఆ.వె లేతమావి చిగురు పూతను సిగదాల్చి
వెఱ్ఱివాడొకండు వెడలుచుండ
ముద్దుసఖియనుగొని, పోవుచుండెననియు
వాని వెంబడించె,భ్రమర సమితి

10/07/2018 - 22:37

తెలిసిందిగా!
=======

10/05/2018 - 18:57

ఆ.వె
మంచివాని యొక్క మనసులో నున్నట్టి
ఏ రహస్యములును, ఎన్నడైన
వెలికిరావు, తుదకు కలహంబు గల్గినన్
కాలిపోవునవియు, కట్టెతోడ
-ఇది ఒక నీతిగాథ. ‘‘సజ్జనుడైన వాడితో స్నేహం చేస్తూ చెప్పుకున్న ఎలాంటి పరమ రహస్యాలయినా వానితోనే నశిస్తాయిగానీ, ఎన్నడూ బయటకు రావు. తుదకు కలహం కలిగిన సందర్భంలో కూడా!’ అని నాయకుడు చెపుతున్నాడు.

10/04/2018 - 18:56

ఆ.వె
గ్రహణవేళనైన రజనీశు బింబమ్ము
అమృత కిరణములనె అందజేయు
అటులె సజ్జనుండు అమిత కష్టమునను
ప్రల్లదంబు లెపుడు పలుకబోడు

10/03/2018 - 19:39

తే.గీ
కలుసుకొనెడు చోటు కనరాక, మదిలోన
కలత చెందినట్టి నెలత చూడు!
వెదకుచుండెన్ని వెదురు పొదలలోన
నిధుల మూట కొరకు నెమకినట్లు
ఒక ప్రేమికుల జంట ఫలానా చోట కలుసుకుందామనుకున్నారు. ఆమె వచ్చి సంకేత స్థలాన్ని మరచిపోయి ప్రియునికోసం అన్ని వెదురుపొదల్లోనూ వెదుకుతోందట. ఆమె వెతుకులాట చూస్తూంటే ఏదో పోగొట్టుకున్న నిధికోసం వెతుకుతున్నట్టుగా ఉందని చమత్కరిస్తున్నాడు గాథాకారుడు.

10/02/2018 - 23:00

దాచడం ఎలా?
==========

10/01/2018 - 18:41

తెలుగు
తే.గీ గంధ చూర్ణము చేదాల్చి కెలికియొకతె
హోలియని వానిపై జల్ల నురుకుచుండ
చిత్తహరు జూచి, చేతులు చెమ్మగిల్ల
గంధపంకమున్ ప్రియునిపై కలయజల్లె
అది హోళీ సరంభం. ప్రియునిపై చల్లడానికని గంధపు పొడిని చేతిలో తీసికొని బయలుదేరింది. తీరా ప్రియుడు కనిపించేసరికి సిగ్గుతో చేతులు చెమ్మగిల్లాయి. గంధపు పొడి, గంధపు పూతగా మారింది. దానినే కళ్ళు మూసుకొని ఆమె ప్రియునిపై చల్లింది.

09/30/2018 - 22:21

తే.గీ
శుకముఖాగ్ర భాగంబుల సొంపుమీర
పుడమిరాలిన మోదుగు పూవులవిగొ
బుద్ధదేవు పదములకు మ్రొక్కుచున్న
భిక్షు సంఘములట్టుల వెలయుచుండె
ప్రాకృతమూలం
కీర ముహి స చ్ఛహేహి రేహఇ వసుహా పలాస కుసుమేహిమ్
బుద్ధస్స చలణ వందణపడి ఏహివ బిక్సుసంఘేహిం (సూరనుడు)
సంస్కృత ఛ్ఛాయ
కీరముఖ సదృక్షైః రాజతే వసుధా పలాశకుసుమైః

09/28/2018 - 18:19

ప్రాకృతమూలం
హత్థేసు అపాఏసు అ అంగుళిగణణాఇ అ ఇగఆదిఅహో
ఏణ్హిం ఉణకేణ గణిజ్జఉ త్త్భిణేఉ రూ అఇ ముద్ధా (పాలితుడు)
సంస్కృత చ్ఛాయ
హస్తయోశ్చ పాదయోశ్చాంగుళి గణన యాతిగతా దివసాః
ఇదానీం పునఃకేన గణ్యతామితి భణిత్వా రోదితి ముగ్ధా
ఆ.వె
కాళ్ళు చేతులకును గల్గిన వ్రేళ్ళతో
నీదురాక కొరకు నెంచుచుంటి
ఇంక వేనితోడ నికపైన లెక్కింతు

09/27/2018 - 18:38

ప్రాకృతమూలం
ధావఇ విఅలి అధమ్మిగిల్ల సిచ అసంజ మణవా వడ కరగ్గా!
చందిలభ అవివలా అంతడింభ పరిమగ్గిణీ ఘరిణీ (మాతృరాజు)
సంస్కృత చ్ఛాయ
ధావతి విగలిత ధమ్మిల్ల సిచయ సంయమన వ్యాపృతకరాగ్రా
చందిల భయ విపలాయ మానడింభ పరిమార్గిణీ గృహిణీ!
తెలుగు
తే.గీ
క్షురకునింగాంచి, కొమరుండు పరుగులెత్త
పంతమానియు వానిని పట్టి తేగ
కొప్పు ముడివీడి రొప్పుచు, కొంగుజార

Pages