S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

09/20/2018 - 20:22

ప్రాకృతమూలం
తస్స అ సోహగ్గగుణం అమహి లాసరిసం చ సాహసం మజ్ఘ
జాణఇ గోలా ఊరో వాసాత్తో ద్ధరత్తో అ (మకరధ్వజుడు)
సంస్కృత ఛాయ
తస్యచ సౌభాగ్య గుణ మహిళా సదృశం చసాహసంమమ
జానాతి గోదాపూరో వర్షారాత్రార్థరాత్రశ్చ!
తెలుగు
తే.గీ వాని ఎదలోని గాఢవౌ వలపుతలపు
సహజ సిద్ధముకాని నా సాహసమ్ము
రాత్రి కురిసిన వర్షధారలకు తెలియు
కదము తొక్కు గోదావరీనదికి తెలియు

09/19/2018 - 19:21

ప్రాకృతమూలం
తామ జ్ఘియోవ్వి అవరం దుజ్జణసు అణోహిదోహి విణకజ్జం
జహ దిట్ఠో తవఇ ఖలో తహే అసు అణో అఈ సంతో (హాలుడు)
సంస్కృతచ్ఛాయ
తన్మధ్యమ ఏవ వరం దుర్జన సుజనాభ్యాం ద్వాభ్యా మపిన కార్యమ్
యథాదృష్టస్తాప యతి ఖలస్తదైవ సుజనో దృశ్యమానః
తెలుగు
తే.గీ దుష్టమిత్రుని జూచుట దుఃఖకరము
సుధృయుడగు సన్మిత్రుని చూడకున్న
నదియు, హృదయాబ్జమునకు సన్తాపకరము

09/18/2018 - 18:54

ప్రాకృతమూలం
ఆద్ధచ్ఛి పేచ్ఛిఅం మాకరేహి సాహావి అంపలోఏహి
సోవి సుదిట్ఠో హోహి ఇ తుమంపి ముద్ధా కలిజ్జిహిసి
సంస్కృత చ్ఛాయ
అర్థాక్షిపేక్షితుం మాకురు స్వాభావికం ప్రలోకయ
సోపి సుదృష్టో భవిష్యతి త్వమపి ముగ్ధాకలిష్యసే
తెలుగు
ఆ.వె అట్లు చూతువేమి? అరమోడ్పు కనులతో
నీవు జాణవంచు నెంచునేమొ!
ప్రక్క చూపుగాక, స్వచ్ఛంబుగా జూడ
ముగ్ధ వీవనంచు మరియువాడు

09/17/2018 - 18:41

ప్రాకృత మూలం
ఎక్కేక్క భవ ఇవేఠణ వివరంతర దిణ్ణ తరలణ అణాఏ
తఇబోలంతే బాలఅ! పంజరస ఉణా ఇఅం తీఏ (అరికేసరి)
సంస్కృత చ్ఛాయ
ఏకైక వృత్తి వేష్టన వివరాంతర దత్త తరళ నయ నయా!
త్వయివ్యతిక్రాం తే బాలక! పంజర శకునాయితం తయా
తెలుగు
ఆ.వె నీ ప్రయాణవేళ, నెమ్మనమ్మునకుంది
పంజరమున నున్న పక్షివోలె
తడిక కంతనుండి తడికళ్ళతో జూచు
కాంత బేల చూపు, కనుము కనుము

09/16/2018 - 21:51

తే.గీ. స్పందనము లేని గోడపై ప్రతిమలట్లు
చేతనైనట్టి సాయమ్ము సేయకుండ
కష్టమున మోము తప్పించు ఖలులగాక
కోమల హృదుల స్నేహమ్ము కోరవలయు
గోడపై ఉన్న బొమ్మల్లాగా ఆపద సమయంలో స్నేహితుల కష్టాలను ఉపేక్షించి చూస్తూ, ముఖం తప్పించే వాళ్ళను గాక మంచివాళ్ళ స్నేహానే్న ఎల్లప్పుడూ కోరుకోవాలని నాయిక ప్రియుడికి ఉద్బోధిస్తోంది.
వివరణ:

09/14/2018 - 19:21

తే.గీ హృదిని మధుభావలహరుల రేపు, నీదు
ప్రియవచనముల మరి మరి వినగగోరి
వినబడుట లేదని నటించి, వెలది నాకు
చేతిసైగ చేసి మరల చెప్పమనును
నాయకుడు తన ప్రేమను వెల్లడిసూత దూతిక చేత వర్తమానం పంపించాడు. ఆ వర్తమానాన్ని మళ్లీ, మళ్లీ వినాలనే తలంపుతో తనకు వినపడనట్లుగా నటిస్తూ చేతి సైగ చేసి మళ్లీ చెప్పమంటోందా దూతికను.

09/12/2018 - 19:11

ఆ.వె శీతవేళలోన చెరువులో నీరంబు
లోన చల్లదనము, పైన వేడి
అటులె కృద్ధుడైన అమలిన హృదయుండు
కోపి బయట, శాంతగుణియె హృదిని

శరత్కాలంలో చెరువులో నీళ్ళు పైన వేడిగా ఉంటాయి. కానీ లోపల మాత్రం చల్లగానే ఉంటాయి. అట్లాగే సజ్జనులైనవారు ఎప్పుడైనా పైకి కోపంగా కనిపించినా లోపల మాత్రం శాంతంగానే ఉంటారని ఈగాథ సారాంశం.

వివరణ

09/11/2018 - 18:50

ఆ.వె నీదు మనములోన నెలతలు మెండుగా
నిలచి యుండిరనుటతెలిసి తెలిసి
హృదయ సీమలోన నిసుమంత చోటుకై
సన్నబడుచునుండె వనె్నలాడి

నీ హృదయంలో అనేకమంది స్ర్తిలు క్రిక్కిరిసి ఉన్నారని తెలిసి కూడా ఆమె నీ హృదయంలో స్థానం కోసం మరింతగా సన్నబడుతోందని ఒక వనె్నకాడితో దూతిక పలుకుతోంది

09/10/2018 - 20:15

తే.గీ కర్ణ్భూషణలుగా నొప్పు, కలువపూలు
నవపరాగ మామెకు, నయనములబడగ
ఊదునెపమున, ముద్దాడు ‘‘ఓయి! ఘనుడ!
నీవ నిమిషుల యందున నెవరు చెపుమ?
ఆమె చెవులకున్న కలువపూవుల పుప్పొడి కన్నులలో పడగా ఊదే నెంతో ఆమెను ముద్దాడుతున్న ప్రియుణ్ణి ‘‘నీవు సామాన్యుడవు కాదు. ఏ దేవతా స్వరూపం నాయనా నువ్వు?’’ అంటూ చమత్కరిస్తున్నాడు వారిని గమనించిన ఒకడు.

09/09/2018 - 22:29

తాను తడిసినా ఫరవాలేదు

Pages