S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

09/17/2018 - 18:41

ప్రాకృత మూలం
ఎక్కేక్క భవ ఇవేఠణ వివరంతర దిణ్ణ తరలణ అణాఏ
తఇబోలంతే బాలఅ! పంజరస ఉణా ఇఅం తీఏ (అరికేసరి)
సంస్కృత చ్ఛాయ
ఏకైక వృత్తి వేష్టన వివరాంతర దత్త తరళ నయ నయా!
త్వయివ్యతిక్రాం తే బాలక! పంజర శకునాయితం తయా
తెలుగు
ఆ.వె నీ ప్రయాణవేళ, నెమ్మనమ్మునకుంది
పంజరమున నున్న పక్షివోలె
తడిక కంతనుండి తడికళ్ళతో జూచు
కాంత బేల చూపు, కనుము కనుము

09/16/2018 - 21:51

తే.గీ. స్పందనము లేని గోడపై ప్రతిమలట్లు
చేతనైనట్టి సాయమ్ము సేయకుండ
కష్టమున మోము తప్పించు ఖలులగాక
కోమల హృదుల స్నేహమ్ము కోరవలయు
గోడపై ఉన్న బొమ్మల్లాగా ఆపద సమయంలో స్నేహితుల కష్టాలను ఉపేక్షించి చూస్తూ, ముఖం తప్పించే వాళ్ళను గాక మంచివాళ్ళ స్నేహానే్న ఎల్లప్పుడూ కోరుకోవాలని నాయిక ప్రియుడికి ఉద్బోధిస్తోంది.
వివరణ:

09/14/2018 - 19:21

తే.గీ హృదిని మధుభావలహరుల రేపు, నీదు
ప్రియవచనముల మరి మరి వినగగోరి
వినబడుట లేదని నటించి, వెలది నాకు
చేతిసైగ చేసి మరల చెప్పమనును
నాయకుడు తన ప్రేమను వెల్లడిసూత దూతిక చేత వర్తమానం పంపించాడు. ఆ వర్తమానాన్ని మళ్లీ, మళ్లీ వినాలనే తలంపుతో తనకు వినపడనట్లుగా నటిస్తూ చేతి సైగ చేసి మళ్లీ చెప్పమంటోందా దూతికను.

09/12/2018 - 19:11

ఆ.వె శీతవేళలోన చెరువులో నీరంబు
లోన చల్లదనము, పైన వేడి
అటులె కృద్ధుడైన అమలిన హృదయుండు
కోపి బయట, శాంతగుణియె హృదిని

శరత్కాలంలో చెరువులో నీళ్ళు పైన వేడిగా ఉంటాయి. కానీ లోపల మాత్రం చల్లగానే ఉంటాయి. అట్లాగే సజ్జనులైనవారు ఎప్పుడైనా పైకి కోపంగా కనిపించినా లోపల మాత్రం శాంతంగానే ఉంటారని ఈగాథ సారాంశం.

వివరణ

09/11/2018 - 18:50

ఆ.వె నీదు మనములోన నెలతలు మెండుగా
నిలచి యుండిరనుటతెలిసి తెలిసి
హృదయ సీమలోన నిసుమంత చోటుకై
సన్నబడుచునుండె వనె్నలాడి

నీ హృదయంలో అనేకమంది స్ర్తిలు క్రిక్కిరిసి ఉన్నారని తెలిసి కూడా ఆమె నీ హృదయంలో స్థానం కోసం మరింతగా సన్నబడుతోందని ఒక వనె్నకాడితో దూతిక పలుకుతోంది

09/10/2018 - 20:15

తే.గీ కర్ణ్భూషణలుగా నొప్పు, కలువపూలు
నవపరాగ మామెకు, నయనములబడగ
ఊదునెపమున, ముద్దాడు ‘‘ఓయి! ఘనుడ!
నీవ నిమిషుల యందున నెవరు చెపుమ?
ఆమె చెవులకున్న కలువపూవుల పుప్పొడి కన్నులలో పడగా ఊదే నెంతో ఆమెను ముద్దాడుతున్న ప్రియుణ్ణి ‘‘నీవు సామాన్యుడవు కాదు. ఏ దేవతా స్వరూపం నాయనా నువ్వు?’’ అంటూ చమత్కరిస్తున్నాడు వారిని గమనించిన ఒకడు.

09/09/2018 - 22:29

తాను తడిసినా ఫరవాలేదు

09/07/2018 - 19:05

తె.గీ నామ నోహరి, మృదువద నారవింద
దర్శనం, బతిఘనము, ముదావహమ్ము
అంతియేకాదు, ఆమెదౌ అభిజనంపు
మేరయును నాకు, ముదమిచ్చు మేరలేక

నా ప్రియురాలి ముఖ చంద్రబింబానే్న కాదు, ఆమె ఊరి పొలిమేరను చూచినా, నాకు అపరిమితమైన ఆనందం కలుగుతుందని నాయకుడు తన స్నేహితునితో చెపుతున్నాడు.

09/06/2018 - 19:24

తే.గీ చేయవలసినదానిని చేయకుంట
చేయకూడనిదానిని చేయుచుంట
అనెడురెండు పనులెపుడు, కనక శైల
మంత వానిని సైతము, అధముసేయు
‘‘చేయవలసినదానిని చేయకుండా ఉండడం, చేయకూడనిదానిని చేయడం, అనే రెండు పనులే- కొండంత మనిషిని సైతం అల్పునిగా చేస్తాయి’’ అని మిత్రుడికి హితోపదేశం చేస్తున్నాడో నాగరికుడు.

09/05/2018 - 21:29

ఆ.వె పెట్టుచున్నవరకు, పెన్నిధిగా బిల్చి
ఇంద్రుడనుట, శీత చంద్రుడనుట
పెట్టలేనివేళ, పెనుతిట్లు తిట్టు
ఈ జగాన ఖలుల, నైజమగును
-పెట్టినవాడు పెళ్లికూడు, పెట్టనివాడు పిండాకూడు’ అన్నది తెలుగు జాతీయం. అదే ఈ గాథలో ప్రతిపాదంచబడింది. నీచులైన వాళ్ళు పెట్టినన్నాళ్ళే మంచిగా పొగుడుతారు, పెట్టనినాడు తీవ్రంగా తిడతారు. ఇదే లోకం నైజం అంటున్నాడు జయరాయుడు

Pages