S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

08/27/2018 - 18:50

ప్రాకృతమూలం
తేవోలిఆ వఅస్సా తాణకుడంగాణ ధానుఆసేసా!
అమ్హో విగ అవ ఆఓ మూలుచ్ఛే అంగ అంపేమ్మం (నిరువయుడు)
సంస్కృతచ్ఛాయ
తే వ్యతిక్రాంతా వయస్కాస్తేషాం కుడంగనాః స్థాణవః శేషా
వయమపి గతవయస్యా మూలోచ్ఛేద్యం గతం ప్రేమ
తెలుగు
తే.గీ
వనె్న చినె్నలు చిందించు వయసుపోయె
ప్రేమ పంచిన పూపొదరిండ్లు పోయె
సతత హితులౌ పరమసఖీ తతియు, బోయె

08/26/2018 - 21:10

ప్రాకృతమూలం
సహి ఆహిం భణ్ణమాణా థణఏలగ్గం కుసుంభపుప్ఫంత్తి
ముద్దబహు ఆ హసిజ్జఇ పప్ఫోడం తీణహవ ఆఇం!! (బాలాదిత్యుడు)
సంస్కృత ఛాయ
సఖీభి ర్భణ్య మానాస్తనే లగ్నం
కుసుంభ పుష్పమితి
ముగ్ధవధూర్హస్యతే ప్రస్ఫోటయంతీ నఖపదాని!!
తే. గీ ముదిత! నీ యెద కుంకుమ పువ్వుగలదు/ తుడుచుకొనుమంచు సఖియలౌ పడతులనగ/ చెలుని దౌనఖాంకము నామె చెరుపజూడ

08/26/2018 - 21:06

ప్రాకృతమూలం
ణిద్దాలస పరిఘ మ్మిరతం సవలం త్థతార ఆలోఆ
కామస్స విదువ్వి సహా దిట్ఠిణి వాఆ ససిముహీఏ
సంస్కృత చ్ఛాయ
నిద్రాలస పరిఘూర్ణనశీల తిర్యగ్వల దర్థతారకాలోకాః
కామస్యాపి దుర్విషహో దృష్టిని పాతాః శశి ముఖ్యాః
తెలుగు
ఆ.వె నిదుర మత్తులోన, నీలి కన్నుల తోడ
మోహవార్థిముంచు, మరువు తోడ
వాలుకనుల రమణి, వలపు చూపుల ధాటి
కా అ నంగుడైన ఆగగలడె

08/26/2018 - 21:05

ప్రాకృతమూలం
ఉద్ధచ్ఛో పిఅఇ జలం జల జహ విరలంగులీ చిరంవహిఓ
పావాలిఆ వి తహతహ ధారం తుణుఇం పితణుఏఇ (భండకుడు)
సంస్కృత చ్ఛాయ
ఊర్థ్వాక్షః పిబతి జలం యథాయథా విరళాంగుళిశ్చరం పథికః
ప్రపాపాలికాపి తథా తథా ధారాం తనుకామపి తనూ కరోతి
తెలుగు
తే.గీ చండ చండముగానెండ మండువేళ
దాహమని పాంథుడొక్కడు తరుణి నడుగ
నీరమాతని దోసిలినింప, వారి

08/26/2018 - 21:05

ప్రాకృతమూలం
తారుణ్ణం జారువ్య ఇతా ఛీణం జావ ఛిజ్జిఏ అంగమ్
తాణీససి అంవరాఇఅ జావ అసాసా పహుప్పంతి (వైరశక్తి)
సంస్కృతచ్ఛాయ
తావద్రుతితం యావద్రుత్యతే తావత్‌క్షీణం యావత్‌క్షీయే అంగం
తావన్నిశ్వసితం వరాక్యా యావత్ శ్వాసాః ప్రభవంతి
తెలుగు
తే.గీ ఏడ్చి ఏడ్చి కనుల నీరమింకిపోయె
దేహమంతయు శుష్కించె, తిండిలేక
శ్వాసయొక్కటే మిగిలె, నీ వలపు కొరకు

08/26/2018 - 21:04

ప్రాకృతమూలం
ఫురియే వామచ్ఛి తుఏ జఇ ఏహిఇ సోపి ఓ జ్జతాసుఇరమ్
సంమీలి అదాహిణ అంతుఇ అవిఏహం పలోఇస్సమ్ (శక్తిహస్తి)
సంస్కృత చ్ఛాయ
స్ఫురితే వామాక్షి! త్వయి యద్యేష్యతి సప్రియోద్యతత్సుచిరమ్
సంమీల్య దక్షిణం త్వయైవైతం ప్రేక్షిప్యే
తెలుగు
తే.గీ
వామ నయనమ్మా! ఇపుడు నీ వదురుకతన
నా ప్రియుడు వేగమే వచ్చి నయముగూర్ప
నీ మహోపకారంబును, నిన్ను దలచి

08/26/2018 - 21:07

ప్రాకృతమూలం:
హెంతీ విణిప్ఫలచ్చి అధణరిద్ధీహూఇ కివిణపురిసస్స!
గిహ్మా అవసంతతస్సణి అఅ ఛాహివ్య పహి అస్స (కుందపుత్రుడు)
సంస్కృత చ్ఛాయ
భవంత్యపి నిష్ఫలైవ ధనబుద్ధిర్భవతి కృపణపురుషస్య
గ్రీష్మాతప సంతప్తస్య నిజకచ్ఛా యేవ పథికస్య
తెలుగు తే.గీ
కనక గిరులు కలిగియున్నగాని, లోభి

08/19/2018 - 23:38

ప్రాకృతమూలం

08/17/2018 - 19:41

ప్రాకృతమూలం
రూ అం అచ్ఛీసు ఠిఅం ఫరిసో అంగసు జంపి అంకణ్ణే!
హి అఅం హి అఏ ణిహిఅం విఓఇఅం కిత్థ దేవ్వేణ!! (బ్రహ్మగతి)
సంస్కృత చ్ఛాయ
రూపమక్ష్ణోః స్థితం స్పర్శోంగేషు జల్పితం కర్ణే
హృదయం హృదయే నిహితం వియో జితంకిమాత్ర దైవేన!
తే.గీ కన్నులందునతని రూపు, కదలుండ
వీనులాతని ఊసులే, వినుచునుండ
హదృయమాతని, హృదితోడ ఏవవౌట
ఇక వియోగమ్కెడ? అతనికిని నాకు

08/16/2018 - 20:06

ప్రాకృతమూలం
ణవ వహు పేమ్మ తణు ఇఓ పణఅం పఢమఘరిణీ అరక్ఖంతో
ఆ లిహ అదుప్పరిల్లంపి ణేఇ రణ్ణం థణుం వాహూ!!
సంస్కృతఛ్ఛాయ
నవ వధూ ప్రేమతనూకృతః ప్రణయం ప్రథమం గృహిణ్యారక్షన్
తనూ కృత దురాకర్ష మపి నయత్య రణ్యం ధనుర్వ్యాధః
తెలుగు
తే.గీ
క్రొత్త పెండ్లాము మోజులో కూరుకొనియు
వేట మరచియు, నిదురించు భిల్లుడొకడు
భుజముపై విల్లుగ్రిరివోలె మోసికొనుచు

Pages