S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

ఆంధ్ర గాథాలహరి

08/03/2018 - 19:14

ప్రాకృతమూలం
ముహమారుఏణ తం కహ్ణ గోర అం రాహి ఆఏ అవణేంతో
ఏతాణ వల్లవీణం అణ్ణాణ విగోరఅం హరసి (పొట్టిసూడు)
సంస్కృత ఛాయ
ముఖమారతేన త్వం కృష్ణ గోరజోరాధికాయా అపనయన్
ఏతాసాం వల్లవీనా మన్యాసామపి గౌవరం హరసి
తెలుగు
ఆ.వె గోపబాల! నీవు గోధూళివేళలో
రాధ కంటిలోని రజమునెల్ల
ఊది వైచినంత ఊసరంబైపోయె
సర్వగోపికాళి గర్వచయము

08/02/2018 - 18:41

ప్రాకృతమూలం
ఎక్కడం పహరువ్విణ్ణం హత్థం ముహమారు ఏణవీ అంతో
సోవి హసంతి ఏ మఏ గహిఓ బిఏణ కంఠమ్మి (పృధ్వి)
సంస్కృత ఛాయ
ఏకంప్రహరోద్విగ్నం హస్తం ముఖమారుతేన వీజయన్
సో పి హసంత్యా మయాగృహీతో ద్వితీయేన కంఠే
తెలుగు
తే.గీ ప్రణయ కలహాన నొక చేతవాని గొట్ట
‘నొచ్చెనా!యని నా చేతి నూదుచుండ
డెందమానంద సందోహమంద, వాని
కౌగిలించితి నవ్వుచు గళము పట్టి

08/01/2018 - 18:56

ప్రాకృతమూలం
భరిమోసే గహ ఆహరధు అసీస పహూ లిరాల ఆ ఉలి అమ్
బ అణం పరిమళతరలి అభమరాలి పఇ ణ్ణకమలం వ! (ముక్త్ధారుడు)
సంస్కృత ఛాయ
స్మరామస్తస్యా గృహీతాధర ధుత శీర్ష ప్రఘార్ణన శీలాకాకులితమ్
వదనమ్ పరిమళ తరళిత భ్రమరాళి ప్రకీర్ణకమలమివ తెలుగు
తే.గీ
సుదతి నీలాల కంబుల సొగసు గాంచి
పరమ భావుకుడౌ పతి పలికెనిట్లు
నీ ముఖము వికసిత నవనీరజమ్ము

07/31/2018 - 19:21

ప్రాకృతమూలం
ఉఅ పోమ్మరా అమరగ అసంవలి ఆణహ అలా ఓఓ అరఇ
ణహసిరి కంఠబ్బట్ఠవ్వ కంఠి ఆ కరం రిం ఛోలీ!! (వాసుదేవుడు)
సంస్కృత ఛాయ
పశ్య పద్మరాగ మరకత సంవలితాన భస్త లాదవతరతి
నభ శ్రీ కంఠ భ్రష్టేవ కంఠికా కీర పంక్తిః
తెలుగు
తే.గీ గగనతలము నుండి భువికి దిగుశుకముల
పంక్తి జూడంగ, కెంపులు పచ్చలుగల
కనకహారమ్ము, గగనాంగి కంఠసీమ
నుండి జారెడు రీతిగా నొప్పచుండె

07/30/2018 - 18:34

ప్రాకృతమూలం
గిహ్మే దవగ్గిమసి మలి ఆఇందీసంతి విజ్ఘసింహరా ఇం!
ఆనసు పఉ త్థవ ఇఏణ హూంతి ణవపా ఉసచ్ఛా ఇం (బుద్ధవాహుడు)
సంస్కృత ఛాయ
గ్రీష్మే ద వాగ్ని మషీ మలినితాని దృశ్యంతే వింథ్య శిఖరాణి
ఆశ్వ సిహిప్రోషిత పతికే నభవంతి నపప్రావృఢ భ్రాణి!!

07/29/2018 - 22:15

ప్రాకృతమూలం
జం జంసో ణి జ్ఘా అఇ అంగో ఆసం మహం అణిమిస చ్ఛో
పచ్ఛాఏమి అతం తం ఇచ్ఛామి అతేణ దీసంతం!! (వసంతకుడు)
సంస్కృత ఛాయ
యద్యత్స నిర్థ్యాయత్యం గావకాశం మమానిమిషాక్షః
ప్రచ్ఛాదయామి చతం తమిచ్ఛామిచతేన దృశ్యమానమ్

07/27/2018 - 20:46

ప్రాకృత మూలం
చిత్తాణి అదఇ అసమాగమమ్మి కఅమణ్ణు ఆఇం భరిఉరెవె
సుణ్ణం కలహా అంతీ సహీహిరుణ్ణాణ ఓహసి అ!! (మండాధిపుడు)
సంస్కృత ఛాయ
చిత్తానీ తదయిత సమాగమే కృతమంన్యు కాని స్మృత్వా!
శూన్యం కలహాయమానా సఖీ భీరుదితానోపహసితా!!
తెలుగు
మగడు పరకాంత చింతనామగ్నుడవగ
బయటపడలేక కుసుమాంగి వచుచుండి
శూన్యమున కలహింపగా జూచి, చెలులు
పరిహసించుటకు బదులు, బాధపడిరి

07/26/2018 - 19:04

ప్రాకృతమూలం
హేమంతి ఆసు అఇ దీహరాసురాఈసు తంసి అవిణద్దా
చిర అరప ఉత్థవ ఇఏణ
సుందరం జది ఆసువసి (కంతేశ్వరుడు
సంస్కృత ఛాయ
హైమంతికాస్వతి దీర్ఘాసు రాత్రిషు త్వమస్యవినిద్రా
చిరతర పోషిత ప్రతికే నసుందరం యద్దివా స్వపిషి
తెలుగు
తే.గీ
పగలు నిద్రించుచుండుట, పరులుగాంచి
చిలువ పలువలు గల్పించి చెవులు గొరుక
అత్త గమనించి అడుగగా అనియెనిట్లు

07/25/2018 - 18:34

ప్రాకృతమూలం
హూం తపసి అస్స జాఆ ఆ ఉచ్ఛణజీ అధారణరహస్సమ్
పుచ్ఛంతీ భమఇ ఘరంఘరేణ పి అవిరహస హిరీఓ!! (సింహుడు)

07/24/2018 - 18:26

ప్రాకృతమూలం
కల్లం కిర ఖరహి అఓ అపవసి ఇహి పిఓత్తి సుణ్ణ ఇ జణమ్మి
తవ వడ్ధ భ అవఇణిసే జహసే కల్లం వి అణహోణ!! (నిప్పటుడు)
సంస్కృత ఛాయ
కల్యం కిల ఖరహృదయః ప్రవత్స్యతి ఇతిశ్రూయతే జనే
తథా వర్థ్థస్వ భగవతి నిశే! యథాతస్య కల్యమేవన భవతి
తెలుగు
తే.గీ నన్ను విరహాంధకారమున బడవేయు
ధవుని పయనమ్ము, రేపని, చెవినిబడియె
రేలతాంగి! నీవత్యంత వృద్ధి చెంది

Pages