S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీకృష్ణ లీలారింఛోళి

06/13/2019 - 18:42

మ. జననమ్మున్ మరణమ్ము లోకమున సాజవ్మౌను నే ప్రాంకిన్
జననమ్మందిన దాది మోహమయ సంసారమ్మునన్ జిక్కి నే
నని నా కూరిమి యాలు బిడ్డలని మిథ్యా జ్ఞాన వ్యాపారతన్
జనననీ! నిన్ను దలంప నైతిని కదా! శర్వాణి యేనాటికిన్

చదువులన్నియు నాకు సందేహమే నేర్పె
జ్ఞానమన్నది వట్టి అజ్ఞానముగ దోచె
అజ్ఞానమే నాకు ఆనందమమ్మా
అమ్మవై పూర్ణ బ్రహ్మానందమమ్మా

06/12/2019 - 19:53

శా. శ్రీ మాతా! జగదేకమాత! రుచిరస్మేరానోపేత ! ని
ష్కామాభ్యర్చన సేసి కొల్చెదను శుష్కమ్మైన నా జీవితా
రామమ్మందున భక్తి పూర్ణ జలధారల్ ఏరులై పార వ
ర్షా మేఘమ్మవు కమ్ము తల్లి! చిగురించన్ భక్తి చైతన్యమున్

06/11/2019 - 19:18

మేలుకొలుపు
పల్లవి మేలుకో మాయమ్మ మేలుకోవమ్మ
మేలుకొని దయను మమ్మేలుకోవమ్మ
బ్రాహ్మీ మూహూర్తాన నాద బ్రహ్మము
ఏడేడు లోకాల తొలి కోడికూత
ద్వాదశాదిత్యులే ద్వారమ్ము చెంత
బాల కిరణాల నివ్వాళు లందింప
బ్రహ్మాది దేవతలు వందిమాగధులై
వేదాల వాదాలు వివరించి పాడ
సృష్టి నీ కడగంటి చూపు ప్రసరింప
సత్వభావము తోడ చైతన్య మంద

06/10/2019 - 20:11

ఫ.శ్రు. నీ సముదార రూపమును నిర్మల చిత్తమునందు నిల్పి నే
వ్రాసితినమ్మ నీ శతక పద్యములన్ పరిపూర్ణ భక్తితోన్
ఏ సమయమ్ము గాని పఠియించిన వారికభీష్ఠ సిద్ధులున్
భాసుర వాగ్విభూతి ఫలవంతములై పరిపూర్ణ మందుతన్

06/07/2019 - 19:12

ప్రాసయునొక్కటే మరియు భావమదొక్కటె భక్తి భావమున్
వ్రాసెడు ఛందమొక్కటియె వస్తువదొక్కటె భారతీయమున్
వాసర క్షేత్ర మొక్కటియె వాహిని గౌతమి తీర్థమొక్కటే
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని ! శ్రీసరస్వతీ!

06/06/2019 - 19:38

చేసితి మేము నీకు నభిషేకము పుష్కరిణీ జలమ్ముతోన్
చేసితి మేము పూజలును సేవలు సుస్వర రుద్ర పాఠముల్
అసరి యర్థరాత్రమున యదుభతవౌ కలలోన నాకు నీ
యాసలు దీరునంచు వరమందగ జేసితివమ్ము నాడు హే
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని ! శ్రీ సరస్వతీ!

06/05/2019 - 20:23

కోసితి గడ్డిగాదమును గోవుల గాసితి మట్టి పెల్ల పం
కాసుల కూడబెట్టుచును కారియ బెట్టితి తోడి బాలురన్
వాసినివనె్న దప్పితిని పాఠముల్ యెగగొట్టి యాడితిన్
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని! శ్రీ సరస్వతీ!

06/04/2019 - 19:50

ఈ సుకుమార దేహమున కెన్నియొ ఆశలు మోహపాశముల్
శ్వాసయు నాగినంతటనె సర్వము శూన్యము యేడబోదు మో
మోసపు కోర్కెలా? వలదు మోక్షము నీయవె జ్ఞాన సిద్ధిచేన్
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని! శ్రీసరస్వతీ!

06/03/2019 - 20:02

దోసములెన్ను వానికిని దోసములే గనిపించు నంచు నా
దోసము లెన్ను లక్షణము దోసమటంచు వచింతురమ్మ యా
దోసములెన్నకుండగను దోసములన్ సవరించుటెట్లు హే
వాసర వాసినీ ప్రధిత వాగ్వర దాయిని ! శ్రీసరస్వతీ!

05/27/2019 - 19:27

కేసరి వాసమ్ను గుహకెవ్వడు బోవగ సాహసించు రా
కాసుల మూకలందు జొరగా జనియెవ్వడు సౌఖ్యమందు హిం
సాసహవాస జీవనము సంస్కృతి కారణవౌ గదమ్మ హే
వాసర వాసినీ ప్రధ్తి వాగ్వర దాయిని! శ్రీ సరస్వతీ!

Pages