S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీకృష్ణ లీలారింఛోళి

08/28/2019 - 19:51

తే.గీ. స్నేహమందున స్వార్థమ్ము నిలచుచుండె
ధర్మమందున మర్మమ్ము దాగియుండె
నేదయా త్రికరణ శుద్ధి యెచట కాన
రాదె! గాలించి వెతికిన లేదు ఫలము
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/27/2019 - 19:46

తే.గీ. అధిక సంఖ్యాకులరయంగ నాదివార
పునియమాలను ఁ బాటింపఁ బోరెయేరి
కోరి కొని ఁ దెచ్చుకుందురే కోటి కష్ట
ములను తర్కంబుఁ జేతురే మూర్ఖముగను
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/26/2019 - 20:22

తే.గీ. జగతి దద్దిల్లుచుండెనే జంతుబలుల
కర్థముం బరమార్థమ్ము కానరాదు;
అంధవిశ్వాసమదిఁ గూడదట్టి మూగ
జీవముల దైన్యముంగాంచఁ బోవరేల?
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/23/2019 - 19:49

తే.గీ. తలుపఁదడిగుడ్డతో గొంతు తరుగువారు
కారముంగండ్ల ఁ గొట్టెడి వారుగలరు
వారిబారిన నెందరో పడుచునుండెఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/22/2019 - 19:35

తే.గీ. అర్హతలుగల్లు వారి ననర్హులుగానుఁ
బరిగణించియుఁ బ్రతిభనుఁ బాతి పెడుదు
రర్హతే లేనివారికి యందలమ్ము
చూడుమో కర్మసాక్షి యో సూర్యదేవ!

08/21/2019 - 20:04

తే.గీ. ద్రవ్యమే పరమార్థము ద్రవ్యలబ్ధి
కెంత దిగజారుటకునైన వింతఁ గొల్పు
నటుల సిద్ధమై పోదురే! నటనఁ జూపి
జూడమో కర్మసాక్షి!యో సూర్యదేవ!

08/20/2019 - 19:39

తే.గీ. మాట దప్పుట పరిపాటి మాయలోక
మందు మాయమాటల ఁ జెప్పి మనుటయన్న
వెన్నతోఁ బెట్టు విద్యయుఁ గనె్న నిజము
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/19/2019 - 20:18

పతే.గీ. ప్రేమ పేరిట మోసాలు విస్తరించెఁ
గోరి కొనిఁ దెచ్చుకోనేల?కోటి కష్ట
ములను సోదరీ!మెలగుమీ మెలకువగనుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/16/2019 - 19:43

తే.గీ. అతిగ వాగేటి వారికే యగ్రపూజ
మితముగను మాటలాడిన మేలు గాంచఁ
బోరలీకాలమందున దారుణంబు
చూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

08/14/2019 - 19:58

తే.గీ. కప్పియుంచని వస్త్రాలు గట్టువారు
స్ర్తిపురుష భేదములులేకఁ దిరుగువారు
క్లబ్బులందునఁ గన్పట్టుఁ జబ్బులందుఁ
జూడుమో కర్మసాక్షి! యో సూర్యదేవ!

Pages