S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

శ్రీకృష్ణ లీలారింఛోళి

06/30/2019 - 22:32

నందుని నోముల పంట
నందుని నోముపంట, సురనందన సుందరకల్పశాఖి, ఆ
నందపు కందుకంబు, కననాయదుశంపుసాంధ్ర కీర్తి మా
బంధుర మానసుండు, మునివందిత శ్రీచరణార విందుడున్
స్యందన మందు వచ్చె మన జన్మము పండగ రాజధానికిన్

06/28/2019 - 20:02

అక్రూరుడు
ఒకడె వచ్చినాడు ఒక్కడే వెడకల
ప్రాణమిత్రుడైన వేణు ధరుని
వెంట బెట్టుకొనియు వెడలెడు నీతడ
క్రూరుడసలుగాడు , క్రూరుడేను

06/27/2019 - 22:15

అక్రూర వరద గోవింద
ఏను కంసుని పనుపున నేగుచుంటి
శౌరి ఏమనునో ? యంచు సంశయించి
కుందుచున్ తన్ను జేరు నక్రూరుగాంచి
కౌగిలించిన వనమాలి కంజలింతు

06/24/2019 - 22:49

అపూర్వ పుణ్యరాశి
ఆ.వె. పరుల కొసగువేళ పరమేశ్వరార్పణ
మనియు తలచుచుందు రఖిల జనులు
భక్ష్యముల నిజముగ పరమాత్ముడు భుజింప
అబ్బు పుణ్యనరయ దరమె

06/23/2019 - 22:35

వేణు గానం - లేడికూన
తే.గీ. అమృతని భవేణు నాదమ్ము నాలకించి
చెంగు చెంగున నెగురుసారంగతతులు
కన్ను లానంత జలధులై గాలుచుంట
మేత మేయుట మరిచియు మెలగుచుండె

06/21/2019 - 19:53

మంగళహారతి!మారుూ! సరస్వతీ !
మంగళ దేవత ! జ్ఞాన సరస్వతి!
హేగీర్వాణీ ! జ్ఞానదాయినీ!
చదువుల రాణీ!శ్రీ రమారమణి
జయములనిచ్చే శ్రీకాళి

06/20/2019 - 19:55

భక్తి భావన లేని ఈ బ్రతుకు మాట
ఎండకాలమునందుక ఎడారుల బాట
గుండెనే గుడిసేసి కొలిచేను తల్లీ
నిదురింప రావె ఓ నిగమంతవేద్య!
రాగభోగములన్ని రంగులేనంట
ఆణిముథ్యమువోలె ఆత్మ నిర్మల మంట
ఆత్మలో ఆత్మవై పరమాత్మగా నిలిచి
శయనించవే తల్లి శంకరుని రాణి
ఎడద దీపమ్మింక కొడిగట్టచున్నది
మసక చీకటి నాత్మ పరుగు పడిపోయింది
నీ చీరణ కమలా నిర్నిద్రకాంత

06/19/2019 - 18:35

స్థాణండు నీ తండ్రి శ్రమపెట్టలేను
ధ్యానమే ఆ దొరకు అన్ని కాలాలు
అందువా మాయమ్మ ఔను నిజమమ్మ
అందుకేనే అన్ని శమ్రలమ్మ నీకు

దేవతల కష్టాలె దీర్చినావంట
మానవులపైననా మాగన్ను నీకు
తల్లి ప్రేమకు తారతమ్యాలు కలవె
దీన మానవుల తీరిచి దిద్దరావె

06/17/2019 - 19:08

ఉ. వాయు వశంబునన్ జలధి వారికణమ్ములలోన బుట్టి త
ద్వాయువశంబునన్ విపుల వారధిలోన బుడుంగునన్ క్షణ
ప్రాయములో నశించు నచిరమ్మగు నీటి బుడంగ వోలె నీ
యాయువు ప్రాణ వాయువులు నంతము బొందు గదమ్మ ఈశ్వరీ!

06/14/2019 - 20:03

మ. భవచక్రమ్మది దిద్దరన్ దిరుగ విశ్వమ్మందు జీవుండనై
భవబంధమ్ముల చేత కట్టువడి విభ్రాంతుండవై విశ్వసం
భవ కర్మమ్ము నెరుంగలేక నొక బ్రహ్మాండాండ మందుండి శై
శవ లీలన్ గనులార్పు పక్షివలె నీ సంసారమున్ జూచితిన్

Pages