S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

07/22/2018 - 20:50

‘‘అంత మాట వద్దు మిత్రమా... లోక కల్యాణంకోసం నువ్వుచేసే ఈ యజ్ఞంలో మేమూ భాగస్వాములం అయ్యాం. తల్లి అనుగ్రహానికి పాత్రులం అయ్యాం... ఆజ్ఞాపించు మిత్రమా’’అంది రాయంచ.

07/20/2018 - 18:19

విజయుడు గురుదేవుడిని స్మరించి అస్త్రాలను ప్రయోగించాడు. ఒక్కో అస్త్రం ఒక్కో ప్రాణాని సంహరించింది. వకృటాసురుడు పట్టరాని కోపంతో ఊగిపోయాడు. మంత్రదండాన్ని తన తలకు తాటించి గాల్లోకి విసిరాడు. ఒక్కసారిగా వకృటాసురుడు గుహమొత్తం తానే అయిపోయాడు. వకృటాసురులు ప్రత్యక్షమయ్యారు.

07/19/2018 - 18:22

‘‘మట్టికొట్టుకుపోయిన నా విగ్రహానికి విముక్తి లభించింది. వకృటాసురుడు పరిమళ భరితము నయనానందకరమైన వనాన్ని మాయావృక్షాలతో కలుషితంచేసాడు. ఒంటికన్ను చెట్లు మాంత్రికుడి సృష్టి అని విజయుడివైపు తిరిగి ‘‘ఒంటికన్ను చెట్లు నీ చేతుల్లోనే నేలకూలిపోవాలి... వాటి ప్రాణాలు ఆ చెట్లకు వున్న ఒంటి కన్నులలో వున్నాయి.. వాటిని నీ కరవాలంతో సంహరిస్తే నీ కరవాలం రక్తసిక్తం అవుతుంది.

07/18/2018 - 18:22

నా పేరు మత్స్యగంధి... ఒకనాటి వెనె్నలవేళ కొలనులో జలకాలాడుతున్న నన్ను బంధించి చెరపట్టాడు. మంత్రాల దీవిలోకి ప్రవేశించిన వారిని నా ఒయ్యారాలతో వలపులతో బంధించి చెప్పాలి. ఈ కొలనులోకి దిగిన వెంటనే ఎంతటి వారైనా ‘‘తమ శక్తులు కోల్పోతారు. మీ జలఖడ్గంలోని నీరు మిమ్మల్ని మత్తులోనుంచి బయటకు తీసుకురావడమే కాదు.. సముద్రుడి శక్తివంతమైన సముద్రజలం ఈ కొలనును పవిత్రంగా మార్చింది.

07/17/2018 - 18:28

తల చేతులు లేని సముద్రాక్షి జలరూపం కనిపించింది.
‘‘మహామంత్రికా నాకిక సెలవ్’’అంటూ మొత్తం నీటిగా మారిపోయింది సముద్రాక్షి.
దిగ్గున లేచాడు వకృటాసురుడు... మంత్రదండాన్ని నేలకు గట్టిగా తాటించాడు. కంపించిన గుహ ఆగిపోయింది. కళ్ళుమూసుకున్నాడు. దివ్యదృష్టితో వీక్షించాడు. విజయుడు సముద్రాక్షిని జలఖడ్గంతో సంహరించిన దృశ్యం స్పష్టంగా గోచరించింది. విజయుడు మంత్రాలదీవికి రావడం కూడా కనిపించింది.

07/16/2018 - 18:39

‘‘ఇది యువరాజు విజయులవారి కానుక అని యువరాణి సహస్రదర్శిని వారికి చెప్పడం మర్చిపోకు.’’ విజయుడివైపు చూసి చెప్పింది.
పంచకళ్యాణి నిలువుగా తలాడించింది.
సమయం ఆసన్నమైంది. మనమిక బయల్దేరుట అవశ్యం... గరుడపక్షి చెప్పింది.
విజయుడు గరుడపక్షి మీద ఆసీనుడయ్యాడు. రాయంచ విజయుడి ముందు కూచుంది. రెక్కలు విప్పింది. ఒక్కసారిగా ఆ రెక్కల తాకిడికి చెట్లు ఊగిపోయాయి. గాల్లోకి ఎగిరింది గరుడపక్షి.

07/15/2018 - 22:27

ఆ అస్త్రాలు గాలిలోకి వెళ్లి తిరిగి భూమివైపు ప్రయాణిస్తూ ఒక్కో అస్త్రం విడిపోయి విచిత్ర ప్రాణులను చేరాయి. అస్త్రాలు తగలగానే ఆ విచిత్ర ప్రాణులు గాలిలోనే కలిసిపోయాయి.
కపాలకుండ మరోసారి కపాలదండాన్ని గాల్లోకి లేపాడు. అప్పుడే గరుడపక్షి వేగంగావచ్చి కపాలదండాన్ని నోటకర్చుకుని గాల్లోకి ఎగిరింది. కపాలకుండ అలానే స్థాణువైపోయాడు. అతని శక్తులన్నీ కపాలదండంలోనే వున్నాయి.

07/13/2018 - 18:31

మనసులో మరోసారి దేవుడిని ప్రార్థించి గాల్లోకి ఎగిరి తన నోటితో సర్పాన్ని నోట కర్చుకుని గాల్లోకి ఎగిరాడు... అదృశ్యవనాన్ని దాటి వచ్చాడు. సర్పాన్ని నేలమీద జారవిడిచాడు.
ఎప్పుడైతే అదృశ్యవనం దాటి వచ్చిందో శాపం తన యథారూపానికి వచ్చింది.
వెంటనే అక్కడికి వచ్చిన విజయుడు తన కరవాలంకోసం చూస్తున్నంతలోనే గాల్లోనుంచి ఎగిరి అతని చేతుల్లోకి వచ్చింది కరవాలం...

07/12/2018 - 18:07

పక్కనే ఉన్న పొడవాటి కొమ్మను చేతిలోకి తీసుకున్నాడు.
చిన్న కర్రను సైతం కరవాలంగా మార్చగల యోధుడు విజయుడు.
ఎప్పుడైతే పొడవాటి కొమ్మను గాల్లోకి లేపాడో అప్పుడే ఆ పొడవాటి కొమ్మ విజయుడి చేతిలోనుంచి అదృశ్యమైంది.
ఒక్క క్షణం గురుదేవుడు ఉపదేశించిన మంత్రం గుర్తొచ్చింది. ఆపద సమయంలో అనివార్యం అనుకున్నపుడు ప్రయోగించవలసిన మంత్రం.

07/11/2018 - 19:15

అప్పుడే రాయంచ గొంతు వినిపించింది... వీని తిరిగి చూసాడు. రాయంచ విజయుడిని సమీపించింది.
‘‘యువరాజు అటుకాదు. ఇటువేపు... దారితప్పిపోవు చున్నారు’’. రాయంచ మాటలు విని ఆశ్చర్యపోతూ ‘‘నేను దారితప్పి వెళ్తున్నానా? మనం వెళ్లవలసిన దారి ఇదేకదా? అడిగాడు యువరాజు విజయుడు.
‘‘కాదు యువరాజా.. పొరపాటుపడ్డారు... వామహస్తం వైపు వెళ్ళవలె’’ చెప్పింది రాయంచ.

Pages