S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

డైలీ సీరియల్

07/15/2018 - 22:27

ఆ అస్త్రాలు గాలిలోకి వెళ్లి తిరిగి భూమివైపు ప్రయాణిస్తూ ఒక్కో అస్త్రం విడిపోయి విచిత్ర ప్రాణులను చేరాయి. అస్త్రాలు తగలగానే ఆ విచిత్ర ప్రాణులు గాలిలోనే కలిసిపోయాయి.
కపాలకుండ మరోసారి కపాలదండాన్ని గాల్లోకి లేపాడు. అప్పుడే గరుడపక్షి వేగంగావచ్చి కపాలదండాన్ని నోటకర్చుకుని గాల్లోకి ఎగిరింది. కపాలకుండ అలానే స్థాణువైపోయాడు. అతని శక్తులన్నీ కపాలదండంలోనే వున్నాయి.

07/13/2018 - 18:31

మనసులో మరోసారి దేవుడిని ప్రార్థించి గాల్లోకి ఎగిరి తన నోటితో సర్పాన్ని నోట కర్చుకుని గాల్లోకి ఎగిరాడు... అదృశ్యవనాన్ని దాటి వచ్చాడు. సర్పాన్ని నేలమీద జారవిడిచాడు.
ఎప్పుడైతే అదృశ్యవనం దాటి వచ్చిందో శాపం తన యథారూపానికి వచ్చింది.
వెంటనే అక్కడికి వచ్చిన విజయుడు తన కరవాలంకోసం చూస్తున్నంతలోనే గాల్లోనుంచి ఎగిరి అతని చేతుల్లోకి వచ్చింది కరవాలం...

07/12/2018 - 18:07

పక్కనే ఉన్న పొడవాటి కొమ్మను చేతిలోకి తీసుకున్నాడు.
చిన్న కర్రను సైతం కరవాలంగా మార్చగల యోధుడు విజయుడు.
ఎప్పుడైతే పొడవాటి కొమ్మను గాల్లోకి లేపాడో అప్పుడే ఆ పొడవాటి కొమ్మ విజయుడి చేతిలోనుంచి అదృశ్యమైంది.
ఒక్క క్షణం గురుదేవుడు ఉపదేశించిన మంత్రం గుర్తొచ్చింది. ఆపద సమయంలో అనివార్యం అనుకున్నపుడు ప్రయోగించవలసిన మంత్రం.

07/11/2018 - 19:15

అప్పుడే రాయంచ గొంతు వినిపించింది... వీని తిరిగి చూసాడు. రాయంచ విజయుడిని సమీపించింది.
‘‘యువరాజు అటుకాదు. ఇటువేపు... దారితప్పిపోవు చున్నారు’’. రాయంచ మాటలు విని ఆశ్చర్యపోతూ ‘‘నేను దారితప్పి వెళ్తున్నానా? మనం వెళ్లవలసిన దారి ఇదేకదా? అడిగాడు యువరాజు విజయుడు.
‘‘కాదు యువరాజా.. పొరపాటుపడ్డారు... వామహస్తం వైపు వెళ్ళవలె’’ చెప్పింది రాయంచ.

07/10/2018 - 19:11

తన స్వహస్తాలతో రాసిన ఆ లేఖను యువరాణి సహస్రదర్శిని తలకింద పెట్టాడు. రాయంచ ఇదంతా గమనిస్తూనే వున్నది. ఒక్క క్షణం తన మానసచోరిణి వంక చూసి కిందికి వంగి ‘ఆమె విశాలమైన నుదురుమీద కురులను పక్కకు జరిపి చుంబించాడు.’
ఇది పరిణయానికి ముందు నా ప్రేమ కానుక.
ఆ దృశ్యాన్ని చూసిన రాయంచ తల తిప్పుకున్నది. వారి ప్రేమ తాలూకు స్వచ్ఛత అన్యోన్యత చూసి ఆనందపునిట్టూర్పు విడిచింది.

07/09/2018 - 21:59

అప్పుడే రాయంచ ఏమీఎరగనట్టు వచ్చింది. వస్తూనే ‘‘ఈ నూనూగు మీసాల యువకుడు ఎవరు మిత్రమా? అని అడిగినది. యువరాణి సహస్రదర్శిని చిన్నగా నవ్వుకున్నది.
కోసల రాజ్యపు పౌరుడు... నాతోపాటు మంత్రాల దీవికి వస్తాడట.. నువ్వైనా చెప్పు’’అని యువరాణి వైపు తిరిగి ‘‘నా మిత్రుడు’’అని పరిచయం చేసాడు.
‘‘నేనేమీ చెప్పగలను యువరాజా... మీరూ మీరూ చూసుకునుడు... అయినా మీకుతోడు వుండిన బావుండును కదా? రాయంచ అన్నది.

07/08/2018 - 21:38

ఆకాశంలో వెనె్నల పహారా కాస్తున్నది, విజయుడు చెట్టుకింద నిద్రిస్తున్నాడు. వెనె్నల వెలుగు విజయుడి మీద పడి నిండు చంద్రుడిలా గోచరిస్తున్నాడు.

07/06/2018 - 20:57

సంధ్యచీకట్లు ముసురుకుంటున్నాయి. ఒకవేళ తాను దారి తప్పితే... ముందే విజయుడికి విషయం వివరించి అతడితోపాటు తాను వెళ్లి ఉంటే బావుండేదేమో... ఒక్క క్షణం తనలోతాను అనుకున్నది. పైగా ఈ అడవిలో క్రూరమృగాల సంచారం ఎక్కువని విన్నది. అలా పరిపరివిధాల ఆలోచిస్తోన్న సమయంలో రాయంచ వచ్చి యువరాణి సహస్రదర్శిని భుజంమీద వాలినది.

07/06/2018 - 20:57

ఆశ్చర్యంనుంచి తేరుకుంటూ వెనక్కి కోట పైభాగం వైపు చూసింది. కరవాలం అక్కడినుంచే వచ్చిందని ఆమె భావన. అక్కడ తననే చూస్తోన్న విజయుడు.
తన ప్రాణాన్ని కాపాడిన తన మనోవల్లభుడు. ఆమె మనసు మేఘాలలో తేలియాడింది.
చూస్తూ ఉండగానే విచిత్ర ప్రాణులు అక్కడినుంచి మాయమయ్యాయి.
* * *

07/04/2018 - 22:39

ఆ యువకుడు సంతోషపడిపోయాడు.
ప్రజల్లో ఒక మహిళా చేతిలో ముద్దులొలికే బాబు వున్నాడు. గుక్కపెట్టి ఏడుస్తున్నాడు. పులి ఆ తల్లి దగ్గరికివెళ్లి ‘‘అమ్మా మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే మీ బిడ్డను నా వీపుమీద కూచోబెట్టండి. మీ బిడ్డ ఏడుపు మానిపించే పూచీనాది’ అంది.
ఆ తల్లి భయం భయంగా సుధర్ములవైపు చూసింది.
‘‘్భయం లేదు’’ అన్నట్టు అభయహస్తం చూపించారు సుధర్ములు.

Pages