S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

07/20/2018 - 20:16

సీ॥ నాగేంద్రశయన! నీ నామమాధుర్యంబు
మూడు కన్నుల సాంబమూర్తి కెరుక
పంకజాతాక్ష! నీ బలపరాక్రమ మెల్ల
భారతీపతియైన బ్రహ్మకెరుక
మధుకైటభారి! నీ మాయసమర్థత
వసుధలో బలిచక్రవర్తి కెరుక
పరమాత్మ! నీదగు పక్షపాతిత్వంబు
దశశతాక్షులపురందరున కెరుక

07/16/2018 - 18:45

సీ॥ భువనేశ! గోవింద! రవికోటి సంకాశ!
పక్షివాహన! భక్త పారిజాత!
ఆంభోజభవరుద్రజంభారిసన్నుత!
సామగానవిలోల! సారసాక్ష!
వనధిగంభీర! శ్రీవత్సకౌత్సుభవక్ష!
శంఖచక్ర గదాసిశార్‌ఙ్గహస్త!
దీనరక్షక! వాసుదేవ! దైత్యవినాశ!
నారదార్చిత! దివ్యనాగశయన!
తే॥ చారునవరత్నకుండల శ్రవణయుగళ!
విబుధవందితపాదాబ్జ విశ్వరూప!
భూషణ వికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

05/17/2018 - 21:36

సీ॥ అమరేంద్రవినుత! నే నతిదురాత్ముడ నంచుఁ
గలలోనగైనను కనులఁబడవు
నీవు ప్రత్యక్షమై నిలువకుండిన మానె
దొడ్డగా నొక యుక్తి దొరకెనయ్య!
గట్టి కొయ్యను దెచ్చి ఘనముగా ఖండించి
నీ స్వరూపము జేసి నిలుపుకొందు
ధూపదీపములిచ్చి తులసితో పూజించి
నిత్య నైవేద్యముల్ నీమముగను

04/25/2018 - 21:23

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ తిరుపతిస్థలమందుఁ దిన్నగా నేనున్న
వేంకటేశుఁడు మేత వేయలేఁడొ?
పురుషోత్తమునకు నేఁ బోయినఁ జాలు జ
గన్నాథుఁడన్నంబుఁ గడపలేఁడొ?
శ్రీరంగమునకునేఁ జేరఁబోయినఁజాలు
స్వామి గ్రాసము పెట్టి సాకలేఁడొ!
కాంచీపురములోనఁ గదిసి నేఁ గొలువున్నఁ
గరివరదుఁడు పొట్ట గడపలేఁడొ?

04/20/2018 - 22:02

సీ॥ పలుమాఱు దశరూపములు ధరించితివేల?
నేక రూపముఁ బొందవేల నీవు?
నయమున క్షీరాబ్ధి నడుమఁ జేరితివేల?
రత్నకాంచన మందిరములు లేవె?
పన్నగేంద్రుమీఁదఁ బవ్వళించితివేల?
జలతారు పట్టెమంచములు లేవె?
ఱెక్కలు గల పక్షి నెక్కి సాగితివేల?
గజతురంగాందోళికములు లేవె?

04/17/2018 - 22:04

పచ్చ కామెర్లు పాత కవిత
ఇవాళ లోకమంతా
నీలి కామెర్లు
నీలి సముద్రంగా
అలలెత్తి బుసకొడుతున్న
ఒక ఆటల ప్రపంచం
విరిగిన చెక్క పడవలై
అలల మీద తేలుతున్న
పసి-డి సీతాకోకలు
ఏ పరాయి గాలి
మోసుకొచ్చిన
విషపు నీలి మేఘమో
నెత్తురు చుక్కల వానయి
బాల్యాన్ని తడిపేస్తోంది
హాయి గొలిపే
మూలాల ఆటల ఆటకెక్కాయి
సోయి మరచి

04/16/2018 - 21:47

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ గరుడవాహన! దివ్యకౌస్త్భులంకార!
రవికోటితేజ! సారంగవదన!
మణిగణాన్వితహేమమకుటాభరణ! చారు
మకరకుండల! లసన్మందహాస!
కాంచనాంబర! రత్నకాంచీవిభూషిత!
సురవరార్చిత! చంద్రసూర్య నయన!
కమలనాభ! ముకుంద! గంగాధరస్తుత!
రాక్షసాంతక! నాగరాజశయన!

04/13/2018 - 21:08

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ పద్మాక్ష! మమతచేఁ బరము నందెదమంచు
విఱ్ఱవీగెదమయ్య వెఱ్ఱినంటి
మాస్వతంత్రంబైన మదము కండ్లకుఁగప్పి
మొగముపట్టదు కామమోహములకు
బ్రహ్మదేవుండైనఁ బైడి దేహముగల్గఁ
జేసివేయక మమ్ముఁ జెఱచెనతఁడు
తుచ్ఛమైనటువంటి తోలెమ్ముకలతోడి
ముఱికి చెత్తలు చేర్చి మూటకట్టె
తే॥ నీ శరీరాలు పడిపోవు టెఱుఁగకేము
కాముకుల మైత్రి మిఁక మిమ్ముఁ గానలేము

04/04/2018 - 21:20

సీ॥ వదనంబు నీ నామ భజన గోరుచునుండు
జిహ్వ నీ కీర్తనల్ సేయఁగోరు
హస్తయుగ్మము నిన్ను నర్చింపఁగోరును
కర్ణముల్ నీ మీద కథలుగోరు
తనువు నీసేవయే ఘనముగాఁ గోరును
నయనముల్ నీ దర్శనంబుఁగోరు
మూర్దమ్ము నీపాదముల మ్రొక్కఁగాఁగోరు
ఆత్మ నీదైయుండు నరసి చూడ

03/29/2018 - 21:50

సీ॥ ఇహలోక సౌఖ్యము లిచ్చగించెదమన్న
దేహమెప్పటికిని స్థిరతనొంద
దాయుష్యమున్న పర్యంతంబు పటుతయు
నొక్కతీరుననుండ దుర్విలోన
బాల్యయువత్వదుర్బల వార్థకములును
మూటిలో మునిగెడి మురికికొంప
భ్రాంతితో దీనిఁ గాపాడుదమనుకొన్నఁ
గాలమృత్యువుచేతఁ గోలుపోవు
తే॥ నమ్మరాదయ్య! ఇది మాయనాటకంబు
జన్మమికనొల్ల ననే్నలు జలజనాభ!
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

Pages