S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

01/21/2018 - 20:39

శ్రీ నరసింహ శతకములోని పద్యము

01/20/2018 - 19:36

సీ. తల్లిదండ్రులు భార్య తనయులాప్తులు బావ
మఱఁదులన్నలు మేనమామగారు,
ఘనముగా బంధువుల్ గల్గినప్పటికైన
దాను దర్లగవెంటఁదగిలి రారు
యముని దూతలు ప్రాణమపహరించుకపోవ
మమతతో ఁబోరాడి మాన్పలేరు
బలగ మందఱు దుఃఖపడుట మాత్రమె కాని
యించుక నాయుష్య మియ్యలేరు
తే. చుట్టముల మీది భ్రమ దీసి చూరఁబెట్టి
సంతతము మిమ్ము నమ్ముట సార్థకంబు

01/19/2018 - 19:38

సీ. పాంచభౌతికము దుర్బరమైన కాయం బి
దెమ్పుడో విడుచుట యెఱుకలేదు
శతవర్షముల దాక మితముఁ జెప్పిరి గాని
నమ్మరాదామాట నెమ్మనమున
బాల్యమందో మంచి ప్రాయమందో లేక
ముదిమియందో లేక ముసలి యందొ
యూరనో, యడవినో యుదక మధ్యముననో
యెప్పుడో విడుచట యే క్షణంబో

01/18/2018 - 21:01

శ్రీ నరసింహ శతకములోని పద్యము
*

01/17/2018 - 20:45

శ్రీ నరసింహ శతకములోని పద్యము
*
సీ. నీల మేఘ శ్యామ నీవె తండ్రివి మాకు
కమలవాసిని మమ్ము కన్నతల్లి
నీ భక్తవరులంత నిజమైన బాంధవుల్
నీకటాక్షము మా కనేక ధనము
నీ కీర్తనల్ మాకు లోక ప్రపంచంబు
నీ సహాయము మాకు నిత్యసుఖము
నీ మంత్రమే మాకు నిష్కలంకపు విద్య
నీ పదధ్యానంబు నిత్య జపము
తే. తోయజాతాక్ష! నీ పాద తులసిదళము

01/16/2018 - 21:10

శ్రీ నరసింహ శతకములోని పద్యము
సీ. తనువు ప్రాణముల్ తరలిపోయెడి వేళ
నీ స్వరూపమును ధ్యానింపవచ్చు
నిమిష మాత్రము లోన నిన్నుఁ జేరును గాని
యముని చేతికిఁజిక్కి -శ్రమలఁబడుడు
పరమసంతోషాన భజన చేసెడివారి
పుణ్యమేమనవచ్చు భోగిశయన
మోక్షము నీదాస ముఖ్యుల కగుఁగాని
నరకమెక్కడిదయ్య నళిననేత్ర!

01/14/2018 - 18:19

శ్రీ నరసింహ శతకములోని పద్యము
*
సీ. లోకమందెవఁడైన లోభి మానవుఁడున్న
భిక్షమర్థికి ఁ జేతఁ బెట్టలేఁడు
తాను బెట్టకయున్న దగవు పుట్టదు గాని
యొరులు పెట్టఁగ జూచి యోర్వలేఁడు
దాత దగ్గఱ జేరి తనములెల్లచెడునట్లు
జిహ్వతోఁ జాడీలు చెప్పుచుండు
ఫలమువిఘ్నంబైన బలుసంతసంబంధి
మేలు గల్గిన ఁ జాల మిడుకుచుండు

01/13/2018 - 18:38

సీ. తల్లిగర్భము నుండిధనము తేఁ డెవ్వఁడు
వెళ్లిపోయెడి నాడు వెంటరాదు
లక్షాధికారైన లవణమన్నమె కాని
మెఱుఁగు బంగారంబు మ్రింగబోఁడు
విత్తమార్జన చేసి విఱ్ఱవీగుటె గాని
కూడఁబెట్టిన సొమ్ము కుడువఁబోడు
పొందుగా మఱుగైన భూమి లోపలఁబెట్టి
దానధర్మము లేక దాచి దాచి
తే. తుదకు దొంగలకిత్తురో దొరలకవునొ
తెనె జుంటీగలియ్యవా తెరువరులకు

01/12/2018 - 18:52

సీ. మాన్యంబు లీయ సమర్థుఁడొక్కడు లేఁడు
మాన్యముల్ చెఱుప సమర్థులంత
యెండిన ఊళ్లగోఁ డెరిగింపఁ డెవ్వఁడు
పండిన యూళ్లకుఁబ్రభువులంత
ఇతఁడు పేదయటంచు నెఱిగింప డెవ్వఁడు
కలవారి సిరులెన్నఁ గలరు చాలఁ
దనయాలి చేష్టలఁ దప్పెన్నఁడెవ్వఁడు
పెఱకాంతి ఱంకెన్న పెద్దలంత
తే. యిట్టి దుష్టుల కధికారమిచ్చినట్టి
ప్రభువు తప్పులంచును మరి పలుక వలెను

01/11/2018 - 19:29

సీ. పసరంబు బందైనఁ బసుల కాపరితప్పు
ప్రజలు దుర్జనులైన ప్రభునితప్పు
భార్య గయ్యాళైనఁ బ్రాణనాథుని తప్పు
తనయుఁడు దుష్టైన ఁ దండ్రి తప్పు
సైన్యంబు చెదరిన సైన్యనాథుని తప్పు
కూతురు చెడుగైన మాతతప్పు
అశ్వంబు చెడుగైన నారోహకుని తప్పు
ఇభమది చెడ మావటీని తప్పు
తే, ఇట్టితప్పు లెఱుంగక యిచ్చ వచ్చి
నటుల మెలగుపు రిప్పుడీ యవని జనులు

Pages