S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

07/23/2018 - 19:08

సీ॥ ఫణుల పుట్టలమీదఁ బవ్వళించినయట్లు
పులుల చోటుల జేరఁ బోయినట్లు
మకరి వర్గంబున్న మడుగుఁ జొచ్చినయట్లు
గంగదాపున నిండ్లు గట్టినట్లు
చదలభూమిని మంచి చాపఁబరచినట్లు
ఓటు బిందెలఁబాలనుంచినట్లు
వెఱ్ఱివానికి బహువిత్తమిచ్చిన యట్లు
కమ్మగుడిసెల యందుఁ గాల్చినట్లు
తే॥ స్వామి! నీ భక్తవరులు దుర్జనుల తోడఁ
జెలిమి చేసినట్లయ్యినఁ జేటు వచ్చు

07/22/2018 - 20:47

నరసింహ శతకం
*

07/20/2018 - 18:22

సీ॥ నిగమగోచర! నేను నీకు మెప్పగునట్లు
లెస్సగాఁ బూజింపలేను సుమ్మి
నాకుఁ దోచిన భూషణములు పెట్టెదమన్నఁ
గౌస్త్భుమణి నీకుఁ గలది ముందె
భక్ష్యభోజ్యముల నర్పణముఁ జేసేదనన్న
నీవు పెట్టితె సుధ నిర్జరులకుఁ
గలిమి కొలదిగఁ గానుకల నొసంగెదమన్న
భార్గవీదేవి నీ భార్యయయ్యె
తే॥ అన్ని గలవాఁడ నఖిల లోకాధిపతివి
నీకు సొమ్ములు పెట్ట నేనెంతవాఁడ!

07/20/2018 - 20:17

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ నీ కథల్ చెవులలో సోకుట మొదలుగా
పులకాంకురము మేనఁ బుట్టువాఁడు
నయమైన నీ దివ్యనామకీర్తనలోన
మగ్నుఁడై దేహంబు మరచువాఁడు
ఫాలంబుతో నీదు పాదయుగ్మమునకుఁ
బ్రేమతో దండ మర్పించువాఁడు
హా పుండరీకాక్ష! హా రామ! హరి! యంచు
వేడ్కతోఁ గేకలు వేయువాఁడు
తే॥ చిత్తకమలంబునను నిన్ను జేర్చువాఁడు
నీదులోకంబు నందుండు నీరజాక్ష!

07/20/2018 - 20:16

సీ॥ అందరేమైన నిన్నడుగవచ్చెదరంచు
క్షీరసాగరమందుఁ జేరినావు,
నీ చుట్టు సేవకుల్ నిలువకుండుటకునై
భయదసర్పముమీఁదఁ బండినావు
భక్తబృందము వెంటఁబడి చరించెదరంచు
నెగిరిపోయెడి పక్షినెక్కినావు
దాసులు నీ ద్వారమాసింపకుంటకై
మంచి యోధుల కాపునుంచి నావు
తే॥ లావుగలవాఁడవైతి వేలాగు నేను
నిన్నుఁ జూతును? నా తండ్రి! నీరజాక్ష!
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

07/20/2018 - 20:16

సీ॥ నాగేంద్రశయన! నీ నామమాధుర్యంబు
మూడు కన్నుల సాంబమూర్తి కెరుక
పంకజాతాక్ష! నీ బలపరాక్రమ మెల్ల
భారతీపతియైన బ్రహ్మకెరుక
మధుకైటభారి! నీ మాయసమర్థత
వసుధలో బలిచక్రవర్తి కెరుక
పరమాత్మ! నీదగు పక్షపాతిత్వంబు
దశశతాక్షులపురందరున కెరుక

07/16/2018 - 18:45

సీ॥ భువనేశ! గోవింద! రవికోటి సంకాశ!
పక్షివాహన! భక్త పారిజాత!
ఆంభోజభవరుద్రజంభారిసన్నుత!
సామగానవిలోల! సారసాక్ష!
వనధిగంభీర! శ్రీవత్సకౌత్సుభవక్ష!
శంఖచక్ర గదాసిశార్‌ఙ్గహస్త!
దీనరక్షక! వాసుదేవ! దైత్యవినాశ!
నారదార్చిత! దివ్యనాగశయన!
తే॥ చారునవరత్నకుండల శ్రవణయుగళ!
విబుధవందితపాదాబ్జ విశ్వరూప!
భూషణ వికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

05/17/2018 - 21:36

సీ॥ అమరేంద్రవినుత! నే నతిదురాత్ముడ నంచుఁ
గలలోనగైనను కనులఁబడవు
నీవు ప్రత్యక్షమై నిలువకుండిన మానె
దొడ్డగా నొక యుక్తి దొరకెనయ్య!
గట్టి కొయ్యను దెచ్చి ఘనముగా ఖండించి
నీ స్వరూపము జేసి నిలుపుకొందు
ధూపదీపములిచ్చి తులసితో పూజించి
నిత్య నైవేద్యముల్ నీమముగను

04/25/2018 - 21:23

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ తిరుపతిస్థలమందుఁ దిన్నగా నేనున్న
వేంకటేశుఁడు మేత వేయలేఁడొ?
పురుషోత్తమునకు నేఁ బోయినఁ జాలు జ
గన్నాథుఁడన్నంబుఁ గడపలేఁడొ?
శ్రీరంగమునకునేఁ జేరఁబోయినఁజాలు
స్వామి గ్రాసము పెట్టి సాకలేఁడొ!
కాంచీపురములోనఁ గదిసి నేఁ గొలువున్నఁ
గరివరదుఁడు పొట్ట గడపలేఁడొ?

04/20/2018 - 22:02

సీ॥ పలుమాఱు దశరూపములు ధరించితివేల?
నేక రూపముఁ బొందవేల నీవు?
నయమున క్షీరాబ్ధి నడుమఁ జేరితివేల?
రత్నకాంచన మందిరములు లేవె?
పన్నగేంద్రుమీఁదఁ బవ్వళించితివేల?
జలతారు పట్టెమంచములు లేవె?
ఱెక్కలు గల పక్షి నెక్కి సాగితివేల?
గజతురంగాందోళికములు లేవె?

Pages