S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

04/05/2016 - 21:51

చ. అసదృశవనం బిది యనన్యధనం బగు నొక్కొ నాకు ని
క్కుసుమ సముద్గమంబున నగోచర దుర్గమ దుర్గవల్లరీ
కుసుమ సముద్గమం బగునొకో! పతిలాభము లేమిఁ జేసి యొ
ప్ప్పెనఁగఁగ దేవయాని పతి నేమి తపం బొనరించి కాంచెనో !

04/03/2016 - 22:55

క. అతిసంభ్రమమవున నవనీ
పతి విహితోత్థామ డై తపశ్శక్తిఁబ్రజా
పతి నిభుఁడగు భార్గవునకు
నతిభక్తిం బ్రణమి తో త్తమాంగుం డయ్యెన్
భావం: రాజైన యయాతి మిక్కిలి వేగిర పాటుతో లేచి నిలబడి తపస్సు యొక్క శక్తియందు బ్రహ్మతో సమానుడైన శుక్రుడికి అధికమైన భక్తితో నమస్కరించాడు.
ఆ. ఇన్నరేంద్రుచేత మున్న గృహీత మై
యున్న నాకరంబు గ్రన్న నింక
నొరున కర్హమగున పరిణయ విషయమై

04/02/2016 - 20:03

క. తన దివ్యతేజమున
వ్వన మెల్ల వెలుంగు చుండ వచ్చెను భృగు నం
దనుఁడు నిజనందనకుఁ బ్రియ
మొనరింపఁగ దలఁచి దానియొద్దకుఁ బ్రీతిన్

04/01/2016 - 22:27

క. ‘వెలయఁగ ధర్మాధర్మం
బులు నడపుచు నిఖిల లోక పూజ్యండైని
ర్మలుఁడగు శుక్రుడు వంచిన
నలఘు్భజా! నను వివాహ మగుదే?’ యనినన్

03/31/2016 - 22:04

ఉ. ‘నన్నువివాహ మై నహుష నందన! రుూలలితాంగిఁ దొట్టి యె
కన్నియలందఱున్ దివి జ కన్యలతో నెన యైన వారు నీ
కున్నతిఁబ్రీతి సేయఁగ నృపోత్తమ ; వాసవుఁ బోలి లీలతో
నిన్న రలోకభోగము లనేకము లందుము నీవు’ నావుడున్

03/30/2016 - 23:37

ఉ. నిగ్రహ మేది నన్ను ఁ దరణి ప్రభ! కూపము వెల్వరించునాఁ
డుగ్రమయూఖ సాక్ష్యముగా నున్న తదక్షిణ పాణిఁ జేసి భూ
పాగ్రణి; నాదు దక్షిణ రాగ్రము వట్టితి కాన మున్న పా
ణిగ్రహణంబు సేసె : తది నీయెడ విస్తృతిఁబొందఁ బాడియే

03/30/2016 - 00:28

క. తరళనయనాబ్జ దళములు
నెరయఁగఁ బై మున్న చల్లి నృపసుతుఁబూజిం
చిరి నవకుసుమ మయాలం
కరణ విశేషముల నచటి కాంతలు ప్రీతిన్
భావం: అక్కడ వున్న దేవయాని మొదలైన స్ర్తిలు రాజకుమారుడైన యయాతిపై మొదటి చంచలాలైన నేత్రాల నుండి వెలువడే పద్మదళాలు నిండేటట్లుగా చల్లి తరువాత క్రొత్త పూలమాలలు మొదలైన అలంకారాల చేత అతడిని ప్రీతితో పూజించారు.
తే. నన్ను మున్న యెఱుంగు దిన్నాతి నాకు

03/27/2016 - 22:41

సీ. అంగనాజనుల యుత్తుంగ సంగత కుచ కుంకుమ చందన పంకములయు
వారివ ధమ్మిల్లభారావకలిత దివ్యామోద నవ పుష్పదామములయు
వారివ ముఖ సకర్పూర తాంబూలాది వాసిత సురభి నిశ్వాసములయు
వారివ పరిధాన చారు ధూపములయు విలసిత సౌరభావలులు దాల్చి
తే. యనిలుఁడను దూత వోయి తొడ్కొనుచు వచ్చె
దేవయాని పాలికి మృగతృష్ణ ఁ జేసి
కాననంబునఁ గ్రుమ్మరువాని వరు

03/27/2016 - 07:48

క. వనకేళీ కౌతుకమునఁ
జనియెను శర్మిష్ఠఁ దొట్టి సఖులెల్ల ముదం
బునఁ గొలిచిరాఁగ విభవమవు
దన కమరఁగ దేవయాని తద్వినమునకున్

03/25/2016 - 21:20

క. వారణ ఘోటక బాండా!
గారంబులు మొదలు గాఁగఁగల ధనములతో
సూరిసుత యిందఱము నీ
వారకములు గాఁగ మమ్ము వగవుము బుద్ధిన్

Pages