S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

02/05/2016 - 20:29

క . దితి యనుదానికి సప్రతి
హతబలుఁడు హిరణ్య కశిపుఁడన బుట్టె సుతుం
దతనికి నేవురు పుట్టిరి
ప్రతాపగుణయుతులు సుతులు ప్రహ్లాదాదుల్
భావం: దక్షుడు కశ్యపుడి కిచ్చిన తన కూతుళ్లతో దితి అనే ఆమెకు హిరణ్యకశిపుడనే అవక్రమపరాక్రముడు జన్మించాడు. అతడికి బలపరాక్రమ గుణసంపన్నులైన ప్రహ్లాదుడు మొదలుగా గల అయిదుగురు కుమారులు పుట్టారు.

02/05/2016 - 06:45

క. ఆదిత్య దైత్య దానవు
లాదిగఁగల భూతరాశి దగు సంభవమున్
మేదినిఁ దదంశముల మ
ర్త్యోదయములునాకు ఁ జెప్పు మొగి నేర్పడఁగన్

02/04/2016 - 04:25

క. దితిసుత దానవ యక్ష
ప్రతతుల యంశములఁ బుట్టి ప్రజలకు విహితా
హితుల గుచుండి రనేకులు
జితకాశులు ధరణిపతులుశివుపాలాదుల్

భావం: దైత్య దానవ యక్షుల అంశలతో పెక్కుమంది శిశుపాలాది జయగర్వితులైన రాజులు జన్మించి ప్రజలకు హితులుగాను, అహితులుగాను ఉన్నారు.

02/03/2016 - 21:23

క ‘్భరి ప్రజా నిరంతర
భారము దాల్చు టిది కరము భారము దయతో
మీరీ భారమునకు ఁ బ్రతి
కారము గావించి నన్నుఁ గావుం ’డనినన్

01/31/2016 - 22:50

సీ. పరశురాముండు భీకర నిజకోపాగ్ని నుగ్రుఁడై యిరువది యొక్కమాఱు
ధాత్రీ తలం బపక్షత్త్రంబు సేసిన ఁ దత్‌క్షత్త్రసతులు సంతాన కాంక్ష
వెలయంగ ఋతుకాలముల మహావిప్రుల దయఁజేసి ధర్మువు దప్పకుండఁ
బడసిరి పలువుర ఁగొడుకులఁ గూఁతుల నిప్పాటఁ దత్ క్షత్త్ర మెసఁగి యుర్వి
ఆ. బర్వి రాజధర్మపద్ధతి ననఘమై
జారచోర దుష్టజనుల బాధఁ
బొరయకుండ నిఖిల భూప్రజాపాలనఁ

01/30/2016 - 22:11

ఉ. సంచిత పుణ్యుఁ డంబరు హసంభవునంశము దాల్చి పుట్టి లో
కాంచితుఁడైన వాఁడు నిఖిలాగమ పుంజము నేర్పడన్ విభా
గించి జగంబులందు వెలిఁగించి సమస్త జగద్ధితంబుగాఁ
బంచమ వేద మై పరఁగు భారత సంహిత ఁ జేసి నున్నతిన్

01/29/2016 - 23:11

క. ఆ యమునా ద్వీపమున న
మేయుఁడు కృష్ణుఁడయి లీలమెయిఁ గృష్ణద్వై
పాయనుఁడనఁ బరఁగి వచ
శ్రీ్శయుతుఁడు తపంబునంద ఁ జిత్తము నిలిపెన్

01/29/2016 - 05:08

క. పరమేష్ఠి కల్పుఁడగు న
ప్పరాశరుసమాగమమున బరమ గుణైకా
భరణకు ననమవద్యమనో
హర మూర్తికి సత్యవతికి నమ్మునిశక్తిన్

01/28/2016 - 03:54

తర. తనువు మీన్పొలవల్చు జాలరి దాన నట్లును గాక యే
ననఘ! కన్యకఁ గన్య కావ్రత మంతరించిన నెట్లు సు
జ్ఞానకునింటికి ఁ బోవ నేర్తుఁ బ్రసాదబుద్ధి యొనర్పు స
న్ముని గణోత్తమ! నాకు దోషవిముక్తి యెట్లగు నట్లుగాన్

01/27/2016 - 20:49

సీ. చపలాక్షి చూపుల చాడ్పున కెడ మెచ్చు ఁజిక్కని చనుఁగవ జీఱఁగోరు
నన్నుకౌఁదీగ యందంబు మది నిల్పు జఘన చక్రంబుపై ఁ జలుపు దృష్టి
యభిలాష మేర్పడు నట్లుండఁగా బల్కు వేడ్కతో మఱుమాట వినఁగ దివురు
నతి ఘనలజ్జా వనత యగు యక్కన్య పై ఁ బడి లజ్జయు ఁ బాపఁ గడఁగు

Pages