S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

01/27/2016 - 20:49

సీ. చపలాక్షి చూపుల చాడ్పున కెడ మెచ్చు ఁజిక్కని చనుఁగవ జీఱఁగోరు
నన్నుకౌఁదీగ యందంబు మది నిల్పు జఘన చక్రంబుపై ఁ జలుపు దృష్టి
యభిలాష మేర్పడు నట్లుండఁగా బల్కు వేడ్కతో మఱుమాట వినఁగ దివురు
నతి ఘనలజ్జా వనత యగు యక్కన్య పై ఁ బడి లజ్జయు ఁ బాపఁ గడఁగు

01/24/2016 - 20:49

చ. గత మదమత్సరుండు, త్రిజగద్వినుతుండు వసిష్ఠపౌత్రు ఁడు
న్నమతి, శక్తిపుత్రుఁ డఘనాశన ఘోర రతపోధనుండు సు
న్రతుఁ డయి తీర్థ యాత్ర చనువాఁడు , పరాశరుఁదన్ను నీంద్రుఁడ
య్యతివఁ దలో దరిం గనియె నయ్యమునానది యోడరేవునన్

01/23/2016 - 20:39

సీ. చపలాక్షి చూపుల చాడ్పున కెడ మెచ్చు ఁజిక్కని చనుఁగవ జీఱఁగోరు
నన్నుకౌఁదీగ యందంబు మది నిల్పు జఘన చక్రంబుపై ఁ జలుపు దృష్టి
యభిలాష మేర్పడు నట్లుండఁగా బల్కు వేడ్కతో మఱుమాట వినఁగ దివురు
నతి ఘనలజ్జా వనత యగు యక్కన్య పై ఁ బడి లజ్జయు ఁ బాపఁ గడఁగు
ఆ. నెంత శాంతులయ్యు నెంత జితేంద్రియు
లయ్యు గడు వివక్తమయిన చోట
సతుల గోష్ఠిఁ జిత్త చలన మొందుచు రెండు ఁ

01/22/2016 - 20:33

చ. గత మదమత్సరుండు, త్రిజగద్వినుతుండు వసిష్ఠపౌత్రు ఁడు
న్నమతి, శక్తిపుత్రుఁ డఘనాశన ఘోర రతపోధనుండు సు
న్రతుఁ డయి తీర్థ యాత్ర చనువాఁడు , పరాశరుఁదన్ను నీంద్రుఁడ
య్యతివఁ దలో దరిం గనియె నయ్యమునానది యోడరేవునన్

01/20/2016 - 22:46

క. అంబుజముఖి యక్కన్న ప్రి
యంబొనరఁగ మత్స్యగంధి యనఁగా ధర్మా
ర్థంబుగఁ దన తండ్రి నియో
గంబున నయ్యమున నోడఁ గడుపుచు నుండెన్

01/19/2016 - 22:19

తే. తెరలవల వైచి జాలరుల్ దిగిచి దాని
యుదరదళనంబు సేసి యం దొక్క కొడుకు
నొక్క కూఁతును గని వారి నొనరఁ దెచ్చి
దాశరాజున కిచ్చిరి తత్ క్షణంబ

01/19/2016 - 21:17

క. అమిషమని దానిం గొనఁ
గామది సమకట్టి యొక్క ఖగ మాఖగమున్
వ్యోమమునఁ దాఁక దివిసం
గ్రామం బారెంటి కయ్యెఁ గడురభసమునన్

భావం: వసురాజు యొక్క వీర్యాన్ని ఒక ఆకుదొప్పలో ఉంచి డేగ మెడకు దానిని కట్టి గిరికకు ఇవ్వుమని ఉపరిచరుడు చెప్పి డేగను పంపించగా మధ్యలో మరొక డేగతో పోరు చేయాల్సివచ్చింది.

01/18/2016 - 08:30

సీ॥ పలుకుల ముద్దును, గలికిక్రాల్గన్నుల తెలిపునువలుఁదచన్నులబెడంగు
నలఘుకాంచీపదస్థలముల యొప్పును లలితానేందుమండలము రుచియు
నళినీలకుటిల కుంతలముల కాంతియు నెలజవ్వనంబున విలసనమును
నలసభావంబునఁ బొలుపును మెలుపును గలుగు నగ్గిరికను దలఁచి తలఁచి

01/17/2016 - 21:02

క. ఘనముగ నయ్యింద్రోత్సవ
మొనరించు మహీనతులకు నొగి నాయుర్వ
ర్ధనము నగుఁ బెరుఁగు సంతతి
యనవరతము ధరణిఁ బ్రజకు నభివృద్ధి యగున్

01/14/2016 - 00:00

సీ. వాసవప్రతిముండు వసు నను నాతండు చేది భూనాధుండు శిష్టలోక
నంత కీర్తి మృగయావినోదార్థ మడవికి జని యొక్క ముని జనాశ్రమమునందు
నిర్వేదమున మహానిష్టతో సన్న్యశస్త్రుఁ డై తప మొప్పఁ జులుపు చున్న
నాతని పాలికి నమల గణంబుతో నింద్రుండు వచ్చి తా నిట్టులనియె
ఆ ‘్ధరణిఁబ్రజఁ గరంబు దయతోడ వర్ణ్ధ
ర్మాభిరక్షఁ జేసి యమల చరిత
నేలి, రాజయ విభవ మది యేల యని తప

Pages