S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

06/27/2016 - 03:19

ఉ. నరసుత నీ ప్రసాదమున నా కుదయించిన నందనున్ మహీ
గురుకర నవరాజ్యమనకున్ దయతో నభిషిక్తుజేయఁగా
వరము ప్రసన్నబుద్ధి ననవద్యముగా దయసేయు నెమ్మితో
నిరుప కీర్తి! యట్లయిన నీకును నాకును సంగమం బగున్

06/25/2016 - 21:36

క. కరుణానిపతులు ధర్మ
స్వరూపు లింతకుమదీయ జనకులు ననుదెం
తురు వారు వచ్చి నీ కీ
చ్చిరేని పాణిగ్రహణము సేయుము నన్నున్
భావం: దయాపరులు, ధర్మమే మూర్తి కట్టినవారు అయిన మా తండ్రి కణ్వ మహర్షులు ఇంతలోనే వస్తారు. వారు వచ్చి నన్ను నీకు భార్యగా కన్యాదానం చేస్తే నన్ను నీవు పెండ్లాడుము అని శకుంతల తనలో దుష్యంతునిపై పెంపొందుతున్న ప్రేమతో మాట్లాడింది.

06/24/2016 - 21:43

సీ. ‘బ్రాహ్మంబు దైవంబుఁ బరఁగ నార్షంబు ఁ బ్రా జాపత్యమును రాక్షసంబు నాసు
రంబు గాంధర్వంబు రమణఁ బైశాచంబు నను నెనిమిది వివాహములంయందు
గడుఁబ్రశస్తములు సత్ క్షత్త్ర వంశ్యులకు గాంధర్వ రాక్షసములు ధర్మయుక్తి
నీకును నాకును నెమ్మిఁ బరస్పర ప్రేమంబు గా ముండు పెంపఁదొడఁగెఁ
ఆ. గాన యెడయుఁ జేయఁగా నేల? గాంధర్వ
విధి వివాహ మగుట వినవె యుక్త’
మనిన లజ్జఁ జేసి యవనత వదనయై

06/23/2016 - 22:01

ఉ. ఈ మునిపల్లె నుండు టిది యేల కరం బనురాగ మొప్పుగా
భామిని! నాకు భార్య వయి భాసురలీల నశేష రాజ్య ల
క్ష్మీ మహనీయ సౌఖ్యముల మేలుగ నందు మనింది తేం దుపా
దామల తుంగ హర్మ్యముల హారిహిరణ్మయ కుట్టి మంబులన్

06/23/2016 - 05:08

క. ఈ వల్కలాజినములకు
నీ వన్యఫలాశనముల కీ విటకుటీ
రావాసములకు నుచితమె
నీ విలసిత రూపకాంతి నిర్మల గుణముల్

06/21/2016 - 21:34

చ. ఇది ముని నాథ కన్యయేని యెంతయు నిస్పృహవృత్తి నున్న నా
హృదయము రాజపుత్రి వని యిక్కమలాక్షి నిజాభిదాత్య సం
పద నెఱిఁగించినన్ మదన బాణ పరంపర కిప్పు డుండ నా
స్పద మయి సంచలించె నళిపాత వికంపెత పంకజాకృతిన్

06/19/2016 - 23:18

క. అందుఁదనదృష్టి నాటుడుఁ
గందర్ప నిశాత సాయంకబంబులు పెలుచన్
డెందముఁ గాఁడిన ధృతి సెడి
కంది మునీంద్రుండు దానిఁగవయం దివిరెన్
భావం: విశ్వామిత్రుడు తన దృష్టి పైట తొలిన మేనక మేని సౌందర్యంతో చిక్కుకోవడం చేత మన్మథుడు వేసిన వాడిబాణాలు మిక్కుటంగా తన హృదయంలో నాటగా, నిగ్రహాన్ని కోల్పోయి వలపుతాపంతో మేనక పొందుకొరకు పూనుకొన్నాడు.
ఆ . చెలగి లేవ నేడ్చు చిఱుతుక దానిఁగ్ర

06/19/2016 - 07:25

క. అంబుజలోచన గని విన
యంబున నమ్మునికి మ్రొక్కి యనురాగముతో
డం బుష్పావచయ వ్యా
జంబున విహారించుచుండె సఖులుం దానున్
భావం: పద్మనేత్ర అయిన మేనక వినయంతో విశ్వామిత్రుడికి నమస్కరించి, ప్రీతితో పూలుకోసే నెపంతో చెలికత్తెలూ తానూ విహరిస్తూ ఉన్నది.
చ. అలసత యొప్పుఁగా దరుణి యమ్మునిపల్లభుమ్రోల నున్న స
మ్మిళిత సుగంధలంధురస మీరవశంబునఁ దూలి బాలపై

06/17/2016 - 21:58

ఆ. చెలగి లేవ నేడ్చు చిఱుతుక దానిఁగ్ర
వ్యాదఘోర మృగము లశనబుద్ధిఁ
బట్టకుండఁ జెట్టుపలఁ గప్పి రక్షించు
కొని శకుంతతులు గూడియుండె

06/16/2016 - 21:43

క. అందుఁదనదృష్టి నాటుడుఁ
గందర్ప నిశాత సాయంకబంబులు పెలుచన్
డెందముఁ గాఁడిన ధృతి సెడి
కంది మునీంద్రుండు దానిఁగవయం దివిరెన్

Pages