S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

01/10/2016 - 00:19

సీ. పాండుకుమారులు పాండు భూపతిపరో క్షంబున హస్తినపురంబునందు
ధృతరాష్ట్రునొద్దఁ దత్పులతో నొక్కటఁ బెరుఁగుచుభూసురవరులవలన
వేదంబులును ధనుర్వేదాదివిద్యలుఁ గఱచుచుఁ గడలేని యెఱుకఁ దనరు
చున్నఁ దద్విపులగుణోన్నతి సైఁపక దుర్యోధనుండు మెత్తి

ఉ. దుర్ణయమున శకునికర్ణ దుశ్శాననుల్ గఱవ బాండవులకు నఱయ చేయఁ
గడఁగె బాండవులును గడు ధార్మికులు గానఁ బొరయ రైరి వారి దురితవిధుల

01/09/2016 - 02:01

క. ఒనర జరత్కారు మునీం
ద్రునకు జరత్కారునకు సుతుండైన మహా
మునివరు నాస్తీకుని ముద
మున ఁ దలఁచిన నురగభయముఁ బొందదు జనులన్

01/06/2016 - 23:18

మ. ‘జననీ శాపభయప్రపీడిత మహాసర్వేంద్రులన్ సర్పయా
గనిమిత్తో ద్ధత మృత్యు వక్త్ర గతులం గాకుండఁగా గాచె’ నం
చును నాస్తీకమునీంద్రు నందుల సదస్యుల్ సంతసం బంది బో
రనఁ గీర్తించిరి సంతత స్తుతి పదారావంబు రమ్యంబుగన్

01/06/2016 - 00:39

చ. అనిన సదస్యులందఱుఁ బ్రియంబున ‘నిట్టి విశిష్ట విప్రము
ఖ్యునకు మహాతపోధనునకుం దగు పాత్రున కెద్ది యిచ్చినన్
ఘనముగ నక్షయం బగును గావున నీ ద్విజనాథుకోర్కి ఁబెం
పున వృథ సేయఁగాఁ దగదు భూవలయేశ్వర! యిమ్ము నెమ్మితోన్

01/05/2016 - 04:17

ఉ. మానిత సత్యవాక్య యభిమన్యుకులోద్వహ శాంత మన్యుసం
తానుఁడ వై దయాభినిరతస్థితి నీవు మదీయబంధు సం
తానిమనోజ్వరం బువతరంబుగ నాకుఁ బ్రియంబుగా మహో
ర్వీసుత సర్పయాగ ముడివింపుము కావుము సర్ప సంహతిన్

01/04/2016 - 04:34

ఉ. ఆర్తిహరక్రియాభిరతుఁ డై కృతసన్నిని యై ప్రదక్షిణా
వర్త శిఖాగ్రహస్తముల వహ్ని మహాద్విజ దివ్యమంత్రని
ర్తర్తిత హవ్యముల్ గొనుచు వారి జ వైరికులేశ నీకు సం
పూర్తమనోరభంబులును బుణ్య ఫలంబులు నిచ్చుచుండెడున్

01/03/2016 - 00:40

శా. విద్వన్ముఖ్యుఁడు ధర్మమూర్తి త్రజగద్విఖ్యాత తేజుంటు కృ
ష్ణాద్వైపాయనుఁ డేగుదెంచి, సుత శిష్యబ్రహ్మసంఘంబుతో
సద్వంద్యుండు సదస్యుఁ డయ్యె ననినన్ శక్యంబె వర్ణింప సా
క్షాద్విష్ణుండన నీవు భూపతులలో ఁ గౌరవ్యవంశాగ్రణీ

01/01/2016 - 23:05

ఉ. అమ్మనుజేంద్రుఁడైన నలుయజ్ఞము, ధర్మజరాజనూయయ
జ్ఞమ్ముఁ బ్రయాగఁ జేసిన ప్రజాపతియజ్ఞముఁ బాశపాణియ
జ్ఞమ్మును గృష్ణుయజ్ఞము నిశాకరుయజ్ఞము నీమనోజ్ఞ య
జ్ఞమ్మును నొక్కరూప విలసన్మహిమం గురువంశవర్థనా

12/31/2015 - 04:16

తరలము
కువలయంబున వారి కోరిన కోర్కి కిం దగ నీవు పాం
దవకులంబు వెలుంగ ఁ బుట్టి దృఢంబుగా నృపలక్ష్మితో
నవనిరాజ్యభరంబు దాల్చినయంతభుండి మఖంబులం
దివిరి యిష్ట్ధనంబు లిచ్చుట దృప్తులైరి మహాద్విజుల్

12/29/2015 - 22:41

మ. రజనీనాథకు లైక భూషణుఁడ వై, రాజర్షి వై, ధారుణి
ప్రజనెల్లన్ దయతోడ ధర్మచరితం బాలించుచుం, దొంటి ధ
ర్మజు నాభాగు భగీరథున్ దశరథున్ మాంధాతృ రామున్ రఘున్
విజయుం బోలితి సద్గుణంబుల జగద్విఖ్యాత పారీక్షితా!

Pages