S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

06/07/2016 - 22:19

తే. ఉత్తమాశ్రమ ని ష్ఠితుఁ దూర్థ్వ రేతుఁ
డైన కణ్వ మహాముని యనఘ చరితుఁ
డట్టిముని కెట్లుఁ గూతుర వైతి? దీని
నెఱుఁగంగఁ జెప్పుము నలిన నేత్ర

06/06/2016 - 04:53

చ. ‘ఇది మునికన్య యేని మఱి యే లకొ రుూ లలితాంగి యంచు నా
హృదయము దద్దయుం దవిలె నిప్పలుకింకను నమ్మనేర న
య్యెద విజతేంద్రియుం దనఁగ నిమ్ముని ఁ బాయక బిందు’ నంచు దా
నిది కలరూ పెఱుంగ నవనీపతి యుత్సుకు ఁ డయ్యె నాత్మలోన్

06/05/2016 - 02:57

క. ‘జగతివల్లభ !యే న
త్యగణిత ధర్మస్వరూపు ఁడని జనములు దన్
బొగడఁగ జగదారాధ్యుం
దగు కణ్వ మహామునీంద్రు నాత్మజ’ ననినన్

06/03/2016 - 22:10

ఉ. క్రచ్ఛఱ వేఁట యిట కణ్వమహామునిఁ జూచి పోవఁగా
వచ్చితి మెందు బోయిరొకొ బా?’ రనినన్ విని యాలతాంగి‘వా
రిచ్చట నుండి రుూ క్షణమ యేఁగిరి కానకుఁ బండ్లు దేర మీ
వచ్చు టెఱింగిరేని జనవల్లభ! వారును వత్తురింతకున్’

06/02/2016 - 21:54

. వలయు నమాత్యులం దగిన వారల నుండఁగఁ బంచిధారుణి
తల విభుఁడొక్కరుండ చని తన్విఁ బయోజదళాయతాక్షి సం
కుల మిళ తాళినీల వరికుంచిత కోమలకుంతలన్ శకుం
తల యను కన్యకం గనియెఁ దన్ను నివల్లభు మందిరంబునన్

06/02/2016 - 04:56

శ్రవణ సుఖంబుగా సామగానంబులు చదవెడు శుకముల చదువు దగిలి
కదలక వినుచుండు కరులయు గరికర శీతల చ్ఛాయదచ్ఛీకరాంబు
కణముల చల్లనిగా డ్వాసపడి దాని జెంది సుఖం బున్న సింహములయు
భూసురప్రవరులు భూతబలుల్ తెచ్చి పెట్టు నీవారాలన్న పెండతతులు
గడంగి భక్షింప నొక్కట గలపియాడు చున్న
యెలకులు బిల్లుల యొండులయు సహజ
వైరివర్గంబులయు సహవాస మపుడు
సూచి ముని శక్తి కెంతయు జోద్యమంది

05/31/2016 - 22:27

చని చని ముందట నాజ్య హవిర్ధృత సౌరభ ధూమల తాతతులం
బెసఁగిన మ్రాకుల కొమ్మల మీఁద నపేతలతాంతము లైనను బా
యని మధు పప్రకరంబులఁ జూచి జనాధిపుఁ డంత నెఱింగె ఁ దపో
వన బుది యల్లదె దివ్యము నీంద్రు నివాసము దానగు నించు నెదన్

05/30/2016 - 07:12

మానిని
ఏచి తనర్చి తలిర్చిన క్రోవుల నిమ్మగు ఠావుల, జొంపములం
బూచిన మంచియ శోకములన్ సురపొన్నలఁ బొన్నల గేదఁగులం
గాచి బెడంగుగఁ బండిన యాస హకారములం గదళీ తతులం
జూచుచు వీనుల కింపెసఁగన్ వినుచున్ శుక కోకిల సుస్వరముల్

05/28/2016 - 22:52

క. కాఱడవిఁ బఱచు మృగముల
నూఱడకం దిగిచి డస్సి యున్నతని శ్రమం
బాఱఁగ నెడఁ బరితాపము
దీఱఁగ ఁ బైవీచె నన్న దీపవనంబుల్

05/27/2016 - 22:32

చ. అతిరుచిరాగతుం డయిన యాతనికిన్ హృదయప్రమోద మా
తతముగ నవ్యనంబున లతాలలనల్ మృదులానిలావన
ర్జిత కుసుమాక్షతావళులు సేసలు వెట్టినయట్లైరైరి సం
పత దళ నీ నినాద మృదుభాషల దీవన లొప్ప నిచ్చుచున్

Pages