S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

12/07/2015 - 21:26

క. తక్షకుఁడను పన్నగుఁడు ప
రీక్షితుఁగఱచునటె నేఁ డరిందము నతనిన్
రక్షింపఁగఁ బోయెద శుభ
దక్షిణు నా మంత్ర తంత్ర దాక్షిణ్యమునన్
భావం: తక్షకుడనే పాము నేడు పరీక్షిన్మమహారాజును కరుస్తాడట. శత్రువుల నణచేవాడు. శుభప్రదుడు, సమర్థుడు మంచిమనస్సు కలవాడు అయిన ఆ మహారాజును విషాన్ని పోగొట్టటంలో శక్తి ఉన్న నా మంత్ర తంత్ర సామర్థ్యం చేత కాపాడటానికి వెళ్లుతున్నాను.

12/07/2015 - 04:26

తే. ధరణియెల్లను రక్షించు ధర్మచరితు
నా పరీక్షితు రక్షించి, యతని చేత
నపరిమిత ధనప్రాప్తుండ నగుదుఁ గీర్తి
యును ధనంబు ధర్మముఁ గొను టుఱదె నాకు

12/05/2015 - 22:23

మధ్యాక్కర
ధరణిఁ జరాచరభూతసంఘంబుఁ దమ విషనహ్ని
సురగంబు లేర్చుచు నునికి కలిగి పయోరుహగర్భుఁ
డురగవిషాపేత జీవ సంజీవనోపదేశంబు
గరుణఁ గశ్యపునకు నిచ్చె నఖిల లోకహితంబు పొంటె

12/05/2015 - 04:08

మ. సకలోర్వీశుఁ డతి ప్రయత్నపరుఁడై సర్వ క్రియా దక్ష త
క్షకకోటుల్ పని సేయఁగా ఘనతరైక స్తంభ హర్త్యంబుఁ ద
క్షకభీతిన్ రచియింప ఁ బంచి, దృఢరక్షన్ దానిలో నుండెఁ మఆ
యక రాత్రిందివజాగరూక హిత భృత్యామాత్యవర్గంబుతోన్

12/03/2015 - 02:41

సీ. అడవిలో నేకాంతమతి ఘోర తపమున నున్న మా గురులపై నురగ శవము
వైచుట విని యల్గి వారి తనూజుండు శృంగి యన్వాఁడు కార్చిచ్చునట్టి
శాపంబు నీకిచ్చె సప్తాహములలోన నాపరీక్షితుఁడు నాయలుకఁజేసి
తక్షక విషమున దగ్ధుడయ్యెద మని దానికి గురులు సంతాప మంది

ఆ. భూతలేశ! నన్నుఁబుత్తెంచి రిప్పుడు తద్ధయంబులెల్లఁ దలఁగు నట్టి
మంత్రతంద్ర విధులమర్చి యేమఱకుండు నది నిరంతరంబు ననియుఁ గఱప

12/02/2015 - 02:17

క. అలుకమెయి మున్న పలికితి
నలుకని నా పలుకు తీక్షణమై యింతకు ను
జ్జ్వల దహనాకృతిఁ దక్షకుఁ
బ్రేరేప కేల తానెడ నుడుగున్

12/01/2015 - 05:03

ఉ. క్షత్రియ వంశ్యు లై ధరణిఁగావఁగ బుట్టినవారు బ్రాహ్మణ
క్షత్రియ వైశ్యశూద్రులనఁగా నాలుగు జాతులన్ స్వచా
రిత్రము దప్పకుండఁగా బరీక్షితు కాచినయట్లు రామమాం
ధాతృరఘుక్షితీశులు ముదంబునఁ గాచిరే యే యుగంబులన్

11/29/2015 - 22:12

క. క్షమ లేని తపసి తపమును
బ్రమత్తుసంపదయు ధర్మబాహ్వప్రభురా
జ్యము భిన్న కుంభమున తో
యముల ట్టుల యధ్రువంబు లగు నివి యెల్లన్

11/28/2015 - 22:08

క. క్రోధమ తపముంజెఱచును
గ్రోధమ యణిమాదులైన గుణములఁబాపుం
గ్రోధమ ధర్మక్రియలకు
బాధయగుం గ్రోధిగాఁ దపస్వికిఁ జనే్న?

11/28/2015 - 05:19

క. ఉరగకళేబర మంసాం
తరమునఁ బడి వ్రేలు చునికిఁ దలపక యచల
స్థిరుఁడై పరమధ్యానా
వరతేంద్రియ వృత్తి నున్నవాని శమీకున్

Pages