S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

03/02/2018 - 22:04

సీ॥ పంజరంబునఁ గానిఁ బట్టియుంచిన లెస్స
పలుకునే వింతైన చిలుకపలుకు
గార్ధ్భంబును దెచ్చి కళ్లెమింపుగ వేయ
తిరుగునే గుఱ్ఱంబు తీరుగాను
ఎనుపపోతును మావటటీడు శిక్షించిన
నడచునే మదవారణంబు వలెను
పెద్ద పిట్టకు మేతఁబెట్టి పెంచినఁగ్రొవ్వి
సాగునే వేటాడు డేగవలెను
తే॥ కుజనులను దెచ్చి నీ సేవకొరకుఁ బెట్ట
వాంఛతోఁజేతురే భక్తవరుల వలెను

03/01/2018 - 22:02

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ నీ భక్తులను కండ్లనిండఁ జూచిన రెండు
చేతుల జోహారు సేయువాఁడు
నేర్పుతో నెవరైన నీ కథల్ చెప్పంగ
వినయమందుచుఁ జాల వినెడువాఁడు
తన గృహంబునకు నీ దాసులు రాఁజూచి
పీటపైఁ గూర్చుండఁ బెట్టువాఁడు
నీ సేవకుల జాతి నీతులెన్నక చాల
దాసోహమని చేరఁదలఁచువాఁడు
తే॥ పరమభక్తుండు ధన్యుండు భానుతేజ
వానిఁగనుగొన్న పుణ్యంబు వసుధలోన

03/01/2018 - 00:58

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ నరసింహ! నాతండ్రి ననే్నలు ననే్నలు
కామితార్థములిచ్చికావు కావు
దైత్య సంహర! చాల దయయుంచు దయయుంచు
దీనపోషక! నీవె దిక్కు దిక్కు
రత్నభూషితవక్ష! రక్షింపు రక్షింపు
భువనరక్షక! నన్నుఁ బ్రోవు బ్రోవు
మారకోటి స్వరూప! మన్నించు మన్నించు
పద్మలోచన! చేయి పట్టు పట్టు
తే॥ సురవినుత! నేను నీచాటు జొచ్చినాను

02/27/2018 - 21:06

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ పరుల ద్రవ్యము మీఁద భ్రాంతినొందిన వాఁడు
పరకాంతల కపేక్ష పడెడివాఁడు
అర్థుల విత్తంబు లపహరించెడి వాఁడు
దాన మియ్యంగ వద్దనెడివాఁడు
సభలలోపల నిల్చి చాడి చెప్పెడివాఁడు
పక్షపు సాక్ష్యంబు పలుకు వాఁడు
విష్ణు దాసులఁ జూచి వెక్కిరించెడివాఁడు
ధర్మసాధులఁ దిట్టఁదలఁచువాఁడు
తే॥ ప్రజల, జంతుల హింసించు పాతకుండు

02/26/2018 - 21:51

నరసింహ శతకం
*
సీ॥ సాధుసజ్జనులతో జగడ మాడినఁగీడు
కవులతో వైరంబుఁ గాంచఁ గీడు
పరమదీనులఁజిక్కఁబట్టి కొట్టినఁ గీడు
భిక్షుకులను దుఃఖపెట్టఁగీడు
నిరుపేదలను జూచి నిందఁజేసినఁగీడు
పుణ్యవంతులఁదిట్ట బొసగుఁ గీడు
సద్భక్తులను దిరస్కారమాడినఁగీడు
గురునిద్రవ్యము దోచుకొనినఁగీడు
తే॥ దుష్టకార్యము లొనరించు దుర్జనులకు
ఘనతరంబైన నరకంబు గట్టుముల్లె

02/25/2018 - 20:22

సీ॥ పచ్చి చర్మపుతిత్తి పసలేదు దేహంబు
లోపల నంతట రోయరోత
నరములు శల్యముల్ నవరంధ్రముల రక్త
మాంసపు కండల మైలతిత్తి
బలువైన యెండ వానల కోర్వదింతైన
తాళలేదాకలి దాహములకు
సకల రోగములకు సంస్థానమైయుండు
నిలువ దస్థిరమైన నీటిబుగ్గ
తే॥ బొందిలో నుండు ప్రాణముల్ పోయినంతఁ
గాటికేగాని కొఱగాదు గవ్వకైన
భూషణవికాస! శ్రీ్ధర్మపుర నివాస!

02/23/2018 - 22:20

సీ॥ కూటికోసము నేఁను గొణగాని జనులచే
బలు గద్దరింపులు పడఁగ వలసె
దారసుతభ్రమ దగిలి యుండుటఁగదా
దేశదేశములెల్లఁ దిరుగవలసె
పెను దరిద్రతపైనఁ బెనఁగయుండుటఁ గదా
చేరి నీచుల సేవఁ జేయ వలసె
నభిమానములు మది నంటి యుండుటఁ గదా
పరులఁజూచిన భీతిపడఁగవలసె

02/22/2018 - 23:21

నరసింహ శతకం

సీ॥ బలురోగములకు నీ పాదతీర్థమె కాని
వలదు మందులు నాకు వలదు వలదు
చెలిమి చేయుచు నీకు సేవఁజేసెదఁగాని
నీ దాసకోటిలో నిలుపవయ్య
గ్రహభయంబునకుఁ జక్రముఁదలంచెదఁగాని
ఘోర రక్షలు కట్టఁ గోరనయ్య
పాముకాటుకు నిన్ను భజనఁ జేసెదఁగాని
దాని మంత్రము నేను దల పనయ్య

02/22/2018 - 04:21

సీ॥ పుండరీకాక్ష! నారెండు కన్నులనిండ
నిన్నుఁజూచెడి భాగ్యమెన్నడయ్య!
వాసిగా నామనోవాంఛ దీరెడునట్లు
సొగసుగా నీ రూపుఁ జూపవయ్య!
పాపకర్ముని కంటబడక పోవుదమంచుఁ
బరుషమైన ప్రతిజ్ఞ పట్టినావ?
వసుధలోఁ బతితపావనుఁడవీవంచునేఁ
ఋణ్యవంతుల నోటఁ బొగడవింటి

02/20/2018 - 21:47

సీ॥ హరి! నీకు పర్యంకమైన శేషుఁడు చాలఁ
బవనము భక్షించి బ్రతుకుచుండు
ననువుగా నీకు వాహనమైన ఖగరాజు
గొప్పపామును నోటఁగొఱుకుచుండు
నదిగాక నీ భార్యయైన లక్ష్మీదేవి
దినము పేరంటంబు దిరుగుచుండు
నిన్ను భక్తులు పిల్చి నిత్య పూజలు చేసి
ప్రేమఁ బక్వాన్నముల్ బెట్టు చుండ్రు

Pages