S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

నేర్చుకుందాం

11/27/2018 - 19:19

ఓం గంగాధరాయ నమః
అతివిశాలయై వేగంగ అభ్రగంగ
తనజటాజూటమున పట్టె ఘన కపర్ది
హరుని తాకంగ పాపసంహారిణయ్యె
అటుల ‘గంగాధరుండాయె’ అవని మురిసె
ఓం లలాటాక్షాయనమః
ఫాల మధ్యాన కన్నుతో పరమశివుడు
సహజవౌ బొట్టుగా దాల్చె ఇహపరాల
సాధనకు గోడ తవో సమిధ గాల్చె
ఇల ‘లలాటాక్షుడ’గు హరున్ గొలుతు సతము
ఓం కాలకాలాయ నమః
బాల భక్తమార్కండేయు ప్రాణము గొన

11/26/2018 - 19:19

ఓం శివాప్రియాయ నమః
భర్తకై తప్చి కైశించి వడసినట్టి
పార్వతికి దేహమున నగభాగ మిచ్చె
హృదిని కదిలించె సతిప్రేమ మృదు సుమాల
ఇటు ‘శివాప్రియ’యను నామ మిలను కలిగె
ఓం కపాలినే నమః
బ్రహ్మతల ద్రుంచి తత్పాప పంకిలమును
పుర్రె పట్టి భిక్షాటనంబున నశింప
జేసుకొనె తప్పులకు శిక్ష సిద్ధమనుచు
బోధ చేసె ‘కపాలి’యై పురహరుండు
ఓం కామారినే నమః

11/23/2018 - 18:33

ఓం అంబికానాథాయ నమః
అమ్మయన అనురాగ దివ్యామృతంబు
అమ్మలనుగన్న అమ్మయే అంబికయగు
బిడ్డ ప్రగతికి ప్రాణంబు లడ్డుపెట్టు
‘అంబికానాథు’ దలదు హృదంతరమున
ఓం శ్రీకంఠాయ నమః
క్షీరసాగర మథనాన ఘోర విషము
చటుల కీలాగ్నియై ళోక సమితి గాల్చ
అల్లనేరేడుగా కంఠమందు నిలిపె
అట్లు శ్రీకంఠుడయ్యె దయామృతనిధి
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
అవగుణాలెన్ని ఉన్న ఒక్కావగింజ

11/22/2018 - 19:47

ఓం విష్ణు వల్లభాయ నమః
ఆ త్రిమూర్తులయందు నారాయణుండు
శంభు లింగమున్ పూజించి జయము పొందె
అచ్చ్భుదమే హరిహరులచ్చు ఒకరె
‘విష్ణువల్లభ’ నాముని విధిగ గొలుతు
ఓం శిపి విష్ణాయ నమః
చీమ మొదలు హస్తివరకు జీవులన్ని
ఎవని ఆజ్ఞకు బద్ధులై అవని పుట్టి
పెరుగునో వాని యందె సుస్థిరత నుండు
వాడు ‘శిపివిష్ణు’ డతనికే వందనములు
ఓం ఖట్వాంగినే నమః

11/21/2018 - 19:14

ఓం కపర్థినే నమః
దివిజ గంగ మహోత్తుంగ భువిని పడగ
ఘన జటాజూటమున నిల్చి కదల నిచ్చె
భవుని సోకిన గంగ పావనముకాదే
ఆ ‘కపర్ది’ ని దయామృతాబ్ధిగొలుతు
నీల లోహితాయ నమ
పాల సంద్రము చిల్కిన హాలహలము
అగ్గ్ధిరల లోకాల బుగ్గి చేయ
అల్లనేరేడుపండుగా అహరించు
‘నీలలోహిత’ రుద్రుడి నే దలంతు
ఓం శూల పాణినే నమః
సకల సుఖ శుభ సంప్రత్తసాదకుండు

11/20/2018 - 19:19

ఓం పినాకినే నమః
శ్రుతిని అనుగమించెడి స్తృతి గతిని మనషి
వేద పధమున సాగిన లేదు భయము
ధనుపినాకము నిర్భయత్వమ్ము నిచ్చు
ఆ పినాకధరుని కొల్తు అహరహమును
ఓం శశిశేఖరాయ నమః
కరిగిపోయెడు వాడు దుష్కాముకుండ
మచ్చగలవాడు వంకర మనసు చంద్రు
దక్షు శాపము సవరించి రక్ష చేసె
కాన శశిశేఖరుడె నాకు కన్నతండ్రి
ఓం వామ దేవాయ నమః
ఎడమ వైపున అమ్మోరు ఇంపుగూర్ప

11/19/2018 - 19:37

21. ఓం శివాయ నమః
పరమ సంతోషరూపము, ప్రాణికోటి
రాకపోకల ధామము, రక్షభద్ర
మంగళ శుభాల మూలము - లింగమూర్తి
శివుడు - సత్యసుందరునికే సేవజేతు

22. ఓం మహేశ్వరాయ నమః
సర్వలోకైక సుశ్లోక చక్రవర్తి
భువన సృష్టి స్థితి లయాల మూల మూర్తి
పక్షపాత రహిత దయావృక్ష కీర్తి
జ్ఞాన దాత ‘మహేశ్వరున్’ సంస్తుతింతు

11/16/2018 - 18:50

13. ఓం విశే్వశ్వరాయనమః
విశ్వమున ప్రత్యణువున వ్యాపించు ఘనుడు
తలచు రూపాన భువి మానవులకు చూపు
దైవమొక్కటే, భిన్న తత్వాల దాల్చు
అతడే ‘విశే్వశ్వరుండు’ నిత్యంబు గొల్తు
14. ఓం వీరభద్రాయ నమః
దక్షయజ్ఞాన సతి యోగదగ్ధమైన
భగ్నహృదయాగ్రహోదగ్ర పరమ శివుడు
ఒక్క జట తీసి వీరభద్రోగ్రమూర్తి
సృష్టి చేయగ, యజ్ఞమున్ భ్రష్టపరచె

11/15/2018 - 18:50

9. ఓం యజ్ఞమయాయ నమః
లోక కళ్యాణకరము శుభాకరమ్ము
వాయుకాలుష్యధూమ శుభ్రప్రదమ్ము
వర్షధారాగమన మంత్ర పఠన గళము
యజ్ఞమది -‘యజ్ఞమయు’డైన హనునుతింతు

10. ఓం సోమాయనమః
‘పతికి అర్థాంగి’యన అర్థవంతమగుచు
భర్తరాగము యావత్తు భార్యయనగ
సకల సద్గుణ సౌశీల్య సతి శివాని
స ఉమ -‘సోమ’ నాముడు నన్ను సంస్కరించు

11/14/2018 - 19:03

5. ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఈ చతుర్దశ భువనాల నేలువాడు
సార్వభౌమత్వమున తన సాటిలేరు
ప్రభువుగా మరొక్క డతని పైనలేరు
అందుకే‘అనీశ్వరుడ’య్యె అంజలిదియె

6. ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః
జరిగినది జరిగెడునది జరుగనున్న
దంత తెలిసిన ఆదిమధ్యాంత రహిత
మూర్తి , మన మనస్సుల భావములను చదువు
గురుడు ‘సర్వజ్ఞ’ భవునకు కోటి నుతులు

Pages