మెయిన్ ఫీచర్

నైషధమ్ (హంస దౌత్యం)

S ,7 à 8 RSCA (si SASPAS) et 6 cialis pharmacie cialis rapports de stage.

గ్రీష్మఋతువు పగటివేళలో ఈ సురారస స్వరూపమైన సముద్రముయొక్క తీరమునందలి అడవులలో ఈతనితో కలిసి, ఏలకి తీగల యిండ్లలో (యాలకుల) విహరింపుము. శాల్మముల సమూహమునందుగల ‘‘ద్రోణచలము కూడా నీకు విహారస్థానము కాగలదు. ఈతని వరించి సుఖింపుము’’ అని అనగా
దమయంతి ఒక్కింతయైనను మనసుపడకుండుట చూచి ఆ విరించిపత్ని ముందుకు సాగి దమయంతికి మరొక రాజశ్రేష్ఠుని చూపి
ప్లక్షద్వీపము: ఓ నరోజేక్షణి! చూడుము! ఈ భూవిభుడు చెఱకుబాల సముద్రపు నీటిచేత చుట్టబడినది అగునట్టి ‘‘ప్లక్షద్వీవి’కి (జువ్విచెట్లు గలది) ఏలిక. ఈతడు ఇంద్రునికి మిత్రుడు. చంద్రుడు ప్రకాశింపనివేళ ఈతడు భుజింపడు. విశేష నియమముతో, నిండు భక్తితో, ఇరుపూటలు, రాత్రులు చంద్రుని దర్శింపక ఆరగింపడు. అమావాస్యా రాత్రులందు ఇంతకాలము ఇతనికి ఉపవాసమే. నీవు ఇతని వరించితివేని, వ్రతలోపము లేకుండా, నీ మోము అనే చంద్రబింబమును సొంపారగ చూచుచు అమావాస్యారాత్రులందు గూడా భుజింపగలడు. కావున ఇతనిని చేపట్టి ఈ చెఱకుబాల సముద్రపు దరి అడవులలో జువ్వియొక్క కొమ్మలందు ఉయ్యాలలూగుచూ ఇసుక దినె్నల ప్రదేశములలో సంచరించుచూ సంతోషముతోనుండుము.’’
అని వాగ్దేవి పలుకగా ఆ నీలవేణి దమయంతి వైరాగ్య రూక్షంబులగు చూపులతో అతనిని వీక్షంపగా అది చూచిన సరస్వతీదేవి ఆమెను ముందుకు నడిపి అక్కడ ఉన్న ‘జంబూద్వీప’ రాజులను చూపించింది.
జంబూద్వీప రాజులు: ఓ నీరజపత్రనేత్రా! దమయంతీ! చూచితివా! ఈ జంబూఫల (నేరేడు పండు) ధరణీవరముఖ్యులను! రాజశ్రేష్ఠులు వీరే! ఆనందమనో వ్యాపారము కలదానవు! సుందరీ! దమయంతీ! సౌందర్యమతుల సముదాయమంతా ఒకచోటనే చేరింది. ఆరుదీవుల తన చుట్టు నిలిచి కొలుచుచుండగా ఆ దీవులకు తానే రాజై జంబూదీవి బంగారు కొండలు(మేరువు), వెండికొండ (కైలాసగిరి) గొడుగు, చామరంబులయిన రాజుల చిహ్నములుగా ఒప్పుచున్నది.
ఓ వనితా లలామా! చక్రమువంటిదైన ఉప్పు (లవణ) సముద్రముచేత చుట్టుకొనబడిన ఈ పెద్ద నేరేడు(రాజ జంబువు) జాతి నేరేటి ఆకులు పరిమళమును వెదజల్లుచున్నవి.
జంబూనదము (నది దేవార్హమైన ఉత్తమ సువర్ణ జంబాలజాలంబు (నేరేటి పండ్ల రసముతో ఏర్పడిన బురద) నేరేడుబండ్ల రసమునుండి పుట్టినది. అమృతమువంటి తియ్యని నేరేడు నీటి మొత్తము నేరేడు నది పాఱుదలయై జంబూద్వీపమునందు ప్రవహించును. ఈ ద్వీపమునందు ప్రసిద్ధులగు రాజులు అంరంగమునందు నినే్న కోరియున్నారు. నీ మనసులో ఆనందమయ్యనేని వీరియందు ఒక్కరిని వరింపుము. అట్టివానిని, నీవు నచ్చిన వానిని చూపినచో అతని కులబలాచారశూరతావివేక వైభవమును నీకు వర్ణించి చెప్పెదను.’’
అని ఆ సరస్వతీదేవి అనగా దమయంతి తన వదనమును వంచి ఊరకున్నది. అప్పుడు ఆ విరించి పట్టపుదేవి దమయంతిని బుజ్జగించి ఉజ్జయనీ వల్లభుని చూపి
ఉజ్జయినీ వల్లభుడు: ఓ ఉత్పలాక్షీ! ఈ రాజునకు సమీపమందలి క్రీడావనమందు ఉన్నట్టి పరమశివుని జటాజూటమందలి వెనె్నల చేత కడుగబడిన వెండిమేడల సమూహము కలదియైన ‘‘ఉజ్జయిని’’రాజధాని (విశాలపురము) ఈ పట్టణము పావనమైనది.
ఓ తామరసాక్షీ! దమయంతీ! తనకు కిరీటమైన చంద్రకలయొక్క అమృతపు వాన చేత కాముక రాండ్లయు, కాముకల హృదయ ప్రదేశములనెడి సారవంతములయిన మడులయందు మన్మథుని క్రొత్త మొలకలను పుట్టించును.
యాచకులు (బిచ్చగాండ్రు) ఈ రాజు ధాతృత్వముయొక్క (ఉదారమైన) అతిశయముచేత నిండు సంపదు పొంది బిచ్చమెత్తుటను మానుకొనిరి. ఈతడు అలాంటి దానశూరుడు.
- ఇంకా ఉంది